GO KHANSELA NGWADIŠO YA VAT

Ngwadišo ya morekiši ya VAT e ka khanselwa ge eba dinyakwa tše dingwe di a fihlelelwa.  

Na ke mang a ka khanselago ngwadišo ya VAT?

Go khansela ngwadišo ya VAT go ka thongwa ke morekiši goba Komišinare.
 

Ge morekiši a thoma go khansela ngwadišo ya VAT, morekiši o swanetše go dira kgopelo go Komišinare ge eba -

 • Boleng bja dithoto tše di tšhelelwago bo fase ga mogato o gapeletšwago wa ngwadišo wa R1 million mo dikgweding tše 12 tša go latelana,  goba
 • Morekiši ga a sa tšwelapele ka di kgwebo ka moka.
Ge eba morekiši ga a sa tšwelapele ka dikgwebo ka moka, morekiši o swanetše go laetša letšatšikgwedi la phedišo ya dikgwebo gape o swanetše go hlalosa ge eba o ikemišeditše go tšwelapele ka kgwebo mo dikgweding tše 12 go tloga ka kgwedi ya phedišo.
 
Ge Komišinare a thoma go khansela ngwadišo ya VAT, Komišinare o swanetše go kgotsofatšwa ke mabaka ao a latelago -
 • boleng bja dithoto tša go tšhelelwa bo tla ba ka fase ga mogato wa kgapeletšo goba ngwadišo ya boithaopo (enngwe le enngwe yeo e amegago) mo dikgweding tše 12 tša go latelana;
 • moreki o paletšwe ke go tliša pušetšo yeo e nyakegago bakeng sa morero wa go tlhakantšha motšhelo, goba
 • morekiši o be a ngwadišitšwe ka fase ga legoro la go ngwadiša ka boithaopo gomme -
  • ga a na legae le tiišeditšwego goba kgwebo;
  • ga a boloke direkhoto tša maleba tša matlotlo;
  • ga se a bule akhaonte ya panka ya kgwego; goba
  • be a ngwadišitše kgale ka fase ga Molao wa VAT goba Molao wa Motšhelo wa Thekišo gomme a palelwa ke go lefela motšhelo wo o theilwego ka fase ga Melao yeo.
Mo mabakeng ao morekiši a fedišitšego dikgwebo ka moka, go khansela gantši go thoma go šoma go tloga ka letšatši la mafelelo la nako ya motšhelo leo morekiši a tlogetšego go tšwelapele ka dikgwebo. Le ge go le bjalo, Komišinare a ka kgetha gore letšatši la go thoma e be ka letšatši le lengwe.
 
Maele a Bohlokwa kudu: SARS e ka se kgone go feleletša go khansela go ngwadiša ga gago bjalo ka morekiši wa VAT go fihlela dikoloto ka moka le dikgapeletšo go ya ka Molao wa VAT di rarollotšwe goba di lefetšwe.

Na tshepetšo ya go khansela ngwadišo ya VAT e sepela bjang?

1.  Morekiši yo a nyakago go khansela ngwadišo ya VAT o swanetše go hwetša, tlatša le go romela kgopelo ya VAT 123e – Kgopelo ya foromo ya go khansela ngwadišo ya motho mabapi le dikgwebo ka moka tša gagwe.
 • Foromo ya VAT123e e swanetše go romelwa go lekala la SARS moo morekiši a ngwadišitšwego. Mabaka ao dirilego gore go khanselwe a swanetše go laodišwa gabotse go VAT123e goba a tlhongwe lengwalong la go fapana.
2. Khomišinare o tla ngwala lengwalo la go amogela leo le tla tsebišago moreki ka letšatšikgwedi leo go khanselwa go thomilego le letšatši la mafelelo la nako ya motšhelo.
 • Lengwalo la go amogela le ka fana ka ditaetšo tše dingwe mabapi le tshepetšo ya go khansela. Moreki o swanetše go tšwelapele go lefiša VAT go dithoto tše di dirilwego le akhaonte bakeng sa motšhelo wa go lefišwa ke kgwebo le go dira kgogelo ya motšhelo wa go lefišwa ke kgwebo go fihla ka letšatši la mafelelo la nako ya bofelo ya motšhelo ka ge go eleditšwe ke Komišinare. 
3. Go ya ka nako ya bofelo ya motšhelo (bjale ka ge e laeditšwe ke Komišinare), morekiši o swanetše go laodiša motšhelo wa go lefišwa ke kgwebo go lefelo la 1A la pušetšo ya VAT.
 
VAT ya go tšwa (yeo e lego motšhelo wo o lefišwago ke kgwebo go dithoto tše di lego gona ka letšatšikgwedi la phedišo) e swanetše go laodišwa mmogo le motšhelo wa go lefišwa ke kgwebo le motšhelo wa go lefelwa ke kgwebo bakeng sa nako ya bofelo ya motšhelo go pušetšo yeo ya VAT. 
 
Maele a Bohlokwa kudu: Le ge ele gore ngwadišo ya VAT ya mokgopedi e tlo khanselwa, mokgopedi a ka tšwelapele go ngwadišwa bakeng sa Motšhelo wa Letseno.

 

Last Updated: 08/11/2017 3:42 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ