APPÈLLE

Wat is nuut?

Vanaf 4 Desember 2015, vir Inkomstebelasting, sal belastingpligtiges by ‘n SARS-tak en deur eFiling elektronies kan: 
 • ‘n Dispuut aanteken
 • Opskorting van Betaling versoek 
 • Versoek om Kwytskelding (RFR) van rente en boetes rig 
Belastingpligtiges kan nou ook Opskorting van Betaling elektronies versoek wanneer ‘n Dispuut ingedien word.  Let asseblief dat Opskorting van Betaling saam met ‘n Dispuut slegs by ‘n Tak en deur eFiling versoek kan word, omdat eFiling slegs alleenstaande Opskorting van Betaling-versoeke kan hanteer en nie Opskorting met Dispuut nie.   
 
Let asseblief dat die RFR-vorm en die Dispuut-vorms nie meer deur die SARS-kontaksentrum aangevra kan word nie.  
As belastingpligtige het jy die reg om appèl aan te teken wanneer jou beswaar gedeeltelik of ten volle verwerp is. Die appèl moet binne 30 dae vanaf die datum van verwerping van die Beswaar aangeteken word. 
 
Let wel:
 • As jy nie die appèl binne die gestipuleerde tydperke kon indien nie, moet jy, wanneer jy dit indien, redes saam met die appèl verskaf waarom ons die laat appèl moet oorweeg. 
 • Stawende dokumente wat dien as bewyse vir die redes tot jou appèl, moet altyd saam die appèl ingedien word.
 • Die appèl moet binne 30 werksdae na die datum van verwerping van die beswaar ingedien word.
 • In die geval waar die Kennisgewing van Beswaar (NOO) gedeeltelik of ten volle verwerp is en jy ‘n Kennisgewing van Appèl wil indien, maak seker dat die appèl op dieselfde kwessies as die beswaar gebaseer is.  Dieselfde bronkodes en dieselfde bedrae wat in die NOO gebruik is, moet ook op die NOA ingevul wees.  

Voorgeskrewe vorms en kanale vir indiening van Appèl: Dit is belangrik dat ‘n appèl op die korrekte vorm ingedien word, anders sal die appèl verwerp word.  Daar is twee vorms wat jy vir appèl benodig – Kennisgewing van Appèl (“Notice of Appeal” of NOA) en die ADR2-vorm.
 
Die Kennisgewing van Appèl (NOA) is op die volgende belastingsoorte van toepassing: 
 • Persoonlike Inkomstebelasting (Administratiewe Boetes en Aangeslane Belasting insluitend addisionele/onderverklaarde belasting)
 • Maatskappye Inkomstebelasting (CIT) (Aangeslane Belasting insluitend addissionele belasting alleenlik)
 • Lopende Betaalstelsel (LBS)(Alleenlik Administratiewe Boetes)
Dit kan aaangevra en ingedien word deur: 
Die Alternatiewe Dispuut Oplossing vir Appèl (ADR2) is vir die volgende belastingsoorte: 
 • Inkomstebelasting vir Trusts 
 • Ander belastingsoorte
 • LBS Aanslag
 • Sekondêre Belasting op Maatskappye (STC) voor 1 April 2011 en
 • Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW).
Dit kan van hierdie webtuiste afgelaai word of by enige SARS-tak versoek word en kan ingedien word by: 
 
Last Updated: 01/09/2016 2:41 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ