TEO – Sepedi

MEKGATLO YA GO SE ANGWE KE TEFELO YA MOTŠHELO

Mekgatlo yeo e sego ya Poelo le Motšhelo

Mekgatlo yeo e sa hwetšego poelo e kgatha tema e kgolo setšhabeng ka ge e abelana maikarabelo a magolo kudu le Mmušo bakeng sa kagišano le tšweletšo ya dinyakwa tša mo nageng. Tshwaro ya go fapana ya motšhelo e akanyeditšwe go thuša mekgatlo ya go se hwetšego poelo ka go katološa ditlabelo tša bona tša tšhelete. Tshwaro ya go fapana ya motšhelo bakeng sa mekgatlo yeo e sa hwetšego poelo ga e dirego ka go itiriša, gape mekgatlo yeo e fihlelelago dinyakwa tšeo di beilwego go Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962, e swanetše go dira kgopelo ya go lokollwa. Ge eba kgopelo ya go lokolla e dumeletšwe ke SARS, mokgatlo o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wa go Hola Setšhaba (PBO) gape o fiwa nomoro tšhupetšo e kgethegilego ya PBO.   Go bohlokwa kudu go lemoga gore mokgatlo wo o nago le kgahlego ya go dira poelo goba wo o ngwadišitšwego bjalo ka mokgatlo wa go se hwetše poelo (NPO) goba Khamphani yeo se sa Dirego Poelo (NPO) ga e khwalifaye ka go itiriša go hwetša tshwaro ya go fapana. Mokgatlo o tla ipshina fela ka tshwaro ya go fapana ya motšhelo morago ga ge o dirile kgopelo gape o filwe tumelelo bjalo ka Mokgatlo wa go Hola Setšhaba (PBO) ke ba Uniti ya ba go se Angwe ke Motšhelo (TEU).

Na Mokgatlo wa go Hola Setšhaba ke eng (PBO)

Maemo le dinyakwa tša mokgatlo gore o dumelelwa bjale ka PBO a ka gare ga karolo 30 mola melao ya go laola tshwaro ya go fapana ya lekgetho ya PBO e hwetšagala go karolo 10(1)(cN). Karolo 10(1)(cN) e fana ka go se angwe ke motšhelo wo o tlwaelegilego wa dirasiti le kgoboketšo tša go dumelelwa tša di-PBO. Dirasiti tše dingwe le dikgoboketšwa go tšwa dikgwebišanog goba ditiragalo tša dikgwebo di ka se lefišwe motšhelo.   Di-PBO di na le tokelo le maikarabelo a go diriša tšhelete ya setšhaba, yeo ba e hwetšago do meneelo le dikrante, ka kgahlego ya setšhaba ka go se lefele motšhelo. Meneelo goba dikrante di ka amogelwa go tšwa go setšhaba ka kakaretšo goba thwii goba go se amogele thwii go tšwa go Mmušo. Go tloga go le bohlokwa go tiišetša gore mekgatlo yeo e sa lefelego motšhelo e diriše tšhelete ya yona ka moikarabelo, kudu e dirišwe bakeng sa morero wo o hlalosišwego, ntle le go ikhola, go akaretša batlhami le batshephiwa.     Di- PBO tše di dumeletšwego di swanetše go tšwelapele go obamela le Molao le melao e mengwe yeo e nyalelanago le yona ka mehla. Se se akaretša thomelo ya dipušetšo tša motšhelo tša ngwaga go fomo ya IT12EI.Pušetšo ya motšhelo wa letseno o thuša Komišinare go kgona go lekola ge eba PBO yeo e dumeletšwego e šoma go ya ka dikgaoletšo tšeo di ngwaletšwego tša tumelelo yeo e filwego le go lemoga ge eba melao ya motšhelo wa seripana o a diragatšwa go dirasiti le dikgoboketšwa tše di hweditšwego ka ditiragalo tša kgwebišano goba kgwebo tšeo di sa khwalifayego bakeng sa go se lefele motšhelo.   Mokgatlo wo o fanago ka thušo ya boithutelo, dipasari le dithušo tša go ithuta, dinyakišišo goba go ruta e swanetše go obamela maemo ao a ngwetšwego ka go Molawana R.302 (o phatlaladitšwego go Kuranta ya Mmušo Nom. 24941 ka 28 Feberware 2003).

Meneelo ya go lefišwa motšhelo (Dirasiti tša Karolo 18A)

Mmušo wa Afrika Borwa o lemogile gore mekgatlo e mengwe e itshepile meneelo ya setšhaba gomme go hlohleletša meneelo yeo o fana ka kgogelo ya motšhelo bakeng sa meneelo yeo e dirilwego ke balefela motšhelo. Bokgoni bja go fan aka dirasiti tša go gogelwa motšhelo boya ka karolo 18A ya tumelelo ya  TEU, gape e kgaoletšwa go mekgatlo e itšeng yeo e dumeletšwego yeo e dirišago meneelo go lefela Ditiro tša go Hola Setšhaba e dumeletšwego. Molefela motšhelo yo a neelago ka botshepegi ka kheše goba thoto go ya ka karolo 18A-mokgatlo wo o dumeletšwego, o na le tshwanelo ya go gogelwa letseno la motšhelo ge eba moneelo o thekgwa ke karolo 18A ya rasiti yeo e filwego ka mokgatlo, goba mo mabakeng a mangwe, ke setifikeiti sa mongmošomo sa go laetša meneelo yeo e dirilwego ke mošomi. Palo ya meneelo e ka khwalifaya bakeng sa kgogelo ya motšhelo e kgaoleditšwe.

Thomelo ya IT12EI (Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno)

Mekgatlo yeo e sa angwego ke tefelo ya motšhelo e swanetše go romela  pušetšo ya letseno la motšhelo la IT12EI leo le ka hwetšagalago ka tsela ye:

  • Ka eFiling ge eba o ngwadišitše bjalo ka eFiler;
  • Ka go founela  SARS Contact Centre go 0800 00 7277;
  • Ka go etela lekala la SARS; goba
  • Ka go letšetša goba go etela ofisi ya Yuniti ya ba go se Angwe ke Motšhelo (TEU) 

Lemoga: Difomo di ka kgopelwa go tšwa go SARS bakeng sa go tlatša ka letsogo, gomme tša poswa ke molefela motšhelo ka tshedimošo e kopantšwego mmogo ka barcode ya go letediša. Pušetšo bakeng sa dikhamphani e swanetše go tlatšwa gomme e romelwa ka ngwaga ka letšatšikgwedi le le beilwego ke SARS. Pušetšo ya letseno la The IT12EI e ka romelwa ka mekgwa e latelago:

  • Ka eFiling ge eba o ngwadišitšwe bjalo ka eFiler.
  • Go di tsenya ka lepokising la tlogelo go lekala la SARS; goba
  • Ka Poso

Go thuša ka tlatšo ya pušetšo ya  IT12EI, o ka šupetša go Tlhahli ya ka Pejana – Ka fao o ka tlašago pušetšo ya letseno: Ditheo tša go se Angwe ke tefelo ya motšhelo (IT12EI).

Tirelo yeo e Fiwago ke TEU

TEU ke ofisi ya maikemišetšo yeo e hwetšagalago ka SARS yeo e šomago ka dikgopelo ka moka tša mekgatlo ya go se angwe ke motšhelo bakeng sa tumelelo bjalo ka di-PBO. Go thibela go se šome gabotse le tšhomišompe, TEU e lebelela gape obamelo ya di-PBO ka dinyakwa tša tumelelo. Gape maikarabelo a mangwe a TEU ke go dira tekolo. TEU e šoma ka dikgopelo bakeng sa go se angwe ke tefelo ya motšhelo wa letseno mabapi le dipeelano tša Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962: –   

​10(1)(cN)Mekgatlo ka moka ya go Hola Setšhaba (di-PBO) tše di amegago go mešomo ya dikheretšhe, kagišo, maphelo le dikolo tša tšhireletšo​
Karolo ya10(1)(cA)(i)​​Setheo, Boto goba, Lekgotla, goba le le tlhomilwego ka gob aka fase ga molao o mongwe le o mongwe
Karolo ya 10(1)(cA)(ii)​​Khamphani enngwe le enngwe ya Afrika Borwa yeo dikabelo tša yona ka moka di swerego ke lekgotla le le sa angwego ke motšhelo go ya ka karolo 10(1)(cA)(i).
​Karolo ya 10(1)(cO)​Sehlopha sa Boitapološo
Karolo ya 10(1)(d)(iii)​​Fidelity goba Sekhwama sa Indemnity; Yunione ya Kgwebišano; Tšhemba ya tša Kgwebo goba Dientasteri (goba Kamano ya Ditšhemba tše bjalo); Mutual Loan Association; Local Publicity Association.
​Karolo ya 10(1)(d)(iv)(bb)​Khamphani, sosaethe goba dikamano tša batho bao ba theilwego go godiša dikgahlego tša go swana tša batho, bao ba dirago kgwebo e itšeng, profešene goba mošomo.
​Karolo ya 10(1)(e)(i)(cc)​Kamano ya batho yeo e tlhomilwego go laola dikgatlhego tša go swana go maloko a bona ka moka mabapi le ditshenyagelo tše di amegago go thoto ya go se šuthe.
​Karolo ya 18A:​Tumelelo bakeng sa meneelo ya go gogelwa motšhelo

  TEU GAE lebelelane le dikgopelo tša go se lefele motšhelo tša batho ka bong, Bahiri ba Mešomo (IRP30), Dikoporasi, Dikoporasi tša go Tswalelwa, Ditrasete tše Kgethegilego, Dikoporasi tša Lekgotla, Dikhamphani tša Boloko bja Kabelo, VAT, PAYE/UIF/SDL, Matlotlo a Kholego le Disosaethe tša Poloko. Go hwetša thušo ka enngwe le nngwe ya tše, ka kgopelo founela Contact Centre go 0800 00 7277.  

Kgokaganyo ya Yuniti ya go se Angwe ke tefelo ya Motšhelo

Aterse ya Bodulo:

2nd floor, SARS Pretoria CBD branch,
C/o Lillian Ngoyi and Francis Baard Streets
Pretoria, 0002

Aterese ya poso:

P.O. Box 436
Pretoria
0001Mogala: 012 – 483 1700 Fekese: 012 – 483 1701 Emeile:[email protected]

Table of Contents

Last Updated:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print