Visit the national COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za or see SARS COVID-19 news items and tax relief measures here.

Merging tax profiles IsiZulu

UKUDIDIYELA YONKE INTELA OYITHELAYO IBE KWIPHROFAYILI EYODWA

Zithini Ezitsha?

12 kuMfumfu 2015– Kusukela zili-12 kuMfumfu 2015 u-SARS uqale ukusebenzisa izinhlelo ezizobhekana nokusetshenzwa kahle kokubhaliswa kweQoqo leziNhlelo zoTshalomali (i-CIS)  nokubhalisa ngokungaphoqwa kweNtelantengo kanjalo nokubhekelela ukubhaliswa kwabadayisi abancane abanzuzo yabo kokutheliswayo engakadluli ku-R50 000 ngonyaka. Uma ufisa ukudidiyela ndawonye imininingwane yakho ibe yiphrofayili eyodwa encike kuBunjalo Bezikhungo, sicela ukuba ubheke Ikhethelo lethu Lomhlahlandlela ozigabgaba wokudidiyela izikhungo kwi-eFiling.

Kuyini Lokho?

Kusukela lulu-1 kuLwezi 2014, sekunekhethelo Elisha Lokudidiyela kwi-eFiling. Leli khethelo lizolekelela abakhokhintela, Abameleli Ababhalisiwe bezikhungo kanye NeZazi Zentela ukuba bakwazi ukudidiyela zonke izinhlobo zentela  njengeNtelangeniso, kanye neNtela yabaSebenzi kanjalo neNtelamithekelo kanye neyezono ibe ndawonye ngaphansi kwephrofayili eyodwa yomuntu /yesikhungo.   Isu-ngqangi: Ummeleli angamela umkhokhintela ezimweni ezikhethekile, isib. Umzali uma kungumntwana noma ongaphansi ngeminyaka, Umabilifa uma kusezindabeni zamafa.   Ukudidiyelwa kwentela ngaphansi kwephrofayili eyodwa kufanele kwenziwe kanye. Okunye nokunye okubhaliswayo kuzoxhunyelelwa kwiphrofayili yomkhokhintela noma yesikhungo eyodwa.   Ukubuyekezwa kwemininingwane ebhalisiwe kumele kuqhutshekwe nokwenziwa kwi-Fomu Lokuchibiyela Nokuqinisekisa Ukubhalisa i-RAV01.

Ukuthombulula kanjani ukudidiyela?

Isu-ngqangi: Ukudidiyela akwenzeki [email protected]™.   Ngaphambi kokuba udidiyele, kufanele uqale ukuthombulule ukudidiyela.   Abameleli Ababhalisiwe kanye neZazi Zentela bazodinga ukuthombulula ikhethelo lokudidiyela kwi-eFiling  kwiphrofayili yomkhokhintela/yesikhungo ngamunye andukuba bayisebenzise. Abakhokhintela abangabodwana nje awabo amaphrofayili azobe esezithombululile   Ukuthombuluka kumele kwenziwe :

  • Noma ngabe usuke wasebenzisa i-eFiling phambilini
  • Kube kanye kulelo nalelo khasimende, nokuzobe-ke sekuvumela ukudididyelwa kwazo zonke izinhlobo zentela futhi kuqinisekise iminingwane ebhalisiwe.

Ukuthombulula okuqondene Nabameleli Ababhalisiwe

Isigaba 1:Thombulula ukudidiyela kwi-eFiling.   Iya kwiphrofayili yaleso sikhungo bese ucindezela u-‘Activate Registered Representative’ ngaphansi kwe‘SARS Registered Details’:   

Kuzovezwa Isiqinisekiso Sabameleli. Sifundisise kahle.

Isigaba 2: Qoka u ‘I agree’ bese ucindezela u- ‘Continue’

Isigaba 3: Gcwalisa ngenombolonkomba yakho yentela ngaphansi kuka-‘ User Details’ we-eFiling bese ucindezela u-‘Activate Registered Representative’. Isu-ngqangi: Uma ukuthombuluka sekugunyaziwe, amalungelo-ke asenganikwa umsebenzisi ukuba ethule ukubhalisa okusha, kepha kuphela kuyokuba nguMmeleli Obhalisiwe ongasebenzisa ikhethelo lokudidiyela.

Ukuthombulula okuqondene neZazi Zentela

Uzokunikwa igunya lokungena ekhethelweni lokudidiyelwa, uma usuke wazifaka njengeSazi Sentela Esibhalisiwe kwiphrofayili yomkhikhintela/ yesikhungo.   Isigaba 1: Iya ku- ‘Services’, cindezeka ku ‘My TP Configuration’ uphinde futhi ku-‘Practitioner Activation’

Kuzovezwa ‘ Isiqinisekiso SeZazi Zentela’ Sifundisise kahle.

Isigaba 2: Qoka u-I agree bese uqoka u- ‘Continue’

Isu-ngqangi: Uma ukuthombulula sekugunyaziwe, sekungabiwa amalungelo kubasebenzisi ukuba basebenzise ikhethelo lokudidiyela.

Ukuqedela uhlelo lokuthombulula

Ukuze Abameleli Ababhalisiwe baluphothule kahle uhlelo lokuthombulula, kuzodingeka ukuba uthumele lolu shicilelo olusekelayo (imininingwane eyisidingo) kuzokuya ngohlobo lwesikhungo:  

Ubunjalo Besikhungo​ ​Isigaba Ngukuqokwa ngu:​ ​Ushicilelo olusekela ukuqokwa
​Kumuntu ngayedwana ​Ummeleli ​N/A ​Umazisi (isib. Umazisi, Incwadi Yokuhambela)
Inkampani​ ​Umsebenzi Womphakathi ​Ibhodi LabaQondidi ​Incwadi Yokuqokwa koMmeleli Isaziso  Sokuhlanganyela
​Iqomangcebo ​Umbhekiqoma Omkhulu ​Ibhodi LabaBhekiqoma ​Incwadi Yegunya Isigunyazo Seqomangcebo
Uhulumeni
Isikhungo Somphakathi
Isikhungo Sikahulumeni​
​Umgcinimabhuku ​Isaziso SikaHulumeni ​Incwadi Yokuqokwa koMmeleli
Iqembu lezombangazwe ​Umgcinimafa Incwadi Yokuqokwa koMmeleli​
​Iqembu ​Umgcinimafa ​Umgwamanda ​Incwadi Yokuqokwa koMmeleli
​Umfelandawonye ongenzi nzuzo Inhlangano Yezenhlalakahle ​Umgcinimabhuku ​Incwadi Yokuqokwa koMmeleli
Ubulingani
Ibhodi Yamalungu
​Umgcinimabhuku ​Abalingani ​Incwadi Yokuqokwa koMmeleli Isivumelwano Sobulingani

Isu-ngqangi: Kungathatha izinsuku ezingaba ngama-21 zokuhweba ukuba amaphepha owalethile aqinisekiswe futhi abuyekezwe. 

Ukuthombuluka kungagunyazwa noma kuchithwe

Elinye Isu-ngqangi: Lapho ukuthombuluka kuchithiwe, kuzodingeka uhambele igatsha lakwa-SARS ukuze uzoqinisekiswa njengoMmeleli Ogunyaziwe. 

Uma ukuthombuluka sekuqinisekisiwe:

  • Kuzokuba nguwe kuphela obhaliswe njengoMmeleli Obhalisiwe womkhokhintela/wesikhungo ohlelweni lakwa-SARS
  • Noma yimuphi omunye uMmeleli Obhalisiwe obenziwe wasebenza uyokuphunza. Kuyothunyelwa isaziso salokhu kwiphrofayili yakhe ye-eFiling kumbe nge-imeyili.

Uyididiyela kanjani intela?

Uma sekusebenza ukudidiyela, qoka u-‘Merge Entities’ ngaphansi kuka-“ SARS Registered Details:


Uzobe sewudluliswa ngohlelo lwezigaba ezinhlanu ukuze kuqinisekiswe ukuthi zonke izinhlobo zentela zixhumeke kumkhokhintela/kwisikhungo esifanele:
 
Isigaba 1 – Qoka uMmeleli Obhalisiwe  womkhokhintela/wesikhungo
 
Lokhu kuzobaluleka kwiZazi Zentela.

Isu-ngqangi: Kubakhokhintela abangabodwana, Izinkampani namaQomangcebo kuzokuba kunekhethelo elilodwa

Kufanele kulethwe imininingwane  njengoMmeleli Ogunyaziwe hhayi eyeSazi Sezentela.

UMmeleli Ogunyaziwe ngumuntu oqokwe ngamalungelo agcwele ukuba anqume egameni lesikhungo esisemthethweni nokungavamile ukuba abe yiSazi Sezentela.

Isu-ngqangi: Isimo esikhethekile kuyokuba, ukwenza isibonelo, lapho Isazi Sentela eqokwe njengoMsebenzi Womphakathi njll wenkampani kanti usebenza futhi njengeSazi Sentela somunye umkhokhintela.

Isazi Sezentela kufanele siqinisekise nokhasimende ukuba ngubani okufanele abe nguMmeleli Obhalisiwe, andukuba aqoke kwi-eFiling.

Ushicilelo olusekelayo (ubufakazi obuyisidingo) loMmeleli Obhalisiwe kufanele luthunyelwe kwa-SARS.

Uma ukuthombuluka sekugunyaziwe:

  • UMmeleli Ogunyaziwe uzokubhaliswa-ke njengoMmeleli Ogunyaziwe ngaphansi komkhokhintela /kwesikhungo kwabakwa-SARS
  • Noma yimuphi omunye uMmeleli Obhaliswe obegunyazwe ngaphambilini uyokuphunza. Isaziso ngalokhu siyothunyelwa kwiphrofayili yakhe ye-eFiling noma nge-imeyili

Isigaba 2 – Imininingwane Emqoka Qoka ukubhalisa okusemqoka kwesikhungo nokuzokuba yilapho kuxhunyaniswe khona konke okunye okubhaliswayo njengeNtelangeniso okuzoxhunyelelwa kuyo iNtelantengo  

Isu-ngqangi:  Makusetshenziswe iminingwane ehambisana nesikhathi samanje

Isigaba 3 – Eminye imininingwane

Faka zonke ezinye izinhlobo zentela okufanele zixhunyelelwe kulo mkhokhintela/isikhungo

Isu-ngqangi: Gcwalisazonke izikhala eziyimpoqo, zizobe ziphawulwe ngokubomvu

Isigaba 4 – Buyekeza

Buyekeza yonke iminingwane ukuba ilungile andukuba uthumele isicelo kwa-SARS. Qinisekisa ukuthi imininingwane yekhasimende, inombolonkoma njll. Kufakifwe.

Isigaba 5 – Thumela

Qedela isiqinisekiso bese uthumela isicelo kwa-SARS

Isu-ngqangi: Uyokuya egatsheni lakwa-SARS .uma kuxhunywe inombolonkomba okungeyona ephrofayilini lomkhokhintela/lesikhungo. Lokhu kakulungiseki kwi-eFiling.


Ngeminye imininingwane ethe xaxa,bheka Ikhethelo lethu Lomhlahlandlela ozigabgaba wokudidiyela izikhungo kwi-eFiling.

Udinga usizo?

  • Vakashela Igatsha lakwa-SARS.
  • Shayela e-SARS Contact Centre ku-0800 00 SARS (7277).

Table of Contents

Last Updated:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print