Visit the national COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za or see SARS COVID-19 news items and tax relief measures here.

Merging tax profiles Sesotho

HO KOPANNGWA HA MAKGETHO A HAO OHLE TLASA PROFAELE E LE NNGWE

Ke sefe se setjha?

12 Mphalane 2015 – Ho tloha ka la 12 Mphalane 2015 SARS e qadile ka mokgwatshebetso oo jwale o kgonang ho sebetsana le boingodiso ba Sekema sa Boikopanyi ba Botsetedi (CIS) le boingodiso ba Boithaopo ba Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT) bo dumellang boingodiso ba barekisi ba eso be le thepa e fetang R50 000 ka selemo eo e ka lefellwang lekgetho. Ebang o batla ho kopanya direkoto tsa hao profaeleng e le nngwe o itshetlehile hodima Mofuta wa Ditheo tsa hao, ka kopo boha tataiso ya rona ya mohato ka mong e mabapi le ho kopanya ditheo e mane ho eFiling (Step by step guide on entity merge function on eFiling)

Ke eng?

Ho tloha ka la 1 Pudungwana 2014, ho se ho na le tshebetso e ntjha ya ho kopanya ho eFiling. Tshebetso ena e tla thusa balefi ba lekgetho ka bomong ba bona, Baemedi ba Ngodisitsweng ba ditheo le Ditsebi tsa Lekgetho ho kopanya mefuta yohle ya makgetho a bona ha bonolo, mohlala Lekgetho la Lekeno le Lekgetho la Basebetsi mmoho le la Taolo ya Meedi a ka ba profaeleng e le nngwe ya tlelaente/setheo.   Keletso ya Bohlokwa: Moemedi a ka emela molefi wa lekgetho ebang maemo a qobella jwalo, mohlala motswadi boemong ba ngwana ya tlase dilemong kapa moabi wa lefa boemong ba lefa.   Ho kopanngwa ha makgetho tlasa profaele e le nngwe ho lokela ho etswa hang feela. Ngodiso efe kapa efe e ntjha jwale e tla hokahanngwa le profaele e le nngwe ya tlelaente/setheo.  Ho ntjhafatswa ha dintlha tsa ngodiso ho tlameha hore ho nne ho etswe foromong ya Ngodiso ya Ditokiso le Netefatso ya RAV01 (Registration Amendments and Verification Form).

O etsa hore ho kopanya ho sebetse jwang?

Keletso ya Bohlokwa: Ho kopanya ha ho etswe ho [email protected]™.   O hloka hore ho kopanya ho sebetse pele, pele o ka qala ho sebedisa ho kopanya hona.   Baemedi ba Ngodisitsweng le Ditsebi tsa Lekgetho ba tla lokela hore ba etse sena pele ho eFiling bakeng sa profaele ka nngwe ya tlelaente/setheo pele sena se ka sebediswa. Tshebetso ena e tla sebetsa hanghang ho balefi ba lekgetho ka bomong ba bona.   Tshebetso ena e tlameha ho etswa:

  • le ha o ne o eso thakgolwe ho eFiling pele ho mona.
  • hang ho ya ka tlelaente ka nngwe, se tlang ho o dumella ho kopanya mefuta yohle ya lekgetho le ho ntjhafatsa dintlha tse ngodisitsweng.

Ho thakgolwa ha tshebetso ya Baemedi ba Ngodisitsweng

Mohato wa 1: Etsa hore tshebetso ya ho kopanya ho eFiling e sebetse   Leba profaeleng ya Mokgatlo mme o tobetse ‘Activate Registered Representative’ tlasa ‘SARS Registered Details’:  

Ho tla bontshwa Tsebahatso ka Moemedi (Representative Declaration) Bala sena ka hloko. 

Mohato wa 2: Kgetha ‘I agree’ mme o tobetse ‘Continue’

Mohato wa 3: Tlatsa nomoro ya referense ya lekgetho la hao tlasa eFiling ‘User Details’ mme o tobetse ‘Activate Registered Representative’.

Keletso ya Bohlokwa: Hang ha tshebetso ya ho thakgola e tjhaetswe monwana, ditokelo jwale di ka fuwa basebedisi ba bang ho nehelana ka boingodiso bo botjha empa ke Baemedi ba Ngodisitsweng feela ba kgonang o sebedisa tshebetso ena ya ho kopanya.

Ho thakgolwa ha tshebetso ya Ditsebi tsa Lekgetho

O tla fumana phihlello tshebetsong ya ho kopanya hanghang ebang o kile wa thakgola sena ka bowena jwalo ka Setsebi se Ngodisitsweng sa Lekgetho profaeleng ya tlelaente/setheo.   Mohato wa 1: Leba ho ‘Services’, tobetsa ‘My TP Configuration’ mme o be o tobetsa ‘Practitioner Activation’

Ho tla bontshwa Tsebahatso ka Setsebi sa Lekgetho (Practitioner Declaration) Bala sena ka hloko.

Mohato wa 2: Kgetha ‘I agree’ mme o tobetse ‘Continue’


Keletso ya Bohlokwa: Hang ha tshebetso ya ho thakgola e tjhaetswe monwana, ditokelo di ka fuwa basebedisi ba bang ho sebedisa tshebetso ena ya ho kopanya.

Ho phethela motjha wa ho etsa hore sena se sebetse.

Hore Baemedi ba Ngodisitsweng ba phethele motjha wa hore sena se sebetse, o tla lokela hore o romele ditokomane tsena tsa tshehetso (tse amehang) ho itshetlehilwe hodima hore setheo ke sa mofuta ofe:    

Mofuta wa Setheo​ Bokgoni​ Ya kgethilweng ke​ Ditokomane tsa tshehetso (tse amehang) tsa kgetho​
Motho ka bomong ba hae​ ​Moemedi ​N/A ​Tokomane ya Boitsebiso (mohlala ID, Phasepoto)
Khampani​ Ofisiri ya Setjhaba ​Boto ya Balaodi ​Kgetho ya Moemedi Tsebiso ya ho kenyeletswasebiso ya ho kenyeletswa
​Therasete ​Baemedi ba ka sehloohong ba therasete ​Boto ya baemedi ba therasete ​Lengolo la Bolaodi Tokomane ya Therasete
​Mmuso
Setheo seo e leng sa Setjhaba
Setheo seo e leng sa Mmuso
​Ofisiri e Ikarabellang ​Koranta ya Mmuso ​Kgetho ya Moemedi
​Mokga wa Dipolotiki ​Motshwarimatlotlo ​Kgetho ya Moemedi
Sehlopha​ ​Motshwarimatlotlo ​Komiti ​Kgetho ya Moemedi
​Mokgatlo oo e seng wa kuno
Mokgatlo wa Thekolohelo
​Ofisiri e Ikarabellang ​Kgetho ya Moemedi
Bolekane
Lekgotla la Batho
​Ofisiri e Ikarabellang ​Balekane ​Kgetho ya Moemedi Tumellano ya Bolekane

Keletso ya Bohlokwa: Ho ka nka matsatsi a 21 a kgwebo hore ditokomane di netefatswe le ho lekolwa hantle.
 
Kopo ya ho thakgolwa ha tshebetso ena e ka dumellwa kapa ya hanwa.
 
Keletso e nngwe ya bohlokwa: Moo kopo ya ho thakgolwa ha tshebetso ena e hannweng, o tla lokela ho etela lekala la SARS hore ho tle ho tiiswe hore o feela o le Moemedi ya Ngodisitsweng.
 
Hang ha ho thakgolwa ha tshebetso ena ho dumelletswe:

  • Hanghang o tla rekotiwa e le wena feela Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo mokgwatshebetsong wa SARS.
  • Phihlello ya Moemedi kapa Baemedi ba pele ba neng ba ngodisitswe pejana e tla fela. Ba tla romellwa tsebiso ya sena profaeleng tsa bona tsa eFiling kapa ka imeile.

Makgetho a kopanngwa jwang?

Hang feela ha motjha wa ho kopanya o thakgotswe, kgetha “Merge Entities” tlasa “SARS Registered Details”:


O tla tataiswa ka motjha wa mehato e mehlano ho etsa bonnete ba hore mefuta yohle ya lekgetho e hokahantswe le tlelaente/setheo se nepahetseng:

Mohato wa 1 – Kgetha Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo

Sena se ama feela Ditsebi tsa Lekgetho.

Keletso ya Bohlokwa: Bakeng la balefi ba lekgetho ka bomong ba bona, Dikhampani le Ditherasete ho tla ba le boikgethelo bo le bong feela.

Ho tla hlokeha dintlha tsa Moemedi ya Ngodisitsweng e seng tsa Setsebi sa Lekgetho.

Moemedi ya Ngodisitsweng ke motho ya kgethilweng ya nang le ditokelo tsohle tsa ho emela setheo se seng sa molao mme hangata ha se Setsebi sa Lekgetho.

Keletso ya Bohlokwa: Mokgelo e ka ba, mohlala, moo Setsebi sa Lekgetho se kgethilweng ho ba Ofisiri ya Setjhaba, jwalo-jwalo. ya khampani mme a sebetsa e le Setsebi sa Lekgetho ditlelaenteng tse ding.

Setsebi sa Lekgetho se tlameha ho netefatsa le tlelaente mabapi le hore ke mang ya lokelang ho ba Moemedi ya Ngodisitsweng pele se etsa kgetho eo ho eFiling.

Tokomane ya tshehetso (e amehang) ya Moemedi ya Ngodisitsweng e tlameha ho romelwa ho SARS.

Hang ha ho thakgolwa ha tshebetso ena ho dumelletswe:

  • Moemedi ya Ngodisitsweng hanghang o tla rekotiwa e le yena feela Moemedi ya Ngodisitsweng wa tlelaente/setheo mokgwatshebetsong wa SARS.
  • Phihlello ya Moemedi kapa Baemedi ba pele ba neng ba ngodisitswe pejana e tla fela. Ba tla romellwa tsebiso ya sena profaeleng tsa bona tsa eFiling kapa ka imeile.

Mohato wa 2 – Direkoto tsa sehlooho

Kgetha boingodiso ba sehlooho ba setheo moo boingodiso bo bong bohle bo tlang ho hokahanngwa teng, mohlala Lekgetho la Kuno moo VAT e tlang ho hokahanngwa teng.  

Keletso ya Bohlokwa: Ho lokela hore ho sebediswe rekoto ya morarorao tjena.Mohato wa 3 – Direkoto tsa tlatsetso   Tlatsetsa ka mefuta yohle e meng ya lekgetho le lokelang ho hokahanngwa ho tlelaente/setheo.   Keletso ya Bohlokwa: Tlatsa dikgeo tsohle tse tlamehang ho tlatswa tse tlang ho bontshwa ka bofubedu.   Mohato wa 4 – Tekolobotjha   Lekodisisa lesedi lohle hore na le nepahetse pele o kenya kopo ho SARS. Etsa bonnete ba hore dintlha tsohle tsa tlelaente, dinomoro tsa referense tsa lekgetho, jwalo-jwalo di tlatsitswe.   Mohato wa 5 – Nyehela    Phethela tsebahatso mme o romelle kopo ho SARS.

Keletso ya Bohlokwa: O lokela ho etela lekala la SARS moo nomoro e fosahetseng ya referense ya lekgetho e hokahantsweng le profaele ya tlelaente/setheo. Sena se ka se tloswe ho eFiling.   Ho fumana lesedi le fetang lena, boha “Step by step guide on how to do the Entity Merge functionality on eFiling” (Tataiso e mabapi le ka moo tshebetso ya ho kopanya e etswang ka teng ho eFiling).

O hloka thuso?

  • Etela lekala la hao le haufi la SARS;
  • Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277)

Table of Contents

Last Updated:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print