​LEKGETHO LA LEKENO LA KGWEBO

Diphetoho tse ho ITR14

 Dintlafatso tsa molao:

 •  Bakeng sa selemo sa hlahobo (YOA) se qalang ka la kapa ka mora la 1 Pherekgong 2016, dikhrediti tsa lekgetho la matjhabeng di ka se tsekwe e le nyehlisetso ho latela dintlha tsa karolo ya 6quin hobane karolo ena e phumutswe. Le ha ho le jwalo, balefalekgetho jwale ba ka etsa tseko ya mofuta ona wa khrediti ya lekgetho la matjhabeng e le kgulo ho latela dintlha tsa karolo ya 6quat (1C).
 • Ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2016, dikhampani tsohle tse monyetleng wa sena mme di sebetsa ka hara Mabatowa a Ikgethang a Ikonomi (SEZ) di tla lefiswa lekgetho ho latela sekgahla sa 15% e leng se ka tlasana ho sekgahla sa jwale sa lekgetho la dikgwebo sa 28%.
 • Ho kentswe potso kgutlisong ya wizard hore khampani e bolele hore na e fetotse boahi ba yona na mme ebang ho le jwalo, ho tloha ka letsatsi lefe.

Dintlafatso tsa kgutliso:

 • Dikhampani tse bobileng: Sekgeo sa "Dormant Company Details” jwale se kentse sebaka sa dikhampani tse bobileng tse ntseng di phethahatsa diketsahalo tsa mokgethwa hore di tsebahatse lekeno le sa sebeletswang kapa le hlommeng. Ka kopo hlokomela hore ke tlhokeho ya molao ho nehelana ka kgutliso ya lekgetho le ha khampani e le e bobileng.
 • Kgutliso ya ITR14 jwale e na le boikgethelo ba ho bontsha ebang mafelo a selemo a khampani a ile a fetoha ka nako ya selemo se amehang sa hlahlobo.
 • Dikgeo tsa Dikuno tsa Tjhelete ya Lehae le ya Matjhabeng mmoho le Ditahlehelo jwale di na le taba e ntjha e nang le mohlodi wa khoutu bakeng sa dipehelo tsa "phumano hape (claw back)" ho latela dintlha tsa karolo ya 45(5).
 • Ho kentswe sekgeo se setjha sa “Non-Residency” sebakeng seo o lokelang ho bontsha letsatsi leo ka lona khampani e emisitseng ho ba moahi ebang sena se ameha.
 • Data ya IRP5 e tla be e se e kentse lesedi mme e tla be e notletswe. Ebang o na le di-IRP5 tse fetang mashome a mabedi, ya mashome a mabedi e ka se notlelwe ho o dumella hore o etse diphetoho ho yona.
Keletso ya Bohlokwa: Ho bona mohlala wa foromo e ntjha ya ITR14, tobetsa mona.
 

Netefatso ya dintlha

Pele o tlatsa ITR14, netefatsa hore boikopanyi, aterese, dintlha tsa banka le tsa mohlanka wa setjhaba wa khampani di nepahetse ka ho di netefatsa le ho di ntjhafatsa (ebang ho hlokeha) Foromong ya Ngodiso ya Ditokiso le Netefatso (RAV01). O ka netefatsa le ho ntjhafatsa dintlha tsa RAV01 ka:
 • Ho tobetsa boikgethelo ba “Maintain SARS Registered details” menyung wa profaele ya hao ya eFiling. SARS e ka nna ya o kopa hore o tle lekaleng ho netefatsa diphetoho dife kapa dife dintlheng tsa hao tsa banka tseo ka mohlomong di entsweng ka eFiling.
 • Ho etela lekala la SARS. Ka kopo bala tataiso ya Ngodiso, Ditokiso le Netefatso (RAV01) ho itokisetsa ditokomane tsa tshehetso tse tlamang (tse amehang) tse hlokehang bakeng sa ho ntjhafatsa dintlha tsa banka le tsa mohlanka wa setjhaba lekaleng la SARS.
Keletso ya Bohlokwa: Dinyehelo le Dikopo tsa Ditokiso (RFC) di ka etswa ka mokgwa wa elektronike ho eFiling kapa lekaleng la SARS.

Lekgetho la Lekeno la Kgwebo ke eng?

Lekgetho la Lekeno la Kgwebo (CIT) ke lekgetho la dikhampani tseo e leng tsa Rephablike ya Afrika Borwa (ke hore tse thehilweng tlasa melao ya, kapa tse tsamaiswang ka hara Rephablike, mme tse fumanang lekeno ka hara kapa ka ntle ho Rephablike. Dikhampani tseo e seng tsa mona empa di sebetsa ka lekala kapa di na le botheho ba ho ya ho ile ka hara Rephablike mme di angwa ke lekgetho la lekeno lohle la mohlodi o ka hara Rephablike.
 
Morao tjena re thakgotse kgutliso e ntjha ya ITR14 jwalo ka karolo ya rona ya ntjhafatso ya Lekgetho la Lekeno la Kgwebo leo maikemisetso ka yona e leng ho ntlafatsa tshebetso e phethahetseng le boikobelo. Ho fumana tse ngata mabapi le dintlafatso tse ntjha Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Dikhampani (ITR14) le seo o tlamehang ho se etsa, tobetsa mona feela.

Ke sefe se Setjha?

Dikoporasi tsa Kgwebo e Nnyane di hopotswa ka ditokiso tsa molao tse mabapi le moedi wa Lekeno lohle pele ho ditloso (Gross Income) mmoho le dikgahla tse tswelang pele tsa lekgetho. Bala tse ngata mona.

E tobile mang?

CIT e shebane le (empa ha e felle feela) dikhampaning tse latelang tse angwang ke Molao wa Lekgetho la Lekeno, wa 1962 bakeng sa tefo ya lekgetho la lekeno lohle le fumanweng ke kapa le ba hlometseng ka nako ya selemo sa ditjhelete:
 • Dikhampani tsa setjhaba tse lenaneng la mebaraka ya diabo
 • Dikhampani tsa setjhaba tse seng lenaneng la mebaraka ya diabo
 • Dikhampani tsa Praevete
 • Dikoporasi tse Kwetsweng
 • Dihlopha tsa boikopanyi
 • Dikhampani tsa Boikopanyi tsa Botsetedi
 • Koporasi ya Dikgwebo tse Nnyane (s12E)
 • Makgotla a Taolo ya Bodulo
 • Dikhampani tsa Karolelano ya Boloko
 • Dikhampani tse Bobileng
 • Dikhampani tse tswelang setjhaba molemo.

Ke tlameha ho nka mehato efe?

 • Ingodise ho ba molefalekgetho

Kgwebo e nngwe le e nngwe e nang le boikarabelo ba ho lefa lekgetho tlasa Molao wa Lekgetho la Lekeno wa 1962, e lokela ho ingodisa le SARS jwalo ka molefalekgetho. O ka ingodisa hang feela bakeng sa mefuta ya makgetho a fapaneng ka ho sebedisa mokgwatshebetso wa lesedi la tlelaente.
 
Keletso ya Bohlokwa: Le pele o ka qala ho tlatsa ITR14 ya hao netefatsa hore dintlha tsa kgwebo ya hao ke tsa moraorao tjena. Jwale etela 'boloka dintlha tsa ka tsa kgwebo di ntjhafetse' ho fumana mokgwa wa ho etsa sena.  
 • Nehelana ka kgutliso ya selemo ka seng ya lekgetho

Molefalekgetho e mong le e mong o lokela ho nehelana ka kgutliso ya lekeno la dikgwedi tse leshome le metso e mmedi ka mora selemo sa ditjhelete, foromong e laetsweng. Dikgutliso di ka nyehelwa ka mokgwa wa elektronike ka tsela ya e-Filing kapa ka letsoho lekaleng la SARS moo molefalekgetho a ngodisitsweng teng. 
 • Nehelana ka dikgutliso tsa lekgetho la nakwana
Hodima dikgutliso tsa selemo ka seng, khampani ka nngwe e lokela ho nehelana ka dikgutliso tsa lekgetho la nakwana. Mokgahlelo wa pele wa dikgutliso tsena o lokela ho nyehelwa dikgweding tse tshelela tsa maqalo a selemo mme wa bobedi mafelong a selemo mme di lokela ho kenya kakanyo ya paloyohle ya lekeno le tlang ho lefiswa lekgetho le fumanweng kapa le tlang ho fumanwa ka nako eo. Tefo ya lekgetho e tlameha ho tsamaya le kgutliso. Tefo ya borarao ya "tlatsetso" e ka nna ya etswa dikgweding tse tshelela ka mora ho fela ha selemo.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ha o tlatsa kgutliso ya hao, o tla lokela hore o nehelane ka khoutu ya SIC ya kgwebo ya hao. Ho fumana khoutu ya hao e amehang, ka kopo tobetsa mona.

Ebe CIT e lokela ho leshwa neng?

Lekgetho la Nakwana

 • Tefo ya pele – dikgweding tse tshelela ho tloha maqalong a selemo sa hlahlobo
 • Tefo ya bobedi – ka la kapa pele ho letsatsi la ho qetela la selemo sa hlahlobo
 • Tefo ya boraro – dikgweding tse supileng ka mora selemo sa hlahlobo sa balefalekgetho mafelong a Hlakola le dikgweding tse tshelela ka mora selemo sa hlahlobo mabakeng ohle a mang.

Lekgetho la Hlahlobo

Tefo ya lekgetho ka lebaka la tsebiso ya hlahlobo e ntshitsweng ke SARS e tlameha ho etswa ka nako e totobaditsweng tsebisong e jwalo.
 
Lekgetho la Lekeno la Kgwebo le leshwa ka sekgahla sa 28%.

Ebe CIT e lokela ho leshwa jwang?

Ditefo di ka etswa ka ho sebedisa boikgethelo bona bo latelang:
 • Ho banka ka inthanete
 • Phethiso ya matlole ka mokgwa wa elektronike
 • Ditefo bankeng
 • eFiling
 • Mokgwa o potlakileng wa tefo (Swift payment) mme ona o ama ditefo tsa matjhabeng feela.
Hlokomela: Ka kopo boha tataiso ya Melao ya SARS ya Tefo mabapi le lesedi le leng le mabapi le mekgwa ya tefo. 
Last Updated: 14/12/2017 10:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ