​HO ETSAHALANG EBANG KE ODITUWA (HLAHLOBO YA DIBUKA TSA KA TSA DITJHELETE) KAPA KE KGETHETSWE NETEFATSO?

Ho kgethelwa oditi (hlahlobo ya dibuka tsa ditjhelete) le ho kgethelwa netefatso ke metjha e mmedi e fapaneng. Sheba tlasana leqepheng lena ebang o batla ho tseba ka ho odituwa. 

Netefatso ke eng?

Netefatso ke tsela ya ho kopana le motho ka seqo ho netefatsa lesedi leo yena jwalo ka molefalekgetho a le tsebahaditseng kapa le leng kgutlisong. Sena se kentse papiso ya lesedi le leng ka hara direkoto tsa ditjhelete le tsa poloko ya dibuka mmoho le ditokomane tsa tshehetso ho netefatsa hore tsebahatso/kgutliso e feela e fana ka boemo bo seng leeme le bo nepahetseng ba molefalekgetho.
 
Hang ha o se o nehelane ka tsebahatso/kgutliso ya hao, tsebahatso/kgutliso ya hao e ka nna ya kgethwelwa netefatso.

Ke mang ya ka kgethelwang netefatso?

Molefi ofe kapa ofe wa lekgetho a ka kgethelwa netefatso ke SARS ka sepheo sa ho ikamahanya le tsamaiso e nepahetseng ya lekgetho, ho kenyeleditswe le ho ela hloko tse ka bakang kotsi. 

Ke mehato efe eo ke lokelang ho e nka ebang ke kgethetswe netefatso?

Ebang o kgethetswe netefatso o tla tsebiswa ke SARS ka lengolo la semmuso. Lengolo lena le tla bolela hore o tla tlameha hore ka mohlomong o nehelane ka tse amehang tse kopilweng (ditokomane tsa tshehetso) kapa IT14SD (tse amang feela Lekgetho la Lekeno la Dikhampani) matsatsing a 21 a kgwebo ho tloha mohla letsatsi le lengolong kapa wa nehelana ka tsena ka letsatsi le lengolong kapa o nehelane ka Kopo ya Tokiso (RFC).
 
Tsena tse amehang le tse hlokehang di tla fapana ho latela mofuta wa lekgetho.
 
Keletso ya Bohlokwa: Tse amehang le tse hlokehang di tla tsebiswa lengolong la netefatso leo SARS e o romelletseng lona.
 
Ebang o le eFiler o ka sebedisa mokgwa ona ho nehelana ka ditokomane tsa hao. Skena tse amehang mme o di boloke khompyutheng/ho desktop ya hao. Kena ho eFiling, hlomatshisa ditokomane tsa hao mme o di nyehele ho eFiling. Ka kopo hopola ho tobetsa 'submit' hore o tsebe ho romela ditokomane ho SARS.
 
Ka nqa e nngwe o ka ikela lekaleng la SARS mme o nehelane ka ditokomane tsa hao moo.
 
Dikeletso tsa Bohlokwa:
 • Kgokanyo ya ho hlomathisa tse amehang ho eFiling e fumaneha feela ebang o fumane lengolo le o kopang tse amehang (sheba ditataiso tse amehang ho eFiling):
  • Hlomatshisa tsohle tse amehang ho latela ka moo o kopilweng ka teng lengolong le boletsweng ka hodimo.  
  • Hang feela ha tsohle tse amehang di se di hlomathisitswe, tobetsa konopo ya 'submit' ho nehelana ka tsona ho SARS. KA KOPO HLOKOMELA hore hang feela ha tse amehang di nyehetswe, kgokahanyo e tla kwala mme o ka se kgone o boela o hlomathisa ditokomane tse ding hape.
 • Etsa bonnete ba hore lengolo la makgonthe le rometsweng ke SARS le kenyeleditswe ha o nehelana ka tse amehang ho eFiling kapa lekaleng hobane le kentse referense e ikgethang ya bar khoutu e hokahanyang sena le direkoto tsa hao tsa lekgetho.
 • Netefatsa hore o latela maemo ana a latelang nakong eo o hlomathisang ditokomane tsa tshehetso:
  • Mofuta wa faele e ka nna ya ba .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg le .gif ho kgontsha SARS ho boha ditokomane tsena.
  • Mothamo o moholo o dumelletsweng wa tokomane ka nngwe ke 5MB mme ho ka hlomathiswa mothamo wa ho fihla ho ditokomane tse 20.
Ka dinako tsohle, molefalekgetho a ka ikopanya le Yuniti ya Tshenolo ya Tsohle ka Boithaopo ho etsa tshenolo ka boithaopi. Sheba lenaneo la Tshenolo ya Boithaopi ho fumana tataiso mabapi le motjha ona. 

Ebe nka lebella eng ka nako ya netefatso?

Lengolo le kopang tse ding tse amehang le ka ntshuwa ebang tseo ho nehelanweng ka tsona pejana di ne di se na lesedi le lekaneng hore ho phethelwe netefatso.
Ebang o lokela ho fumana pusetso, pusetso eo e ka se leshwe ka nako eo ho ntseng ho sebetsanwa le netefatso.

Ho etsahalang ebang ke sa natse kopo ya netefatso?

Ebang o sa arabe ka ho romela Kopo ya Tokiso (RFC) kapa o sa nehelane ka ditokomane tse amehang, o tla romellwa lengolo la bobedi. Ebang o ntse o sa arabe, mohlanka wa SARS o tla ikopanya le wena ka mohala mme a kope hore o nehelane ka tse amehang tse hlokahalang ho e so fete matsatsi a 5 kgwebo.
 
Ebang o sa natse kopo ena ya mohala, SARS e tla fana ka sephetho sa hlahlobo ho ipapisitswe le lesedi le teng kapa le fumanweng mokgeng wa boraro.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho molemo ho araba dipotso tsohle ka yona nako eo. Ho ka nna ha ba le dikotlo tse hodingwana ebang ho fumanwa hore ha wa talolwa tsohle. 

Nka lebella eng ha netefatso e se e phethetswe?

Hang feela ha o se rometse tsohle tse amehang, netefatso e lokela hore e be e phethetswe matsatsing a 30 ho isa ho a 60 a kgwebo.
 
SARS e tlameha ho netefatsa hore maemo a lekgetho a tsebahaditsweng a ipapisitse le molao o amehang wa lekgetho. Ebang ho ka fumanwa hore e fosahetse, ho tla ba le hlahlobo e bolelang seo. 
 
Ho behwa ha dikotlo mabapi le ho se talole tsohle ho tlameha ho ba teng moo sena se etsahetseng teng. Phesente ya kotlo e fapana ho tloha ho 0% ho isa ho 200%. Dikotlo tse matla ke tsa batlodi ba molao ba iphethaphethang kapa tsa balefalekgetho ba se nang tshebedisano.
 
Hang feela ha netefatso e se e phethetswe, o ka lebella e nngwe ya tse latelang:
 • Moo ho sa kang ha fumanwa tse ka bakang kotsi mme ho sa fumanwa se phoso, ho tla ba le Tsebiso ya ho phethelwa ha netefatso ka tsela ya eFiling, imeile kapa poso;
 • Moo ho sa kang ha fumanwa tse ding tse ka bakang kotsi mme ho fumanwe se phoso, ho tla ba le Tsebiso ya Hlahlobo e mabapi le hlahlobo e lekotsweng botjha ka tsela ya eFiling, imeile kapa poso;
 • Moo ho ileng ha fumanwa tse ding tse ka bakang kotsi, ho tla ba le Lengolo la Phetisetso ho Oditi ka tsela ya eFiling, imeile kapa poso. Ebang o ne o lokela ho fumana pusetso, pusetso eo e tla leshwa feela ebang oditi e phethetswe mme netefatso e itseng ya pusetso eo e atlehile.
Ebang o sa kgotsofalla hlahlobo, o ka nna wa kenya kganyetsano.  Sheba Dingongoreho ho fumana tataiso e nngwe e mabapi le motjha ona.  

Oditi ke eng?

Ke hlahlobo ya direkoto tsa ditjhelete le poloko ya dibuka le/kapa ya ditokomane tsa tshehetso tsa molefalekgetho ho fumana hore na molefalekgetho o feela a tsebahaditse maemo a hae a lekgetho ka nepo na ho SARS. Moo molefalekgetho a sa etsang tsebahatso kapa a sa faelang kgutllison ya hae, sena e ba phuputso mabapi le hore na diketso tsa molefalekgetho di ikamahanya le dipehelo tse amehnag tsa molao wa lekgetho. 

Ke mang ya ka kgethelwang oditi?

Molefi ofe kapa ofe wa lekgetho a ka kgethelwa oditi ke SARS ka sepheo sa ho ikamahanya le tsamaiso e nepahetseng ya lekgetho, ho kenyeleditswe le ho ela hloko tse ka bakang kotsi. Balefalekgetho ba ka nna ba kgethelwa oditi feela (ho sa latelwa motjha o itseng) kapa ho latela disaekele tse itseng.

Ke sefe seo ke lokelang ho se lebella ebang ke kgethetswe oditi?

Ebang o kgethetswe netefatso mme motjha wa netefatso o phethetswe, merero ya hao ya lekgetho e ka nna ya fetisetswa ho tsa oditi jwalo ka karolo ya motjha wa SARS wa boikobelo.  Sena ha se bolele hore oditi e se e qadile.  O tlameha ho emela Tsebiso ya semmuso ya Oditi (moo oditi e fetiseditsweng ho oditara e itseng) kapa Tsebiso ya Hlahlobo (moo ho fumanweng ho hong ka nako ya netefatso mme oditi e so ka e qala).  Motjha ona o ka nka nako ya ho fihlela ho matsatsi a 120 a kgwebo

Ke mehato efe eo ke lokelang ho e nka ebang ke kgethetswe oditi?

Oditi e nkuwa e qadile hang feela ha Tsebiso ya semmuso ya Oditi ka oditara e itseng e ntsheditswe molefalekgetho.  Ebang tse amehang (ditokomane tsa tshehetso) di koptjwa tsebisong, o lokela ho nehelana ka tse amehang ho SARS matsatsing a 21 a kgwebo ho tloha ka letsatsi le lengolong. Ka nqa e nngwe, ho tla etswa ditlhophiso le wena hore ho tle ho etswe oditi ka nako e tla o lokela.  Ditjeo tsa fotokhopi di ka fumanwa ho SARS nakong eo oditi e etswang ho wena, ha feela e le hore ho ikamahantswe le ditlhoko tse itseng.
 
Tse amehang tse hlokwang di tla fapana ho latela hore ke mofuta ofe wa lekgetho le ho pharalla ha oditi. Ka kopo hlokomela hore SARS le yona e ka fumana tse amehang ho tswa mokgeng ofe kapa ofe wa boraro.
 
Tse amehang di kgothaletswa ho ba mofuteng wa elektronike mme ho ka etswa ditlhophiso tsa hore Setsebi sa Forensiki ya Elektronike e rwalle tsena ho tswa khompyutheng ya hao. Ebang o le eFiler, o ka skena tsa hao tse amehang mme o di boloke ho eFiling. Kena ho eFiling, hlomathisa ditokomane tsa hao mme o di nyehele ho eFiling. Ka kopo hopola ho tobetsa 'submit' hore o tsebe ho romela ditokomane ho SARS.
 
Ka nqa e nngwe o ka etsa ditlhophiso le mohlanka wa SARS ya boletsweng lengolong ho tla lata tse amehang kapa o etse ditlhophiso tsa hore di romelwe. 
 
Dikeletso tsa Bohlokwa: 
 • Ikopanye le mohlanka wa SARS ya boletsweng lengolong.
 • Kgokanyo ya ho hlomathisa tse amehang ho eFiling e fumaneha feela ebang o fumane lengolo le o kopang tse amehang (sheba ditataiso tse amehang ho eFiling):
  • Hlomatshisa tsohle tse amehang ho latela ka moo o kopilweng ka teng lengolong le boletsweng ka hodimo.  
  • Hang feela ha tsohle tse amehang di se di hlomathisitswe, tobetsa konopo ya 'submit' ho nehelana ka tsona ho SARS. KA KOPO HLOKOMELA hore hang feela ha tse amehang di nyehetswe, kgokahanyo e tla kwala mme o ka se kgone o boela o hlomathisa ditokomane tse ding hape.
 • Etsa bonnete ba hore lengolo la makgonthe le rometsweng ke SARS le kenyeleditswe ha o nehelana ka tse amehang ho eFiling kapa lekaleng hobane le kentse referense e ikgethang ya bar khoutu e hokahanyang sena le direkoto tsa hao tsa lekgetho.
 • Netefatsa hore o latela maemo ana a latelang nakong eo o hlomathisang ditokomane tsa tshehetso:
  • Mofuta wa faele e ka nna ya ba .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg le .gif ho kgontsha SARS ho boha ditokomane tsena.
  • Mothamo o moholo o dumelletsweng wa tokomane ka nngwe ke 5MB mme ho ka hlomathiswa mothamo wa ho fihla ho ditokomane tse 20.
Ebang o hloka thuso e nngwe, ikopanye le Mohlanka wa SARS ya boletsweng Tsebisong ya Oditi.
Ka dinako tsohle, molefalekgetho a ka ikopanya le Yuniti ya Tshenolo ka Boithaopo ho etsa tshenolo ka boithaopi. Sheba lenaneo la Tshenolo ya Boithaopi ho fumana tataiso mabapi le motjha ona. 

Ebe nka lebella eng ka nako ya oditi?

O ka lebella tse latelang:
 • Tsebiso ya oditi e tla bontsha hore ho pharalla ha oditi pejana e ne e le bofe;
 • Oditara ya SARS e tla hlahisa Lengolo la Tumello moo oditi e etsetswang teng;
 • Ditlaleho tsa tswelopele tsa mokgahlelo wa oditi di tla ntshuwa ka mekgahlelo ya matsatsi a 90 a khalendara ho tloha ka letsatsi la tsebiso ya oditi;
 • Ebang o lokela ho fumana pusetso, pusetso eo e ka se leshwe ka nako eo ho ntseng ho sebetsanwa le oditi.
Ditlaleho tsa tswelopele di ka se hlole di sebetsa ebang SARS e bona eka di tla sitisa kapa hona ho nonyetsa sephetho sa oditi.
Oditi ka tlhaho ke motjha o kenellang tsa hao tse praevete papisong le netefatso mme ho pharalla ha yona ho ka ba batsi haholo. Oditi e ka phethelwa pakeng tsa matsatsi a kgwebo a 30 ho isa dikgweding tse 12, kapa ho feta, ho latela hore na taba e tshopodi hakae, ke mothamo o mokae wa ditransekshene tse teng le hore tshebedisano ya molafelakgetho e jwang.
 
SARS e ka kopa tse ding tse amehang hape ho ya ho ile ha oditi e ntse e tswela pele. Ebang o sa arabele ka ho nehelana ka tse amehang ha o koptjwa jwalo, SARS e tla fana ka sephetho sa hlahlobo ho ipapisitswe le lesedi le teng kapa le fumanweng mokgeng wa boraro.
Ebang o hloka thuso e nngwe, ikopanye le mohlanka wa SARS ya boletsweng lengolong la Tsebiso ya Oditi.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho molemo ho arabela dipotso tsohle ka yona nako eo. Balefalekgetho ba hlokang tshebedisano ba ka fumantshwa dikotlo tse hodingwana ebang ho ka fumanwa hore ha ba talola tsohle. 

Ho etsahalang ebang maemo a ka a lekgetho a fumanwa a sa nepahala ka nako ya oditi?

SARS e tlameha ho netefatsa hore maemo a lekgetho a tsebahaditsweng a ipapisitse le molao o amehang wa lekgetho. Ebang ho ka fumanwa hore a fosahetse, ho tla ba le hlahlobo e bolelang seo. 
 
Hlahlobo ya SARS ka tlwaelo e ba ya makgaolakgang dilemong tse 3 ho tloha ka letsatsi la hlahlobo (makgethong ao o ka se itlhahlobeleng ona a kang Lekgetho la Lekeno) kapa dilemong tse 5 ho tloha ka letsatsi la hlahlobo (makgetho ao o ka itlhahlobelang ona a kang Lekgetho la Boleng bo Ekeditsweng - VAT). Le ha ho le jwalo, SARS e na tokelo ya ho bula hlahlobo e seng e laetswe moo ho nang le boqhekanyetsi, leshano kapa ho se tsebahatswe ha dintlha. Ho feta moo, SARS e na le tokelo ya atolosa letsatsi le laetsweng ho latela boemo bo itseng. 
 
Ho behwa ha dikotlo mabapi le ho se talole tsohle ho tlameha ho ba teng moo sena se etsahetseng teng. Phesente ya kotlo e fapana ho tloha ho 0% ho isa ho 200%. Dikotlo tse matla ke tsa batlodi ba molao ba iphethaphethang kapa tsa balefalekgetho ba se nang tshebedisano.
O ka lebella ho fumana tsebiso e bolelang hore sephetho sa oditi ke sefe hang feela ha e se e phethetswe, ntle feela le ha o hanne tokelo ya ho fumana tsebiso e jwalo. O lokela ho arabela Tsebiso ena matsatsing a 21 a kgwebo mme o hlahise ho dumellana kapa ho se dumellane ha hao le ditekolobotjha tse hlahisitsweng. O tlameha hore o boele o fane ka bopaki ho tshehetsa ntlhakemo ya hao moo o sa dumeleng teng mme o fane ka lebaka/mabaka le bopaki ba hore ke hobaneng ho sa lokela hore ho be le dikotlo tsa ho se talole tsohle.
 
Ka kopo hlokomela hore tsebiso ha e sebetse ebang SARS e bona eka e tla sitisa kapa hona ho nonyetsa sephetho sa oditi.
 
Karabo e mabapi le Tsebiso ya diphetho tsa oditi e tla nkelwa hloohong.  Ebang SARS e ntse e le maikutlong a hore hlahobo e lekotsweng botjha e tlameha ho etswa; kapa moo molefalekgetho a ikgethetseng ho se arabele Tsebiso ya diphetho tsa oditi, ho tla ba le boikgethelo ba hore ho kenngwe dikotlo tsa ho se talole tsohle. Ka mora moo ho tla ba le hlahlobo e lekotsweng botjha mme Tsebiso ya Hlahlobo le lengolo le hlalosang mabaka a hlahlobo di tla ntshuwa ka tsela ya eFiling, imeile kapa poso.  Pusetso efe kapa efe eo o lokelang ho e fumana e tla leshwa ka mora ho phethelwa ha oditi, ho itshetlehilwe hodima tekolo ya pusetso e tlang ho etswa.
 
Ebang ho sa ka ha fumanwa letho ka lebaka la oditi kapa SARS e dumetse ka lebaka la karabelo ya molefalekgetho Tsebisong ya sephetho sa oditi, lengolo le bontshang ho phethelwa ha oditi ena le tla ntshuwa ka tsela ya eFiling, imeile kapa poso.
 
Ebang o sa kgotsofalla hlahlobo, o ka nna wa kenya kganyetsano. Sheba Dingongoreho ho fumana tataiso e nngwe e mabapi le motjha ona.
 
Ebang o hloka thuso efe kapa efe ka mora ho phethelwa ha oditi, ikopanye le SARS Contact Centre ho 0800 00 7277.
 
Last Updated: 23/04/2018 11:17 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ