Merging tax profiles Sesotho

HO KOPANNGWA HA MAKGETHO A HAO OHLE TLASA PROFAELE E LE NNGWE

Ho na le tshebetso e ntjha ya ho kopanya ho eFiling. Tshebetso ena e tla thusa balefi ba lekgetho ka bomong ba bona, Baemedi ba Ngodisitsweng ba ditheo le Ditsebi tsa Lekgetho ho kopanya mefuta yohle ya makgetho a bona ha bonolo, mohlala Lekgetho la Lekeno le Lekgetho la Basebetsi mmoho le la Taolo ya Meedi a ka ba profaeleng e le nngwe ya tlelaente/setheo. 

Keletso ya Bohlokwa: Moemedi a ka emela molefi wa lekgetho ebang maemo a qobella jwalo, mohlala motswadi boemong ba ngwana ya tlase dilemong kapa moabi wa lefa boemong ba lefa. Ho kopanngwa ha makgetho tlasa profaele e le nngwe ho lokela ho etswa hang feela. Ngodiso efe kapa efe e ntjha jwale e tla hokahanngwa le profaele e le nngwe ya tlelaente/setheo.

Ho ntjhafatswa ha dintlha tsa ngodiso ho tlameha hore ho nne ho etswe foromong ya Ngodiso ya Ditokiso le Netefatso ya RAV01 (Registration Amendments and Verification Form).

O etsa hore ho kopanya ho sebetse jwang?

Keletso ya Bohlokwa: Ho kopanya ha ho etswe ho e@syFile™.   O hloka hore ho kopanya ho sebetse pele, pele o ka qala ho sebedisa ho kopanya hona.   Baemedi ba Ngodisitsweng le Ditsebi tsa Lekgetho ba tla lokela hore ba etse sena pele ho eFiling bakeng sa profaele ka nngwe ya tlelaente/setheo pele sena se ka sebediswa. Tshebetso ena e tla sebetsa hanghang ho balefi ba lekgetho ka bomong ba bona.   Tshebetso ena e tlameha ho etswa:

  • le ha o ne o eso thakgolwe ho eFiling pele ho mona.
  • hang ho ya ka tlelaente ka nngwe, se tlang ho o dumella ho kopanya mefuta yohle ya lekgetho le ho ntjhafatsa dintlha tse ngodisitsweng.

Ho thakgolwa ha tshebetso ya Baemedi ba Ngodisitsweng

Mohato wa 1:

Etsa hore tshebetso ya ho kopanya ho eFiling e sebetse

Leba profaeleng ya Mokgatlo mme o tobetse ‘Activate Registered Representative’ tlasa ‘SARS Registered Details’:    

Screenshot of Activate Registered Representative on Organisation Menu

Ho tla bontshwa Tsebahatso ka Moemedi (Representative Declaration) Bala sena ka hloko. 

Mohato wa 2:

Kgetha ‘I agree’ mme o tobetse ‘Continue’.

Screenshot of Representative Declaration dialog with Continue button

Mohato wa 3:

Tlatsa nomoro ya referense ya lekgetho la hao tlasa eFiling ‘User Details’ mme o tobetse ‘Activate Registered Representative’.

Keletso ya Bohlokwa: Hang ha tshebetso ya ho thakgola e tjhaetswe monwana, ditokelo jwale di ka fuwa basebedisi ba bang ho nehelana ka boingodiso bo botjha empa ke Baemedi ba Ngodisitsweng feela ba kgonang o sebedisa tshebetso ena ya ho kopanya.

 

Ho thakgolwa ha tshebetso ya Ditsebi tsa Lekgetho

O tla fumana phihlello tshebetsong ya ho kopanya hanghang ebang o kile wa thakgola sena ka bowena jwalo ka Setsebi se Ngodisitsweng sa Lekgetho profaeleng ya tlelaente/setheo.

Mohato wa 1:

Leba ho ‘Services’, tobetsa ‘My TP Configuration’ mme o be o tobetsa ‘Practitioner Activation’

Screenshot of My Services Menu with Practitioner Activation

Ho tla bontshwa Tsebahatso ka Setsebi sa Lekgetho (Practitioner Declaration) Bala sena ka hloko. 

Mohato wa 2:

Kgetha ‘I agree’ mme o tobetse ‘Continue’

Screenshot fo Tax Practitioner Declaration Dialogue with Continue Button

Keletso ya Bohlokwa: Hang ha tshebetso ya ho thakgola e tjhaetswe monwana, ditokelo di ka fuwa basebedisi ba bang ho sebedisa tshebetso ena ya ho kopanya.

Ho phethela motjha wa ho etsa hore sena se sebetse.

Hore Baemedi ba Ngodisitsweng ba phethele motjha wa hore sena se sebetse, o tla lokela hore o romele ditokomane tsena tsa tshehetso (tse amehang) ho itshetlehilwe hodima hore setheo ke sa mofuta ofe:   

Mofuta wa Setheo Bokgoni​ Ya kgethilweng ke​ Ditokomane tsa tshehetso (tse amehang) tsa kgetho​
Motho ka bomong ba hae​ ​Moemedi N/A ​Tokomane ya Boitsebiso (mohlala ID, Phasepoto)
Khampani​ Ofisiri ya Setjhaba ​Boto ya Balaodi ·   ​Kgetho ya Moemedi ·   Tsebiso ya ho kenyeletswasebiso ya ho kenyeletswa
​Therasete ​Baemedi ba ka sehloohong ba therasete Boto ya baemedi ba therasete ·    ​Lengolo la Bolaodi ·    Tokomane ya Therasete
Mmuso Setheo seo e leng sa Setjhaba Setheo seo e leng sa Mmuso ​Ofisiri e Ikarabellang Koranta ya Mmuso Kgetho ya Moemedi
​Mokga wa Dipolotiki ​Motshwarimatlotlo   Kgetho ya Moemedi
Sehlopha​ ​Motshwarimatlotlo ​Komiti Kgetho ya Moemedi
Mokgatlo oo e seng wa kuno Mokgatlo wa Thekolohelo ​Ofisiri e Ikarabellang   Kgetho ya Moemedi
Bolekane Lekgotla la Batho ​Ofisiri e Ikarabellang Balekane ·   Kgetho ya Moemedi ·   Tumellano ya Bolekane

Keletso ya Bohlokwa: Ho ka nka matsatsi a 21 a kgwebo hore ditokomane di netefatswe le ho lekolwa hantle. Kopo ya ho thakgolwa ha tshebetso ena e ka dumellwa kapa ya hanwa. 

Moo kopo ya ho thakgolwa ha tshebetso ena e hannweng, o tla lokela ho etela lekala la SARS hore ho tle ho tiiswe hore o feela o le Moemedi ya Ngodisitsweng. Hopola ho etsa kopano.
 
Hang ha ho thakgolwa ha tshebetso ena ho dumelletswe:

  • Hanghang o tla rekotiwa e le wena feela Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo mokgwatshebetsong wa SARS.
  • Phihlello ya Moemedi kapa Baemedi ba pele ba neng ba ngodisitswe pejana e tla fela. Ba tla romellwa tsebiso ya sena profaeleng tsa bona tsa eFiling kapa ka imeile.

Makgetho a kopanngwa jwang?

Hang feela ha ho na le lintho tse ngata tse ka sebelisoang ke batho ba bangata, hangata “Merge Entities” tlasa “Lintlha Tse Ngolisitsoeng tsa SARS”:

Screenshot of SARS Registered Details Menu with Merge Entities

O tla tataiswa ka motjha wa mehato e tšeletseng ho etsa bonnete ba hore mefuta yohle ya lekgetho e hokahantswe le tlelaente/setheo se nepahetseng:

Mohato wa 1:

Kgetha Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo

Sena se ama feela Ditsebi tsa Lekgetho.

Mohato wa 2:

Keletso ya Bohlokwa: Bakeng la balefi ba lekgetho ka bomong ba bona, Dikhampani le Ditherasete ho tla ba le boikgethelo bo le bong feela.

Ho tla hlokeha dintlha tsa Moemedi ya Ngodisitsweng e seng tsa Setsebi sa Lekgetho.

Moemedi ya Ngodisitsweng ke motho ya kgethilweng ya nang le ditokelo tsohle tsa ho emela setheo se seng sa molao mme hangata ha se Setsebi sa Lekgetho.

Keletso ya Bohlokwa: Mokgelo e ka ba, mohlala, moo Setsebi sa Lekgetho se kgethilweng ho ba Ofisiri ya Setjhaba, jwalo-jwalo. ya khampani mme a sebetsa e le Setsebi sa Lekgetho ditlelaenteng tse ding.

Setsebi sa Lekgetho se tlameha ho netefatsa le tlelaente mabapi le hore ke mang ya lokelang ho ba Moemedi ya Ngodisitsweng pele se etsa kgetho eo ho eFiling.

Tokomane ya tshehetso (e amehang) ya Moemedi ya Ngodisitsweng e tlameha ho romelwa ho SARS.

Hang ha ho thakgolwa ha tshebetso ena ho dumelletswe:

  • Moemedi ya Ngodisitsweng hanghang o tla rekotiwa e le yena feela Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo mokgwatshebetsong wa SARS.
  • Phihlello ya Moemedi kapa Baemedi ba pele ba neng ba ngodisitswe pejana e tla fela. Ba tla romellwa tsebiso ya sena profaeleng tsa bona tsa eFiling kapa ka imeile.

Mohato wa 3:

Direkoto tsa sehlooho

Kgetha boingodiso ba sehlooho ba setheo moo boingodiso bo bong bohle bo tlang ho hokahanngwa teng, mohlala Lekgetho la Kuno moo VAT e tlang ho hokahanngwa teng.  

Screenshot of Records Merge screen

Keletso ya Bohlokwa: Ho lokela hore ho sebediswe rekoto ya morarorao tjena.

Mohato wa 4:

Direkoto tsa tlatsetso

Tlatsetsa ka mefuta yohle e meng ya lekgetho le lokelang ho hokahanngwa ho tlelaente/setheo.  

Keletso ya Bohlokwa: Tlatsa dikgeo tsohle tse tlamehang ho tlatswa tse tlang ho bontshwa ka bofubedu.

 

Mohato wa 5:

Tekolobotjha - Lekodisisa lesedi lohle hore na le nepahetse pele o kenya kopo ho SARS. Etsa bonnete ba hore dintlha tsohle tsa tlelaente, dinomoro tsa referense tsa lekgetho, jwalo-jwalo di tlatsitswe.

Mohato wa 6:

Nyehela

Phethela tsebahatso mme o romelle kopo ho SARS.

Screenshot of Submit step on Records Merge screen

Keletso ya Bohlokwa: O lokela ho etela lekala la SARS moo nomoro e fosahetseng ya referense ya lekgetho e hokahantsweng le profaele ya tlelaente/setheo. Sena se ka se tloswe ho eFiling. Ho fumana lesedi le fetang lena, boha “Step by step guide on how to do the Entity Merge functionality on eFiling”. (Tataiso e mabapi le ka moo tshebetso ya ho kopanya e etswang ka teng ho eFiling)

O hloka thuso?

Table of Contents

Last Updated:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print