​USHICILELO OLUSEKELAYO LWABAFUDUKAYO

Uma ufaka isicelo seSimo Sentobelo-Ntela (TCS) emayelana nofuduko. Kuzofanele ulethe lolu shicilelo olulandelayo olusekelayo.

Lapho kuyisicelo esisha Sesimo Sentobelo-Ntela (TCS)

 • Lapho umfakisicelo se-TCS  eqala ukufuduka:
  • Ikhophi eliqinisekisiwe lesicelo sokugcina se-MP 336 (B) Segunya Lotshalomali Ezizweni elanikezwa loyo ongumshintshanisi wezimali; noma
  • Lapho umshitshanisi ogunyaziwe (njengeBhange) ethe umkhokhintela akangagcwalisi i-MP 336(b) kufanele anike umkhokhintela incwadi echaza izizathi zokungagcwaliswa kwe-MP 336(b).
  • Isitatimende sempahla kanye negcebo yomndeni yalowo ofudukayo
  • Ikhophi eqinisekisiwe kaMazisi/ Incwadi Yokundwendwela/ Ilayisiensi Yokushayela yaseNingizmu Afrika noma khona lokhu uqobo

 • Lapho umfakisicelo,elilungu lesikhwama sezempesheni, sikadekle, sezomhlalaphansi, le mininingwane elandelayo mayelana nesikhwama ngasinye kufanelwe ilethwe ikwelinye iphepha:
  • Igama lesikhwama;
  • Isamba esilindelekile esizokhokhwa; kanye
  • Usuku okulindeleke ngayo inkokhelo.

 • Lapho umfakisicelo,enomshulwanse waseNingizimu Afrika,le mininingwane elandelayo emayelana nomshwalense ngamunye waseNingizimu Afrika womkhokhintela kufanelwe ilethwe ikwelinye iphepha
  • Igama lenkampani yomshwalense;
  • Ikheli lenkampani yemishwalense
  • Inombolo yepholisi
  • Usuku okulindelwe ngayo imihlomulo yepholisi;kanye
  • Imininingwaneyeminye imihlomulo yangokuzayo elindelwe kule pholisi

 • Lapho umfakisicelo,omganile noma umntwana ongekabi semthethweni bengabahlomuli beqomangcebo, le mininingwane elandelayo kufanelwe ilethwe ikwelinye iphepha:
  • Igama leqomangcebo;
  • Inombolonkomba yentelangeniso yeqomangcebo
  • Ama-/igama lababhekiqoma;
  • Ikheli leposi leqomangcebo
  • Ikheli lokuhweba leqomangcebo;
  • Ubunjalo bengenisomali olutholwa kwiqomangcebo kanye nesamba sonyaka salapho;
  • Usuku owaqala ukuthola ngalo imali kuleli qomangcebo;
  • Isamba semali oyithola nyangazonke noma minyakayonke kuleli qomangcebo

 • Lapho umfakisicelo, omganileyo noma umntwana ongekabi semthethweni bengabanikazi bezabelo zenkampani ezimele noma bengamalungu e-close corporation, le mininingwane elandelayo kufanelwe ilethwe ikwelinye iphepha:
  • Dalula inkampani ezimele/i-close corporation;
  • Inombolonkomba yentelangeniso yenkampani ezimele/le-close corporation;
  • Umthamo wezabelo/inani lamaphesenti enzalo;
  • Ikheli leposi lenkampani ezimele /le-close corporation; kanye
  • Ikheli lokuhweba leNkampani ezimele/i-Close Corporation

 Eyezicelo Zezimali Ezithiyekile

 • Uma i-TCS kungeyezimali ezithiyiwe:
  • Ikhophi yeSitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela – Somfuduki esasikhishwe ngu-SARS phambilini.
  • Ikhophi yesicelo se-MP336 (b) eyalethwa phambilini
  • Isongezo esibalula inani okuhloswe ukulidlulisela; kanye
  • Incwadi Yegunya lobummeli egcwaliswe kahle ngumkhokhintela (uma isicelo sizofakwa ngummeleli womkhokhintela)
 
Last Updated: 24/05/2016 4:37 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ