Submit Employee Info Sesotho

TLALEHO E MABAPI LE NGODISO YA LEKENO LA LEKGETHO LE LEHOLO JWALE E TENG

Tlaleho e mabapi le Ngodiso ya Lekeno la Lekgetho le Leholo (ITREG) jwale e se e le teng molemong wa beng ba mesebetsi, bao jwale ba tlang ho kgona ho fumana dinomoro tsa referense ya Lekgetho la Lekeno bakeng sa basebetsi bao SARS e tlang ho kgona ho ba ngodisa ka tshebediso ya moraorao tjena ya Tsebahatso ya Tsepamiso ya Dibuka (EMP501) e kentsweng.   ITREG ena e kgolo e iketsahalla ka boyona habedi ka selemo, ka mora nako ya tsepamiso ya dibuka tsa ditjhelete ya selemo ka seng le ya nakwana. Moo mongamosebetsi a kenyang EMP501 ya nakwana kapa ya selemo ka seng ya motjha wa ngodiso e kgolo ya basebetsi ba so kang ba ngodisetswa Lekgetho la Lekeno,    Keletso ya Bohlokwa: Ngodiso ya lekgetho le Leholo (ITREG)  e ntse e hloka e@syFile™ Employer e leng polokelo (database) ya softwe e neng e sebedisitswe ha ho ne ho nehelanwa ka tsepamiso ya dibuka. Ebang ho ka sebediswa polokelo ya lesedi (database) e fapaneng, beng ba mesebetsi ha ba no kgona ho fihlella dinomoro tsa referense tsa Lekgetho tsa basebetsi ba ngodisitsweng. Ebang ho le tjena, mokgwatshebetso o tla fana ka molaetsa o reng ditifikeiti tsa nyehelo ya tsepamiso ya dibuka e fetileng ha di fumanehe. 

Ho fumana dinomoro tsa ngodiso ya Lekgetho la Lekeno ho e@syFile™ Employer

Ho fumana dinomoro tsa referense tsa Lekgetho la Lekeno, phethela mehato e latelang: 

  • Mohato wa 1: Netefatsa hore o sebedisa e@syFile™ Employer e leng softwe ya polokelo ya lesedi e kentseng tsepamiso ya moraorao tjena eo o e entseng ya dibuka ha o etsa nyalano (synchronisation)
  • Mohato wa 2: Thakgola e@syFile™ Employer , kenya dintlha tsa hao tsa e@syFile™ Employer tsa ho kena
  • Mohato wa 3: Kgetha khampani; o tla fumana molaetsa o tiisang hore khampani e kgethilweng e ntse e le mongamosebetsi ya ntseng a sebetsa
  • Mohato wa 4: Kgetha synchronise “All”, ebang o ne o entse synchronised “All” pejana, o ka nna wa kgetha ho nyalanya (synchronise) feela diphetho tsa ngodiso ka ho kgetha “Taxpayer Income Tax Registrations”
  • Mohato wa 5: Kenya dintlha tsa hao tsa ho kena ho eFiling. Hang feela ha nyalano e phethetswe, ho tla hlahella molaetsa ka ho le letona, tlase ho tiisa hore diphetho di fumanwe
  • Mohato wa 6: Kgetha e@syFile™ Employer Notification Centre mme o bule lengolo la tsebiso la ITREG le kahara inbox ya khampani ya hao
  • Mohato wa 7: Diphetho ka botsona di tla ntjhafatsa direkoto tsa Basebetsi tse kahara polokelo ya khampani. Ho boha diphetho tsa hao tsa ITREG, kgetha “View/Edit Employees”.

 Tlaleho ya diphetho tsa ngodiso

Ha ho phethetswe ITREG ka e@syFile™ Employer , SARS e tla romela ditsebiso tsa tlaleho ho e@syFile™ Employer Notification Centre, moo e tla fana ka kgutsufatso ya diphetho tsa dikopo tsa ngodiso. Diphetho di ka nna tsa shejwa tshebetsong ya “View/Edit Employees” e ho e@syFile™ Employer moo SARS e tlang ho fana ka tlaleho mabapi le basebetsi ba sa kgonang ho ka ngodiswa le lebaka la ho se ngodiswe ha basebetsi bana.   Diphetho tsa ITREG di ka romellwa faeleng ya CSV e ka sebediswang ho ntjhafatsa dikopo tse kgethilweng tsa lenane la ba kgodiswang (payroll) ka botsona. Tshebetso ena e ka fumanwa ka ho kgetha “Import/Export Payroll File” mme o be o boela o kgetha “Export”. Ho fumana lesedi le fetang lena boha tataiso ya rona e@syFile™ Employer user guide.   Keletso ya Bohlokwa: Ke boikarabelo ba mongamosebetsi ho netefatsa hore lesedi le filweng SARS le nepahetse ka nako eo le nehelwang ka lona.   Ho fumana lesedi le leng mabapi le le motjha wa ho ngodisetsa basebetsi bakeng la Lekgetho la Lekeno letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 (SARS) 7277 kapa o etele lekala la hao le haufi la SARS.

Table of Contents

Last Updated:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print