​NGWADIŠA BAKENG SA VAT

Na ke eng se sempsha?

3 Oktobore 2016 – Ditokumente tša thekgo di swanetše go fiwa go tlhohleletša letšatšikgwedi la kgopelo ya pušetšo ya letšatšikgwedi la sekoloto sa gago sa VAT, lebelela mo tlase 'Ka fao letšatšikgwedi la sekoloto sa VAT le šomago'.

Na o ka ngwadiša neng?

Ngwadišo ka kgapeletšo
 
Go tloga go gapeletšega gore kgwebo e ngwadiše bakeng sa VAT ge palomoka ya boleng bja dithoto tše di tšhelelwago tše di dirilwego dikgweding tša go latelana tše lesomepedi bo fetišitše goba bo nyakile go fetiša R1 million. Kgwebo e swanetše go tlatša foromo ya Kgopelo ya go Ngwadiša ya - VAT 101 gomme e romelwe go lekala la SARS mo matšatšing a 21 go tloga ka letšatšikgwedi la go fetiša R1 million.   

Go ngwadiša ka go ithaopa

Kgwebo e ka kgetha go ngwadiša ka go ithaopa bakeng sa VAT ge eba boleng bja dithoto tše di tšhelelwago bo ka fase ga R1 million, eupša bo fetišitše R50 000 mo dikgweding tše 12 tša go feta. 
 
Melao ya VAT:  Boleng bja dithoto tša go tšhelelwa bo ka fase ga R50 000
 
Go išapele, go ya ka Melao e mempsha ya Ngwadišo ya VAT, motho yo a nago le kgwebo yeo e sa dirago R50 000 go dithoto tša go tšhelelwa mo dikgweding tše 12 tša go feta, o a dumelelwa go ngwadiša bakeng sa VAT. Go kgona go ngwadiša, motho o swanetše go kgona go kgotsofatša SARS gore e tee goba go feta ya mabaka a latelago a a amega go tloga ka letšatšikgwedi la kgopelo ya ngwadišo:
 
 • Mo mabakeng ao motho a dirilego dithoto tša go tšhelelwa pele ga dikgwedi tše 2 (eupša go sa fete dikgwedi tše 11), motho yo o swanetše go fa bohlatse bja gore boleng bja dithoto tša go tšhelelwa dikgweding tše di latelago pele ga letšatšikgwedi la kgopelo ya ngwadišo bo fetile R4 200 ka kgwedi;
 • Mo mabakeng ao motho yo a dirilego dithoto tša go tšhelelwa bakeng sa kgwedi e tee pele ga kgopelo ya ngwadišo, motho yoo o swanetše go fa bohlatse bja gore boleng bja dithoto tše di tšhelelwago bjo bo dirilwego kgwedi yeo bo fetile R4 200;
 • Mo mabakeng ao motho a sa dirago dithoto tša go tšhelelwa, motho yo o swanetše go ba le kontraka ya go ngwalwa, go ya ka mabaka ao motho yoo a swanetšego go dira dithoto tša go tšhelelwa tša R50 000 mo dikgweding tše 12 tša go latela letšatšikgwedi la go ngwadiša;
 • Mo mabakeng a mangwe, moo motho a dirilego tumelelano ya tšhelete le panka, mofana ka tirelo yo a laeditšwego, setheo se se filwego, taolo ya setšhaba, yo e sego modudi wa Afrika Borwa goba motho yo mongwe yo a tšwelago pele ka go fana ka tšhelete goba a fanago ka tšhelete gantši, fao tšhelete e filwego go lefela ditshenyagelo tše di diregilego goba tše di tlo diregago go tšwetšapele kgwebo, gomme palomoka ya tefelo mo dikgweding tše 12 tša go latela letšatšikgwedi la ngwadišo e tla feta R50 000; goba
 • Mo mabakeng a mangwe, motho o ba le bohlatse bja tshenyagelo yeo e diregilego goba e tlo diregago mabapi le tšwetšopele ya kgwebo bjale ka ge e laeditšwe go tumelelano ya go ngwalwa goba bohlatse bja dithoto tša letlotlo tše di kgweditšwego go nyalelana le go thoma ga kgwebo le bohlatse bja tefelo goba tumelelano ya tefelo ya koketšo ya go tiišetša tefelo e ka ba e fetišitše R50 000 ka letšatšikgwedi la kgopelo ya ngwadišo goba yeo e tla thomago ka morago ga dikgwedi tše 12 tša go latelana tša go thoma pele goba mafelelong a letšatšikgwedi la kgopelo, le feta, R50 000; goba mo dikgweding tše 12 tša go latela letšatšikgwedi la kgopelo ya ngwadišo e fetiša R50 000.
Melao ya VAT:  Mehuta ya Ditiragalo
 
Motho a ka dira kgopelo bjalo ka morekiši ka nako yeo dithoto le ditirelo di hwetšagalago thwii go ya ka go thoma ga ditiragalo tše di latelago tša go tšwelapele:
 • Bolemi, Temo, Kagodikgwa le Boruahlapi
 • Moepo
 • Meago ya boemakepe le difofane
 • Tšweletšo goba peakanyo ya diplante, metšhene, dikoloi goba disepedišwa
 • Kago ya meago
 • Tšwetšopele ya enfrastraktšha
 • Tomolo ya diminerale (Beneficiation)

Na letšatšikgwedi la VAT le šoma bjang?

 • Go ya ka dingwadišo tša VAT tša boithaopo tše di rometšwego ka eFiling, ka kgopelo lemoga gore letšatšikgwedi la sekoloto sa VAT le tla beakanywa go ya ka letšatšikgwedi la ngwadišo ya gago. Ge eba o lefišitše VAT goba o ka fase ga kgapeletšo ya kontraka go lefiša VAT pele ga go dira kgopelo ya ngwadišo, o swanetše go etela lekala la SARS ka ditokumente tša thekgo bjalo ka dikontraka tša go saenwa goba ditlankana tšeo di ntšhitšwego go hlatsela kgopelo ya sekoloto sa morago.
 • Bakeng sa dingwadišo tša VAT tša dithoto tša go tšhelelwa tša go fetiša R1 million (gape di šupetšwa bjalo ka dingwadišo tša kgapeletšo), tshepetšo ya ngwadišo ya eFiling RAV01 VAT e ka se dumelele go lefiša dikoloto tša morago tša go feta dikgwedi tše tshela go tloga ka letšatšikgwedi la ngwadišo, SARS e tla beakanya letšatši go letšatšikgwedi la kgopelo. Ka kgopelo etela lekala la SARS ge eba sekoloto sa morago se fetiša dikgwedi tše tshela le ditokumente tša thekgo tše di nyakegago bjalo ka ditatamente tša ditšhelete, dikontraka tše di saennwego goba ditlankana tše ntšhitšwego.
Maele a Bohlokwa kudu: Dikgopelo tša letšatšikgwedi la sekoloto sa morago sa VAT tše di rometšwego go lekala la SARS di tla hlokomelwa bakeng sa ngwadišo empsha le yeo e bego e dutše e le gona ge eba morekiši a ka kgona go fa ditokumente tša thekgo go hlatsela sekoloto sa morago. Ka kgopelo lemoga gore dingwadišo ka moka tšeo di nyalelanago le ditokumente tša thekgo di sa amega. Bakeng sa dikgopelo tša letšatšikgwedi la sekoloto sa morago, o tla kgopelwa go fana ka ditlankana, dikontraka tša go saenwa goba ditatamente tša ditšhelete go hlohleletša sekoloto sa morago.       

Na o ka ngwadiša bjang?

Kgopelo ya VAT 101 bakeng sa ngwadišo e swanetše go romelwa ka mong go lekala la SARS kgauswi le mo kgwebo ya gago e lego gona goba e direlwago gona. Setsebi sa motšhelo se se ngwadišitšwego se ka tla ka bosona legatong la mokgopedi. SARS e ka se dumele dikgopelo tša go fekeswa goba tša go gatišwa bakeng sa ngwadišo. Dikgopelo tša go poswa di tla tšweletšwa fela ge eba bakgopedi ba tšwa kgole le lekala la SARS goba ka lebaka la go golofala mo go thibelago mokgopedi go tla ka bo yena go lekala la SARS, go tliša kgopelo.
 
Ditokumente ka moka tša thekgo di swanetše go romelwa, go sego bjalo go tla ba le titelego ya go phetha ngwadišo ya VAT.
 
Last Updated: 25/10/2017 3:06 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ