​UKUSINGATHA ISIMO SAKHO SENTOBELO-NTELA KWABAKWA-SARS

Kusho ukuthini?

Emizamweni yethu eqhubekayo yokuphucula  nokwenza kube lula kumkhokhintela ukusingatha izindaba zakhe zentela, Uphiko lweNgenisomali eNingizimu Afrika (uSARS) luzoqala Uhlelo oluphuculiwe lweSimo seNtobelo-ntela (Tax Compliance Status System).
 
Ukuthobela imithetho kanye ‘nokukhokha eyakho ingxenye’ akuyona nje kuphela into ekulungele, kepha kunegalelo ekukhuleni okuhle komnotho wezwe nokuphetha ngokuhlomulisa bonke abantu baseNingizimu Afrika. 

Kwenziwelani?

Uhlelo olusha luzokwenza kube lula ukuthola Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (TCC) futhi luzovumela abakhokhintela ukuba bathole iNombolomfihlo
INombolomfihlo ye-TCS ingasetshenziswa yilabo osebenzisana nabo esikhundleni  se-TCC ukuze baqinisekise isimo sakho sentobelo-ntela kwi-inthenethi nge-eFiling. Abakwa-SARS  banenjongo yokusuka ekusebenziseni indlela Yesitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela kuthi ngokuzayo kube luhlelo lweSimo Sentobelo-Ntela kanye neNombolomfihlo olusebenzayo.
 
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isimo sentobelo-ntela somkhokhintela kasimi ndawonye siguquguquka ngokuhambisana nokuqhubeka kwakhe ukuthobela izidingo zokuthela. 

Kumele ngenzeni?

Unalokhu kuwe, ukuze ube ngoyithobelayo imithetho kufanele uqiniseke ukuthi:
Uhlelo olusha lwe-TCS luphaswe  yikhethelo lika-“MyCompliance Profile (MCP)”. I-MCP inika umkhokhintela ithuba lokubuka isimo sakhe sentobelo-ntela nge-inthanethi njengokuba sidalulwe ngu-SARS ukuze akwazi ukulungisa ukungathobi okuhlonziwe. Ukwethulwa kwe-MCP kumandlisa abakhokhintela ngolwazi olwengeziwe mayelana nokuthobela kwabo imigomo yentela futhi kuyisiqalo sokususwa kohlelo leSitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela futhi kuyisisekelo sesimo esiphelele sokuthoba esikhishwa ngokubhekwa kwezicelo ze-TCS (isibonelo njengokweThenda kumbe Okobumsulwa kanye nokunye)
 
Ngeminye imininingwan ngohlelo lwesimo sentobelo-ntela landela le migudu engezansi:
Last Updated: 03/06/2016 3:12 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ