​DITOKOMANE TSA TSHEHETSO TSA TJHELETE YA TLATSETSO YA MATSETE A MATJHABENG

Ha o etsa kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) bakeng la tjhelete ya tlatsetso ya matsete a matjhabeng a batho ka bomong, o lokela hore o nehelane ka ka ditokomane tsena tse latelang tsa tshehetso.
 • Ditokomane tse amehang tse bontshang mohlodi wa tjhelete e tlang ho tsetelwa Ho fumana lesedi le fetang mona mabapi le ditokomane tsa tshehetso tse hlokehang mabapi le mohlodi wa tjhelete eo o buileng ka yona kopong ya hao, sheba karolo e ka tlase mona e hlalosang ditlhoko tsa mohlodi ka mong.

 • Setlankana sa thepa le dikoloto tsa dilemo tse tharo tse fetileng tsa lekgetho (sena se lokela ho kenyeletsa le tshenolo ya tsohle tse mabapi le matsete, diakhaonto tsa kadimo le dikabelo tsa dikhampani tsa lehae le tsa mose, ditherasete, jwalo-jwalo)

 • Ditokomane tse amehang tsa dikgutliso tsa lekgetho tsa dilemo tse tharo tse fetileng tsa lekgetho (sena se lokela ho kenyeletsa disejule tsa tswala, ditshebetso tsa dipalo tsa CGT, disebediswa tsa ditjhelete, jwalo-jwalo)

 • Dintlha tsa setheo sa ditjhelete se sebetsanang le matsete a hao a matjhabeng.
Ka kopo hlokomela hore tlhokeho ya hore o nehelane ka “khopi e netefaditsweng ya foromo ya kopo ya makgaolakgang ya MP1423”, eo ha jwale e hlahellang lengolong la FIA la “Acknowledgement (Kananelo)”, ha e sa le tlhokeho. SARS e tla ntjhafatsa lengolo lena haufinyane.

Ditokomane tsa tshehetso tse mabapi le mohlodi wa tjhelete e tlang ho tsetelwa

Ha o etsa kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) bakeng la tjhelete ya tlatsetso (allowance) ya matjhabeng ya motho ka bomong ba hae, o lokela hore o nehelane ka ditokomane tsena tse latelang tse mabapi le mohlodi wa tjhelete eo.

 • Kadimo:
  Moo motswadi a adimang ngwana tjhelete hore a e tsetele mose:
  • Tumellano ya kadimo; le
  • Setlankana sa banka sa motswadi, se sa feteng dikgwedi tse 3.
          Therasete e adima setho sa yona kapa mokgolamolemo tjhelete hore a e tsetele mose:
  • Tumellano ya kadimo;
  • Setlankana sa banka sa therasete kapa sa mokgolamolemo, se sa feteng dikgwedi tse 3;
  • Boemo ba moraorao tjena ba ditjhelete tsa Therasete
  • Ditlankana tse tharo tsa banka tsa therasete, tse sa feteng dikgwedi tse 3; le
  • Setlankana sa moraorao tjena sa potfolio ya diabo.
          Khampani e adima molaodi wa khampani tjhelete hore a e tsetele mose:
  • Tumellano ya kadimo pakeng tsa khampani le molaodi;
  •  Setlankana sa banka sa molaodi, se sa feteng dikgwedi tse 3; le
  • Ditlankana tsa moraorao tjena tsa selemo ka seng tsa ditjhelete.

 • Nyehelo:
  Ebang nyehelo e le pakeng tsa balekane (spouses):
  • Tsebahatso (IT144); le
  • Setlankana sa banka sa monyehedi, se sa feteng dikgwedi tse 3.
          Ebang nyehelo e se pakeng tsa balekane (spouses):
  • o Tsebahatso (IT144)
  • Bopaki (Khopi ya rasiti) ya lekgetho la dinyehelo tse lefilweng; le
  • Setlankana sa banka sa monyehedi le sa moamohedi wa nyehelo, se sa feteng dikgwedi tse 3.

 • Lefa:
  • Lengolo le tswang ho moabalefa wa lefa leo;
  • Khopi ya akhaonte ya likhwideishene le kabo (Liquidation & Distribution); le
  • Setlankana sa banka, se sa feteng dikgwedi tse 3.

 • Diakhaonte tsa polokelo / Tjhelete / Banka / Tjhelete e tsepamisitsweng (fixed deposits):
  • Setlankana sa banka, se sa feteng dikgwedi tse 3; le
  • Bopaki ba mohlodi (mohlala: o fumana tjhelete eo kae, jwang).

 • Diabo:
  • Lengolo le tswang setheong moo se tiisang hore se tla fetisetsa matlole ao mose (lengolo le tlameha ho bontsha bokaalo ba diabo le boleng ba tsona bo akantsweng ho latela mebaraka ha jwale), kapa
  • Setlankana sa potfolio se sa feteng dikgwedi tse 3. Setlankana sena se tla boela se kenya bokaalo ba diabo le boleng ba tsona mebarakeng ha jwale.

 • Thekiso ya moaho/ntlo:
  • Khopi ya tokomane ya lekgetho la boleng thekisong ya matlo (transfer duty)
  • Lengolo la makgonthe la setsebi sa tsa phetiso ya matlo (conveyancer) le tiisang phetiso ya ntlo le hore tjhelete eo e tla fetiswa ho tswa akhaonteng ya therasete; kapa
  • Bopaki ba kamohelo ya tsohle mmoho le setlankana sa banka sa mokopi se sa feteng dikgwedi tse 3.
    
 • Lekeno la Royalthi (royalty income):
  • Mohlodi wa lekeno la royalthi; le
  • Bopaki ba tefo ya royalthi.

 • Meputso:
  • Moo o na leng botsetedi bo iphethaphethang ba matjhabeng mme bo sa fete R30 000 ka selemo ho tla hlokeha khopi ya selipi sa moputso wa hao hang ka selemo;
  • Nomoro ya pholisi; mme
  • O hlokomele hore setheo (mohlala: Sanlam / Old Mutual) se tla etsa kopo boemong ba molefi wa lekgetho.

 • Dikabo tse tswang theraseteng:
  • Diqeto tsa Therasete e etsang dikabo;
  • Dintlha tsa mohlodi tsa Therasete e etsang dikabo;
  • Setlankana sa banka sa Therasete, se sa feteng dikgwedi tse 3;
  • Khopi ya tokomane ya therasete (trust deed); le
  • Ditlankana tsa moraorao tjena tsa selemo ka seng tsa ditjhelete tsa Therasete.

 • Tse ding:
  • Bopaki bo ngotsweng le tlhaloso.
 

 

Last Updated: 26/05/2016 3:58 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ