UKUHOXISWA KOKUBHALISELWA INTELANTENGO (VAT)

Ukubhaliselwa INtelantengo komthengisi kungahoxiswa uma kungafezwanga izidingongqangi ezithize.

Ngubani ongahoxisa ukubhaliselwa kweNtelantengo?

Ukuhoxisa ukubhaliselwa Intelantengo kungaqanjwa ngumthengisi noma uKhomishana.
 
Lapho kungumthengisi ohoxisa ukubhaliselwa Intelantengo, umthengisi lowo kufanele afeke isicelo kuKhomishana uma-
 • Inani lempahla ethelelwayo lizokuba ngaphansi komkhawulo ka-R1 million nobekwe njengophoqayo ukuba uma lifika kuwo kumele ubhaliswe kunoma yisiphi isikhathi sezinyanga ezili-12 ezilandelanayo, kumbe
 • Umthengisi useyekile ukuqhuba uhwebo abe lwenza.
Uma umthengisi engasenazo izitolo, umthengisi kufanele aveze futhi usuku ayeka ngalo ukuqhuba lezi zikhungo nokuthi ingabe usophe ukuqhubeka na nalezi zitolo ezinyangeni ezili-12 kusukela ngosuku asivala ngalo.
Uma kunguKhimishana ohoxisa ukubhaliselwa Intelangeniso komthengisi, uKhomishana kufanele aneliseke ngezimo zonke ezibaluliwe-
 • Inani lempahla ethelelwayo lizokuba ngaphansi komkhawulo obekwe njengophoqayo (noma yimuphi omisiwe) ukuba uma lifika kuwo kumele ubhaliswe kunoma yisiphi isikhathi sezinyanga ezili-12 ezilandelanayo;
 • umthengisi wehlulekile ukunikezela ngembuyiselo edingekayo ukuze kubalwe intelwa, kumbe
 • umthengisi ubebhalisiwe ngaphansi kwesigaba sokuzibhalisa ngokuthanda futhi -
  • engenaso isizinda esiqondile sokuhweba noma sokusebenzela;
  • engagcini amarekhodi akahle obugcinimabhuku'
  • engavulile i-akhawunti maqondana nebhizinisi; kumbe
  • wayebhaliswe ngaphansi koMthetho Wentelantengo kumbe uMthetho Wentela Yokuthengisa wabe esehluleka ukwenza imisebenzi ebekwe yilelo Mithetho.
Esimweni lapho umthengisi eseyekile lonke ibhizinisi, ukuhoxa kuba ngosuku lokugcina lwesithuba sokuthela umthengisi ayeke ngaso ukuthengisa. Nokho-ke belu, uKhomishana anganquma ukuba kube ngolunye usuku lokwenzeka kwalokhu.
 
Isungqangi: U-SARS ngeke aphothule ukuhoxisa kwakho ukubhaliswa njengomthengisi weNtelantengo kuze kube konke okufanele nokuyizidingongqangi zoMthetho Wentelantengo sekuxazululiwe kwafezwa.

Luhlelo luni olulandelwayo uma uhoxisa ukubhaliselwa Intelantengo?

1. Umthengisi osophe ukuhoxisa ukubhaliselwa intelantengo kufanele athole, agcwalise bese eletha ifomu i-VAT 1233 -Isicelo
 • I-VAT 123e kufanele ilethwe egatsheni lakwa-SARS umthengisi abhaliswe kulo. Izimo ezenze kube nokuhoxa kufanele zidalulwe kwi--VAT123e kumbe encwadini ezimele ehambisana naleli fomu.
2. UKhomishana uzokhipha incwadi yokwazisa ezophinde yazise umthengisi ngosuku
    ukuhoxiswa okuzoqala ngakho kanye nosuku lokugcina lwesithuba sentela.
 • Incwadi yokwazisa inganikeza eminye imiyalelo maqondana nohlelo lokuhoxiswa. Umthengisi kufanele aqhubeke nokubiza Intelantengo ezintweni azthengisayo bese ebika ngentela yokuzikhipha abambe intela yokuzithenga kuze kube lusuku lokugcina  esithuba sentela sokugcina njengokuyalelwa nguKhomishana.
3. Maqondana nesithuba sentela sokugcina (njengokulawula kukaKhomishana), umthengisi makadalule intela yokuphumile esikhaleni u-1A
    saleyo mbuyiselo yeNtelantengo
 • INtelantengo Yokuphuma (okuyintela yokuphumile empahleni asele nayo ngosuku lokugcina) kufanele idalulwe ndawonye nenye intela yokuphumayo neyokungenayo kuleso sithuba sokugcina sentela embuyiselweni yeNtelantengo
Isu Ngqangi: Nakuba ukubhaliselwa Intelantengo komfakisicelo kuzohoxiswa, umfakisicelo uzoqhubeka nokubhaliselwa Intelangeniso.
Last Updated: 25/10/2017 12:38 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ