REGISTREER VIR BTW

Wat is Nuut?

3 Oktober 2016 – Stawende dokumente moet verskaf word vir ‘n versoek om jou BTW-aanspreeklikheidsdatum terug te dateer.  Sien 'Hoe werk die BTW-aanspreeklikheidsdatum’ hieronder vir meer inligting.

Wanneer om te registreer?

Verpligte registrasie 

Dit is verpligtend vir ‘n besigheid om vir BTW te registreer as die totale waarde van belasbare voorrade, gemaak in enige aaneenlopende 12 maandetydperk, R1 miljoen oorskry of moontlik sal oorskry.  Die besigheid moet ‘n VAT 101 - Application for Registration-vorm voltooi en dit by die plaaslike SARS-tak indien binne 21 dae vanaf R1 miljoen oorskry is. 
 
Vrywillige Registrasie
 
‘n Besigheid kan ook kies om vrywillig vir BTW te registreer indien die waarde van belasbare voorrade gemaak, of wat gemaak gaan word, minder is as R1 miljoen is, maar R50 000 in die afgelope 12 maandetydperk oorskry het.  

BTW-bepalings:  Waarde van belasbare voorrade is minder as R50 000  

Verder, ingevolge die nuwe BTW-registrasiebepalings, ‘n persoon wat ‘n onderneming bedryf wat minder as R50 000 in belasbare voorrade in die afgelope tydperk van 12 maande gemaak het, mag ook vir BTW registreer.  Om te registreer, moet die persoon SARS kan oortuig dat een of meer van die volgende omstandighede van toepassing is op die datum van aansoek vir registrasie: 
 • In die geval van ‘n persoon wat belasbare voorrade gemaak het vir meer as 2 maande (maar nie 11 maande oorskry nie), moet sodanige persoon bewys dat die gemiddelde waarde van belasbare voorrade in die voorafgaande maande, voor die datum van aansoek vir registrasie, R4 200 per maand oorskry het; 
 • In die geval van ‘n persoon wat belasbare voorrade gemaak het vir slegs een maand voor die datum van aansoek vir registrasie, moet sodanige persoon bewys dat die waarde van die belasbare voorrade vir daardie maand R4 200 oorskry; 
 • In die geval van ‘n persoon wat nie belasbare voorrade gemaak het nie, moet sodanige persoon ‘n geskrewe kontrak hê waarvolgens die persoon vereis is om belasbare voorrade te maak wat R50 000 oorskry in die twaalf maande na die datum van registrasie; 
 • In enige ander geval, die persoon ‘n finansiële ooreenkoms het met ‘n bank, ‘n gelysde kredietverskaffer, aangewese entiteit, openbare gesag, nie-Suid-Afrikaanse inwoner of enige ander persoon wat voortdurend of gereeld finansiering verskaf, waarin finansiering voorsien is om die aangegane uitgawes, of wat aangegaan sal word, in die bevordering van die onderneming, te befonds, en die totale terugbetalings in die 12 maande na die datum van registrasie R50 000 sal oorskry; of
 • In enige ander geval, die persoon bewys het van uitgawes aangegaan, of wat aangegaan sal word, in verband met die bevordering van die onderneming soos uiteengesit in ‘n geskrewe ooreenkoms of bewys het van kapitaalgoedere aangekoop in verband met die inwerkingstelling van die onderneming of bewys van betaling of uitgebreide betalingsooreenkoms, wat bewys dat betaling R50 000 oorskry het op die datum van aansoek vir registrasie of dat dit, in enige aaneenlopende12 maandetydperk wat begin voor en eindig na die datum van aansoek, R50 000 sal oorskry; of in die 12 maande na die datum van aansoek vir registrasie R50 000 sal oorskry.  

BTW-bepalings:  Aard van Aktiwiteite

 
‘n Persoon kan aansoek doen om as ondernemer te registreer sodra goedere of dienste aangeskaf word, direk ten opsigte van die aanvang van enige van die volgende aaneenlopende en gereelde aktiwiteite: 
 • Landbou, boerdery, bosbou en visserye 
 • Mynbou
 • Bou van skepe en vliegtuie
 • Vervaardiging of montering van plantasies, masjinerie, voertuie of lokomotiewe 
 • Eiendomsontwikkeling
 • Infrastruktuurontwikkeling
 • Veredeling

Hoe werk die BTW-aanspreeklikheidsdatum?

 • Betreffende BTW-registrasies wat deur eFiling ingedien word, let asseblief daarop dat die BTW-aanspreeklikheidsdatum volgens jou datum van registrasie gestel sal word.  Indien jy BTW gehef het of jy is ingevolge ‘n kontraktuele verpligting om BTW te hef voor aansoek om registrasie, moet jy ‘n SARS-tak besoek met die nodige stawende dokumente, soos getekende kontrakte of fakture uitgereik, wat die teruggedateerde aanspreeklikheidsdatum-versoek staaf. 
 • Vir BTW-registrasies met belasbare voorrade wat R1 miljoen oorskry (ook na verwys as verpligte registrasies), sal die eFiling RAV01 BTW-registrasieproses nie terugdatering van meer as ses maande vanaf die datum van registrasie toelaat nie.  Indien die datum wat ingesleutel word ses maande oorskry, sal SARS die datum herstel na die datum van aansoek.  Besoek asseblief ‘n SARS-tak met die nodige stawende dokumente, soos finansiële state, getekende kontrakte of fakture, indien die terugdatering ses maande oorskry.   
Top Wenk: Versoeke by ‘n SARS-tak ingedien om BTW-aanspreeklikheidsdatum terug te dateer, sal slegs oorweeg word vir nuwe en bestaande registrasies indien die ondernemer genoegsame stawende dokumente kan lewer.  Let asseblief dat alle ander stawende dokumente wat met die registrasie verband hou, steeds van toepassing is.  Vir spesifiek BTW-aanspreeklikheidsdatum terugdateringsversoeke, sal van jou verwag word om fakture, getekende kontrakte of finansiële state te verskaf om die terugdatering te motiveer.         

Hoe om te registreer? 

Die VAT101-vorm vir aansoek om registrasie, moet persoonlik by die SARS-tak naaste aan jou plek van besigheid ingedien word.  ‘n Geregistreerde belastingpraktisyn mag persoonlik namens die aansoeker verskyn.  SARS sal geen gefaksde of gekopieerde aansoeke om registrasie aanvaar nie.  Aansoeke per pos sal slegs geprosesseer word indien aansoekers geografies ver is van ‘n SARS-tak, wat hul verhoed om die aansoek persoonlik in te dien. 
 
Alle stawende dokumente moet ingedien word, anders sal daar ‘n vertraging wees in die finalisering van die BTW-registrasie.
 
 
Last Updated: 22/11/2017 9:56 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ