Merging tax profiles Sepedi

KOPANYO YA METŠHELO YA GAGO KA MOKA KA FASE GA PROFAELE E TEE

Tšhomišo e mpsha ya kopanyo e hwetšagala go eFiling. Tšhomišo ye e tla thuša balefela motšhelo ka noši, Baemedi bao ba Ngwadišitšwego ba ditheo le Bašoma ka Motšhelo go kopanya mehuta ka moka ya metšhelo ga bonolo mohlala, Motšhelo wa Letseno le Motšhelo wa Bašomi gape le Motšhelo wa Ditšwantle le Motšhelo wa dithoto go profaele e tee go moreki o tee/setheo.

Kgotla moo go hwetsa gore o download SARS eFiling Browser ye ntshwa.

Maele a Bohlokwa kudu: Moemedi a ka šoma legatong la molefela motšhelo mabakeng ao a kgethegilego, mohlala, motswadi legatong la ngwana o mo nnyane goba moabalefa legatong la bohwa. Kopanyo ya motšhelo ka fase ga profaele e tee e swanetše go dirwa ga tee. Dingwadišo tše mpsha di tla nyalantšhwa le profaele e tee ya moreki/setheo.

Kaonafatšo ya tshedimošo yeo e ngwadišitšwego e swanetše go dirwa go Foromo ya Tiišetšo RAV01 le Fetošo ya Ngwadišo RAV01 (Registration Amendments and Verification Form).

Na kopanyo e diragatšwa bjang?

Maele a bohlokwa kudu: Kopanyo e ka se direge go @syFile™.   O swanetše go kgonthišiša gore kopanyo e diragatšwa pele, pele ka thoma go diriša kopanyo ya maleba.   Baemedi bao ba Ngwadišitšwego le Bašoma ka Motšhelo ba swanetše go diragatša tšhomišo ya go kopanya ya eFiling bakeng sa profaele ya moreki/setheo se sengwe le se sengwe. Tiragatšo ya balefela motšhelo ka noši ba e tla diragatšwa ka go itiriša.   Tiragatšo e swanetše go dirwa:

  • le ge eba o diragaditšwe go eFiling peleng.
  • šoma ka moreki o tee ka o tee, gomme se se tla go dumelela go kopanya mehuta ka moka ya metšhelo le go kaonafatša tshedimošo yeo e ngwadišitšwego.

Tiragatšo ya Baemedi ba Ngwadišitšwego

Kgato ya 1:

Diragatša kopanyo go eFiling

Leba profaeleng ya Mokgatlo gomme o kgotle ‘Activate Registered Representative’ ka fase ga ‘SARS Registered Details’:    

Screenshot of Activate Registered Representative on Organisation Menu

Taodišo ya Boemedi e tla bonagala. Bala se ka šedi.  

Kgato ya 2:

Kgetha ‘I agree’ gomme o kgotle ‘Continue’

Screenshot of Representative Declaration dialog with Continue button

Kgato ya 3:

Tlatša nomoro ya gago ya tšhupetšo ya motšhelo ka fase ga eFiling ‘User Details’ gomme o kgotle ‘Activate Registered Representative’.

Maele a Bohlokwa kudu: Morago ga ge tiragatšo e dumeletšwe, ditokelo di ka fiwa go badiriši ba bangwe go romela dingwadišo tše dingwe, eupša ke fela Baemedi bao ba Ngwdišitšwego ba ka kgonago go kopanya tirišo.  

Tiragatšo ya Balefela Motšhelo

O tla fiwa tumelelo ya tirišo ya go kopanya ka go itiriša, ge eba o kile wa diragatša ka bowena peleng bjalo ka Mošoma ka Motšhelo yo a Ngwadišitšwego profaeleng ya moreki/setheo. 

Kgato ya 1:

Leba go ‘Services’, kgotla go ‘My TP Configuration’ gape go ‘Practitioner Activation’

Screenshot of My Services Menu with Practitioner Activation

‘Tax Practitioner Declaration’ e tla bontšhwa. Bala se ka šedi.  

Kgato ya 2:

Kgetha ‘I agree’ gomme o kgotle ‘Continue’

Screenshot fo Tax Practitioner Declaration Dialogue with Continue Button

Maele a bohlokwa kudu: Ge tiragatšo e dumeletšwe,  ditokelo di ka neelwa go badiriši ba bangwe go diriša tšhomišo ya kopanyo.

Go feleletša tshepetšo ya tiragatšo

Gore Baemedi bao ba Ngwadišitšwego ba tlatše tiragatšo, o swanetše go romela ditokumente tše di latelago tša thekgo (ditlabelo tša maleba) go ya ka mohuta wa setheo:

Mohuta wa Setheo Bokgoni​ Ba kgethilwe Ke​ ​Ditokumente tša Thekgo (ditlabelo tša maleba) tša kgetho
​Motho ka noši ​Moemedi ​N/A ​Tokumente ya Boitsebišo (mohlala, ID, Phasepoto)
​ Khamphani ​ Mohlankedi wa Setšhaba Boto ya Balaodi ​Kgetho ya Moemedi Tsebišo ya go enetša (incorporation)
​ Therasete ​ Babolokedi ba ba golo   ​Boto ya Bolokedi ​Lengwalo la bolaodi Lengwalo la tšhupamonglefelo (deeds) la therasete
​Mmušo Setheo sa Setšhaba Setheo sa Mmušo ​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo Mohlankedi ​Kuranta ya Mmušo a Kgetho ya Moemedi​
​Mokgatlo wa Dipolotiki ​Ramatlotlo ​Kgetho ya Moemedi
​Sehlopha ​Ramatlotlo ​Komiti ​Kgetho ya Moemedi
Mokgatlo wo o sego wa poelo
Mokgatlo wa  tša Bobotlana
​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo ​Kgetho ya Moemedi
​Balekane
Lekgotla la Batho
​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo ​Balekane ​Kgetho ya Moemedi
Tumelelano ya Bolekane

Maele a bohlokwa kudu: Go ka tšea matšatši a 21 a kgwebo gore ditokumente di ka tiišetšwa le go lekolwa gabotse. Tiragatšo eka dumelelwa goba ya ganetšwa.  

Moo kgopelo ya go diragatša e ganeditšwego, o tla swanela ke go etela lekala la SARS go tiišetšwa bjalo ka Moemedi yo a Ngwadišitšwego. Gopola go dira appointment.

Ge tiragatšo e šetše e dumeletšwe:

  • O tla rekhotiwa ka go itiriša bjalo ka Moemedi yo a Ngwadišitšwego go mokgwatšhomo wa SARS bakeng sa moreki/setheo.
  • Phihlelelo ya pejana yeo e bego e diragaditšwe ya Ngwadišo ya Moemedi e tla fedišwa. Tsebišo e tla romelwa profaeleng ya bona ya eFiling goba ya romelwa ka emeile.  

Na kopanyo ya metšhelo e dirwa bjang?

Ge kopanyo e diragaditšwe, kgetha ‘Merge Entities’ ka fase ga  SARS Registered Details:    

Screenshot of SARS Registered Details Menu with Merge Entities

O tla laetšwa ke tsela tse tshelela go kgonthišiša gore mehuta ka moka ya metšhelo e kgokantšwe le moreki/setheo sa maleba:  

Kgato ya 1

Kgetha Moemedi yo a Ngwadišitšwego wa moreki/setheo

Se se tla ama fela Bašoma ka Metšhelo.

Kgato ya 2

Maele a bohlokwa kudu: Go balefela motšhelo ka noši, Dikhamphani le Ditherasete go tla ba le boikgethelo bjo bo tee fela bakeng sa kgetho.

Tshedimošo ya Moemedi yo a Ngwadišitšwego e swanetše go fiwa esego ya Bašoma ka Motšhelo.

Moemedi yo a Ngwadišitšwego ke motho wa go kgethwa a na le ditokelo ka botlalo tša go šoma legatong la setheo sa molao gantši ga se Mošoma ka Motšhelo.

Maele a Bohlokwa kudu:Go ka dirwa ka go fapana, mohlala, moo Mošoma ka Motšhelo a kgethilwego bjalo ka Mohlankedi wa Setšhaba bjalo le bjalo wa khamphane gomme gape o šoma bjalo ka Mošoma ka Motšhelo go bareki ba bangwe.

Mošoma ka Motšhelo o swanetše go kgonthišiša le moreki mabapi le gore ke mang yo a tlo bago Moemedi yo a Ngwadišitšwego, pele a dira kgetho go eFiling.

Ditokumente tša thekgo (ditlabelo tša maleba) tša Moemedi yo a Ngwadišitšwego di swanetše go romelwa go SARS.

Ge tiragatšo e šetše e dumeletšwe:

  • O tla rekhotiwa ka go itiriša bjalo ka Moemedi yo a Ngwadišitšwego go mokgwatšhomo wa SARS bakeng sa moreki/setheo.
  • Phihlelelo ya pejana yeo e bego e diragaditšwe ya Ngwadišo ya Moemedi e tla fedišwa. Tsebišo e tla romelwa profaeleng ya bona ya eFiling goba ya romelwa ka emeile.  

Kgato ya 3

Direkhoto tše dikgolo

Kgetha ngwadišo ya setheo se se golo seo e lego gore dingwadišo ka moka di tla kgokaganywa mohlala, Motšhelo wa Letseno moo Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa (VAT) e tla kgokaganywago.  

Screenshot of Records Merge screen

Maele a Bohlokwa kudu: Go tla dirišwa rekhoto ya go kaonafatšwa ga bjale.  

Kgato ya 4

Direkhoto tša tlaleletšo

Oketša mehuta ka moka ya metšhelo yeo e swanetšego go kgogaganywa le moreki/setheo. 

Maele a Bohlokwa kudu:Tlatša dikgoba ka moka tše di swanetšego go tlatšwa, di tla laetša ka bokhubedu. 

 

Kgato ya 5

Tekolo - Lekola ge eba tshedimošo ka moka e nepagetše, pele o romela kgopelo go SARS. Kgonthišiša gore tshedimošo ka moka ya moreki, dinomoro tša tšhupetšo ya motšhelo bjalo le bjalo di tladitšwe.

Kgato ya 6

Romela

Tlatša taodišo gomme o romele kgopelo go SARS.  

Screenshot of Submit step on Records Merge screen

Maele a Bohlokwa kudu: O tla tlamega go etela lekala la SARS ge eba nomoro ya tšhupetšo ya motšhelo ga se e kgokaganywe ga botse profaeleng ya moreki/setheo. Se se ka se tlošwe go eFiling. Go hwetša tshedimošo e nngwe, lebelela Step by step guide on how to do the Entity Merge functionality on eFiling (Tlhahli ya kgato ka kgatoya go dira Kopanyo ya Setheo go eFiling).

Na o nyaka thušo?

Table of Contents

Last Updated:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print