​DITATAISO TSE MABAPI LE TSHEBEDISANO/NYALANO YA BROWSER

Websaete ya SARS eFiling e bohuwa/bonahala hantle ka tshebediso ya Internet Explorer (IE) versions 8+ browsers.
 

Ditataiso tsa kakaretso

Mokgwa wa ho boha di-PDF ka hara browser

Browser ka nngwe e na le tsela ya yona e mabapi le taolo ya ka moo di-PDF di bulehang ka teng leqepheng la websaete. Ho boha PDF ka katleho ho browser e itseng, tobetsa browser e amehang ka tlase mona:
 
 
 
Last Updated: 17/11/2016 10:54 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ