TLHOKOMELO YA MAEMO A HAO A HO IKOBELA TEFO YA LEKGETHO SARS

Ke eng?

Boitekong ba rona bo tswellang ba ho ntlafatsa boikobelo le ho nolofaletsa balefi ba lekgetho merero ya bona ya lekgetho, Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS) di qadile ka mokgwatshebetso o ntlafetseng wa ho ikobela tefo ya lekgetho.
 
Ka ho ikobela lekgetho le ‘ho lefa seo o lokelang ho se lefa’ ha se a lokela wena feela empa se boela se ba le kabelo kgolong e ntle ya ikonomi ya naha ya rona mme sena se tswele Maafrikaborwa ohle molemo. 
 

Se etsetswa eng?

Mokgwa ona o motjha o tla nolofaletsa balefi ba lekgetho ho fumana Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) mme o tla boela o dumella balefi ba lekgetho ho fumana PHINI ya Maemo a bona a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) ka metjha e latelang:
Mekga ya boraro e dumelletsweng e ka sebedisa PHINI ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) hona le Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) ho netefatsa boikobelo ba hao ho marangrang a SARS ka eFiling. SARS e ikemiseditse ho tloha mokgweng wa pele wa ho sebedisa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) mme kamoso ho tla sebediswa feela mokgwa o motjha wa Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho le PHINI.
 
Ho bohlokwa ho hopola hore boikobelo ba tefo ya lekgetho ka molefi wa lekgetho ha se ntho e dulang e le nqa e le nngwe mme bo fetoha ho bapa le ho ikamahanya ha hae le ditlhoko tsa lekgetho.
 

Ke lokela ho etsa eng?

Ka lebaka leo, hore o dule o le boikobelong bo botle ba tefo ya lekgetho o tlameha ho netefatsa hore: 
Maemo a matjha a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) a laolwa ke tshebetso ya "My Compliance Profile (MCP).  Profaele ya Boikobelo (MCP) e neha balefi ba lekgetho monyetla wa ho bona maemo a bona a boikobelo ba tefo ya lekgetho ho ya ka SARS hore ba lokise diphoso tse ka hlahellang moo. Ho tsebiswa ha MCP bo thusa balefi ba lekgetho ka ho ba neha lesedi le eketsehileng mabapi le boikobelo ba bona ba tefo ya lekgetho mme mokgwa ona ke ona o nkelang mokgwa wa jwale wa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho sebaka mme ke motheo wa maemo ohle a boikobelo ba tefo ya lekgetho ho ipapisitswe le ditshebetso tsa TCS (mohlala Thenda kapa Ho ba Dibukeng tse Ntle le tse ding).
 
Ho fumana lesedi le fetang lena mabapi le tsela ena a ntjha ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho etela dihokedi tsena tse ka tlase:
Last Updated: 03/06/2016 3:13 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ