VAT 

Na VAT ke eng?

Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa / Value-Added Tax e tsebagala ka VAT. VAT ke motšhelo wa go rarela wa tirišo ya dithoto le ditirelo go ekonomi. Lekgetho le kgobokeletšwa mmušo ka gg dira gore dikgwebo tše dingwe di ngwadiše gape di lefiše VAT go dithoto le ditirelo tša go tšhelelwa. Dikgwebo di ba barekiši bao ba šomago bjalo ka diagante tša kgwebo ka go kgoboketša VAT. 

VAT e lefišwa go kgato enngwe le enngwe ya tshepetšo ya tšweletšo le phatlalatšo gomme e lekanyetšwa le theko yeo e lefišitšwego ya dithoto le ditirelo.
 
VAT gabjale e lefišwa lebi ka maemo a tekanyo ya 14% go theko ya dithoto le ditirelo le tlišontle tša dithoto.  VAT go tlišontle ya dithoto e lefišwa ke ba taolo ya metšhelo mellwaneng. Go na le kgaoletšo ya mehutahuta ya dithoto le ditirelo tšeo di swanetšego go lefela VAT ka tekanyo ya lefela goba tša lokollwa go lefela VAT.

Na ke mang a swanetšego go ngwadiša bakeng sa VAT?

Motho yo mongwe le yo mongwe yo a dirago kgwebo a ka ngwadiša bakeng sa VAT. O ka ngwadiša ga tee bakeng sa mehuta ya go fapana ya motšhelo ka tirišo ya sesteme ya tshedimošo ya moreki. Motho ga a kgaoletšwa go dikhamphani eupša go akaretšwa, go tše dingwe, batho ka noši, dikgwerano, ditšhelete tša trasete, diprojeke tša go lefelwa ka meneelo ya dinaga tša ka ntle le dimasepala. Go kgona go ngwadiša, fomo ya kgopelo e swanetše go tlatšwa gape tshepetšo e itšeng e swanetše go latelwa, bobedi o ka di hwetša go letlakala la rena la ka fao o ka ngwadišago bakeng sa VAT.
 
Go a gapeletšega gore motho a ngwadiše bakeng sa VAT ge eba dithoto tšeo di tšhelelwago di dira goba di tlo dira, tšhelete ya go feta R1 million mo dikgweding tša go latelana tše 12.
 
Motho a ka kgetha go ngwadiša ka boithaopo ge eba dithoto tšeo di tšheletšwego, mo dikgweding tša go feta tše 12, di fetišitše  R50 000. Go tloga ka 1 Matšhe 2012, dikgwebo tše nnyane (maekro) tšeo di khwalifayago tšeo di ngwadišitšwego bakeng sa Motšhelo wa Poelo ya kgwebo di ka kgetha go ngwadiša bakeng sa VAT ntle le ge dipeelano tša ngwadišo ka boithaopo bakeng sa VAT di fihleletšwe. 
 
Motho yo a gapeletšegago go ngwadiša bakeng sa VAT o bitšwa vendor / morekiši.

Na ke swanetše go romela neng dipušetšo le go dira ditefelo?

Morekiši o swanetše go romela pušetšo ya VAT gape a dire ditefelo tša dikoloto tša VAT (goba a ka kleima pušetšo ya VAT) go ya ka nako ya motšhelo yeo e beetšwego morekiši. Dipušetšo le ditefelo gantši di romelwa / di dirwa ka goba pele ga  letšatši la di-25 ka morag ga mafelelo a nako ya motšhelo. Ditefelo tša go latelwa di tla goka kotlo le tswala.

 

Mokgwa wa tefelo​ Letšatši la mafelelo la pušetšo​ Letšatši la mafelelo la tefelo​
​Ditefelo di ka dirwa kaABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, FNB,
HBZ Bank LTD, Nedbank le Standard Bank.
​di-25 ​di-25
Phetišo ya Tšhelete ka mokgwa wa Elekroniki (go akaretšwa go panka ka inthanete)​ ​di-25 ​di-25
Go dira pušetšo ka eFiling le tefelo ka SARS eFiling goba Phetišo ya Tšhelete ka mokgwa wa Elekroniki (go panka ka inthanete) ​ ​Letšatši la mafelelo la kgwebo ​Letšatši la mafelelo la kgwebo
 

Maele a Bohlokwa kudu: Ka 19 Oktobore 2012, SARS e hlalositše ka tsebišo gore barekiši bao ba dirišago  eFiling ba ka tšwelapele go romela ditaodišo tša bona tša VAT ka di-25 tša kgwedi. Kholego ya go hloka tswala, dikotlo goba tshotlego e tla dula e le gona ge eba taodišo le tefelo di romelwa ka thomelo  eFiling (goba EFT) ka goba pele ga letšatši la mafelelo la kgwedi.

Na nka fihlelela bjang ditokumente tša kgale tša VAT?

Wepsaete ya SARS ga e boloke ditokumente tša kgale goba tše di gogetšwego morago, ntle le tšeo di swerwego ke ba Molao  & Pholisi, Mohlala, Dikgoeletšo tšeo di phatlaladitšwego ka pela, Melawana le Ditsebišo tša Mmušo, le dikhopi tšeo di bolokilwego tša Ditaba tša VAT / VATNews.

 
Dikhopi tša Ditaba tša VAT di ka hwetšwa ka go Polokelo ya Molao & Pholisi / Legal & Policy Archive, yeo e hwetšagalago bakeng sa moreo wa dinyakišišo le tšhupetšo. 
Last Updated: 21/12/2017 3:20 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ