​WAT AS EK vir OUDIT OF VERIFIËRING GEKIES WORD?

Om vir 'n oudit gekies te word en om vir verifiëring gekies te word is twee verskillende prosesse. Sien verder ondertoe op hierdie webblad indien jy meer wil weet oor die oudit-proses.   

Wat is verifiëring?

Verifiëring is 'n gesigswaarde verifiëring van die inligting deur die belastingpligtige in ‘n verklaring of 'n opgawe weergegee. Dit behels 'n vergelyking van hierdie inligting teen die finansiële en boekhou rekords en/of ander stawende dokumente om te verseker dat die verklaring/opgawe 'n regverdige en akkurate weergawe van die belastingpligtige se belastingposisie is.  

Sodra jy jou verklaring/opgawe ingedien het kan jou verklaring/opgawe vir verifiëring gekies word. 

Wie kan vir verifiëring gekies word?

Enige belastingpligtige kan deur SARS vir verifiëring gekies word met die doel van behoorlike administrasie van belasting, insluitend op 'n risiko-basis. 

Watter stappe moet ek neem indien ek vir verifiëring gekies word?

Indien jy vir verifiëring gekies word, sal jy deur SARS in kennis gestel word by wyse van 'n amptelike brief wat jou meedeel dat jy vir verifiëring gekies is.  Hierdie brief sal aandui dat jy die relevante materiaal (stawende dokumente)/IT14SD (van toepassing slegs op Maatskappye Inkomstebelasting) binne 21 werksdae, vanaf die datum op die brief, moet indien of alternatiewelik 'n Versoek om Regstelling (RFC) rig.
 
Die vereiste relevante materiaal sal verskil afhangende van die belastingsoort.
 
Top wenk:  Die vereiste relevante materiaal  sal in die verifiëringsbrief, wat SARS aan jou stuur, gelys wees.
 
Indien jy 'n eFiler is, kan jy hierdie kanaal gebruik om jou dokumente in te dien.  Skandeer jou relevante materiaal en stoor dit op jou rekenaar/skootrekenaar.  Teken aan op eFiling, laai jou dokumente op en dien dit in op eFiling. Onthou asseblief om 'submit' te klik vir die dokumente om aan SARS gestuur te word.
 
Alternatiewelik kan jy jou dokumente by 'n SARS-tak indien. 
 
Top wenke:
 • Die skakel om relevante materiaal op eFiling te laai is slegs beskikbaar met ontvangs van die brief wat die relevante materiaal versoek (verwys na die toepaslike gidse oor eFiling):
  • Laai al die relevante materiaal op, soos versoek in die bogenoemde brief.
  • Wanneer al die relevante materiaal opgelaai is, klik 'submit' om die materiaal aan SARS te stuur. NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat wanneer die relevante materiaal ingedien is, die skakel toegemaak sal wees en die belastingpligtige sal nie in staat wees om enige verdere dokumente op te laai nie.
 • Maak seker dat die oorspronklike brief, deur SARS gestuur, ingesluit is wanneer jy die relevante materiaal op eFiling of deur die tak indien, omdat dit 'n unieke strepieskode-verwysing bevat wat die opgelaaide relevante materiaal aan jou belastingrekords sal koppel.
 • Maak seker dat die volgende standaarde nagekom word wanneer stawende dokumente opgelaai word:
  • Die lêersoort moet pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg of .gif wees vir SARS om die dokumente te kan besigtig
  • Die maksimum toelaatbare grootte per dokument is 5MB en ‘n maksimum van 20 dokumente kan gelaai word.
Ter enige tyd kan die belastingpligtige die Vrywillige Blootleggingseenheid nader om 'n vrywillige blootlegging te maak.  Verwys na die Vrywillige Blootleggingsprogram vir meer riglyne oor daardie proses. 

Wat kan ek verwag gedurende die verifiëring?

Indien jy nie reageer deur die indiening van 'n RFC of die verskaf van die relevante materiaal nie, sal 'n tweede brief aan jou gestuur word. Indien jy steeds nie reageer nie, sal 'n SARS-beampte jou telefonies kontak en versoek dat jy die nodige relevante materiaal binne 5 werksdae indien.
 
Sou jy nie op hierdie telefoonversoek reageer nie, kan SARS 'n aanslag maak gebaseer op die inligting geredelik beskikbaar of verkry van 'n derde party.
 
Top wenk:  Dit is beter om dadelik op alle navrae te reageer. Hoër boetes kan van toepassing wees indien dit bevind word dat 'n onderstelling plaasgevind het.
 
Jy kan die volgende verwag:
 • 'n Brief wat verdere relevante materiaal versoek kan uitgereik word indien die relevante materiaal wat aanvanklik verskaf is nie voldoende is om die verifiëring te finaliseer nie.
 • Indien daar 'n terugbetaling aan jou verskuldig is, sal die terugbetaling nie betaal word terwyl die verifiëring in aanvang is nie. 

Wat kan ek verwag wanneer die verifiëring gefinaliseer is?

Sodra al die versoekte relevante materiaal deur die belastingpligtige ingedien is, behoort die verifiëring binne 30 tot 60 werksdae gefinaliseer te wees.
 
SARS moet verseker dat die belastingposisie verklaar ooreenkom met die toepaslike belastingwetgewing.  Indien dit as foutief bevind word, moet 'n aanslag gehef word. 
 
Die heffing van onderstellingsboetes moet oorweeg word waar 'n onderstelling plaasgevind het.  Die persentasie van boetes wissel van 0% tot 200%. Erger boetes word gehef vir strafbare herhaal-oortreders of obstruktiewe belastingpligtiges.
 
Wanneer die verifiëring gefinaliseer is, kan jy een van die volgende verwag:
 • Waar geen risiko(s) geïdentifiseer is nie en geen bevindinge gemaak is nie, 'n Kennisgewing van Finalisering van die verifiëring per eFiling, e-pos of pos;
 • Waar geen risiko(s) geïdentifiseer is nie en geen bevindinge gemaak is nie, 'n Kennisgewing van Aanslag per eFiling, e-pos of pos;
 • Waar verdere risiko(s) geïdentifiseer is, 'n Verwysing vir Ouditbrief per eFiling, e-pos of pos.  Indien 'n terugbetaling aan jou verskuldig is, sal die terugbetaling eers betaal word wanneer die oudit voltooi is en die spesifieke terugbetaling se egverklarings geslaag is.
Indien jy deur die aanslag gegrief is, kan jy 'n dispuut aanteken.  Verwys na Besware vir meer riglyne oor daardie proses.   

Wat is 'n oudit?

Dit is 'n ondersoek van die finansiële en boekhou rekords en/of die stawende dokumente van die belastingpligtige om te bepaal of die belastingpligtige sy/haar belastingposisie korrek aan SARS verklaar het.  Waar die belastingpligtige nie 'n verklaring gemaak het of 'n opgawe ingedien het nie, is dit 'n ondersoek na of die belastingpligtige se optrede in nakoming met die bepalings van die toepaslike belastingwetgewing is. 

Wie kan vir oudit gekies word?

Enige belastingpligtige kan deur SARS vir 'n oudit gekies word met die doel van behoorlike administrasie van belasting, insluitend op 'n risiko-basis. Belastingpligtiges kan ook vir oudit gekies word op rotasie basis.  

Wat kan ek verwag indien ek vir 'n oudit verwys is?

Indien jy aan verifiëring onderworpe is en die verifiëringsproses is voltooi, kan jou belastingsake steeds vir oudit verwys word as deel van SARS se nakomingsproses.  Dit beteken nie dat 'n oudit begin het nie.  Jy moet steeds wag vir 'n amptelike Kennisgewing van Oudit (waar die oudit aan 'n bepaalde ouditeur geallokeer is) of 'n Kennisgewing van Aanslag (waar 'n bevinding gedurende die verifiëring gemaak is en die oudit nog nie begin het nie).  Hierdie proses kan tot 120 werksdae neem. 

Watter stappe moet ek neem wanneer ek vir oudit gekies is?

'n Oudit word slegs as in werking geag wanneer 'n amptelike Kennisgewing van Oudit deur 'n bepaalde ouditeur aan die belastingpligtige uitgereik is.  Indien relevante materiaal (stawende dokumente) in die kennisgewing versoek word, moet jy die toepaslike materiaal binne 21 werksdae  vanaf die datum van die brief aan SARS stuur.  Alternatiewelik sal reëlings met jou getref word om 'n veldoudit te doen wanneer dit vir jou gerieflik is.  Kopiëringskostes kan van SARS verhaal word wanneer 'n veldoudit gedoen word, solank bepaalde vereistes aan voldoen word.
 
Die vereiste relevante materiaal sal verksil na gelang van die belastingsoort en die bestek van die oudit. Neem asseblief kennis dat SARS ook relevante materiaal van enige derde party kan verkry.
 
Die relevante materiaal word in elektroniese formaat verkies en reëlings kan getref word vir Elektroniese Forensiese Spesialiste om sodanige materiaal van jou rekenaarstelsels af te laai.  Indien jy 'n eFiler is, kan jy jou relevante materiaal skandeer en dit op eFiling stoor.  Teken aan op eFiling, laai jou dokumente op en dien dit deur eFiling in. Onthou asseblief om 'submit' te klik vir die dokumente om aan SARS gestuur te word.
 
Alternatiewelik kan jy reëlings tref met die SARS-beampte, wat op jou brief aangedui is, om die relevante materiaal te kollekteer of om dit te laat aflewer. 
 
Top wenke:
 • Maak kontak met die SARS-beampte in die brief vermeld.
 • Die skakel om relevante materiaal op eFiling te laai is slegs beskikbaar met ontvangs van die brief wat die relevante materiaal versoek (verwys na die toepaslike gidse oor eFiling):
  • Laai al die relevante materiaal op soos versoek in die bogenoemde brief.
  • Wanneer al die relevante materiaal opgelaai is, klik 'submit' om die materiaal aan SARS te stuur. NEEM ASSEBLIEF KENNIS dat wanneer die relevante materiaal ingedien is, die skakel toegemaak sal wees en die belastingpligtige nie in staat sal wees om enige verdere dokumente op te laai nie.
 • Maak seker dat die oorspronklike brief, deur SARS gestuur, ingesluit is wanneer jy die relevante materiaal op eFiling of by die tak indien, omdat dit 'n unieke strepieskode-verwysing bevat wat die opgelaaide relevante materiaal aan jou belastingrekords koppel.
 • Maak seker dat die volgende standaarde nagekom word wanneer stawende dokumente opgelaai word:
  • Die lêersoort moet pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg of .gif wees vir SARS om die dokumente te kan besigtig
  • Die maksimum toelaatbare grootte per dokument is 5MB en ‘n maksimum van 20 dokumente kan gelaai word.

Sou jy enige verdere hulp benodig, kontak die SARS-beampte in jou Kennisgewing van Oudit vermeld.

Ter enige tyd kan die belastingpligtige die Vrywillige Blootleggingseenheid nader om 'n vrywillige blootlegging te maak.  Verwys na die Vrywillige Blootleggingsprogram vir meer riglyne oor daardie proses. 

Wat kan ek verwag gedurende die oudit?

Jy kan die volgende verwag:
 • Die Kennisgewing van Oudit sal die aanvanklike bestek van die oudit aandui;
 • Die SARS-ouditeur sal 'n magtigingsbrief oorhandig in die geval van 'n veldoudit;
 • Vorderingsverslae van die stadium van die oudit sal uitgereik word op intervalle van 90 kalenderdae vanaf die datum van die kennisgewing van die oudit;
 • Indien 'n terugbetaling aan jou verskuldig is, sal die terugbetaling nie betaal word gedurende die uitvoer van die oudit nie.
Hierdie vereiste is nie van toepassing indien SARS van mening is dat dit die uitkoms van die oudit sal belemmer of in gedrang bring nie.  Die vorderingsverslae kan moontlik nie van toepassing wees indien SARS van mening is dat dit die uitkoms van die oudit sal belemmer of in gedrang bring nie.  
'n Oudit is meer indringend van aard as 'n verifiëringsproses en die bestek kan uitgebreid wees. Die oudit kan binne enigiets van 30 werksdae  tot 12 maande voltooi wees, of selfs langer, afhangende van die ingewikkeldheid van die saak, die volumes van transaksies betrokke en die mate van samewerking deur die belastingpligtige.
SARS kan addisionele of verdere relevante materiaal versoek regdeur die oudit.  Indien jy nie reageer deur die relevante materiaal in te dien wanneer dit versoek word nie, kan SARS 'n aanslag maak gebaseer op inligting geredelik beskikbaar of verkry van 'n derde party.
Sou jy enige verdere hulp benodig, kontak die SARS-beampte vermeld in die Kennisgewing van Ouditbrief.
 
Top wenk: Dit is beter om dadelik op alle navrae te reageer.  Belastingpligtiges wat obstruktief is kan hoër boetes in die gesig staar sou dit bevind word dat 'n onderstelling plaasgevind het.  

Wat as my belastingposisie as foutief bevind word gedurende 'n oudit?

SARS moet verseker dat die belastingposisie verklaar ooreenstem met die toepaslike belastingwetgewing.  Indien dit as foutief bevind word, moet 'n aanslag gehef word. 
 
'n SARS-aanslag word gewoonlik as finaal geag binne 3 jaar vanaf die datum van aanslag (nie-selfaanslagbelastings soos Inkomstebelasting) of 5 jaar vanaf die datum van aanslag (selfaanslagbelastings soos Belasting op Toegevoegede Waarde).  SARS het egter die reg om 'n reeds voorgeskrewe aanslag oop te maak indien bedrog, wanvoorstelling of nie-blootlegging van materiële feite geïdentifiseer is.  Verder het SARS die reg om die voorgeskrewe datum in sekere gevalle uit te stel.
 
Die heffing van onderstellingsboetes moet oorweeg word waaar 'n onderstelling plaasgevind het.  Die persentasie van 'n boete wissel van 0% tot 200%. Erger boetes word gehef vir strafbare herhaal-oortreders of obstruktiewe belastingpligtiges.
Jy kan 'n kennisgewing verwag wat die bevindinge van die oudit aandui wanneer dit voltooi is, tensy jy die reg om sodanige kennisgewing te ontvang, vrystel. Jy moet binne 21 werksdae  op hierdie kennisgewing reageer en jou samestemming of nie-samestemming met die voorgestelde aanpassings aandui.  Jy moet ook bewyse verskaf om jou siening te staaf indien jy nie saamstem nie en rede(s) en bewyse verskaf waarom onderstellingsboetes nie gehef moet word nie.
 
Let asseblief daarop dat die kennisgewing nie van toepassing is indien SARS van mening is dat dit die uitkoms van die oudit sal belemmer of in gedrang bring nie.  
 
Jou reaksie op die Kennisgewing van Ouditbevindinge sal oorweeg word.  Indien SARS steeds van mening is dat 'n aangepaste aanslag gedoen moet word of indien die belastingpligtige verkies om nie te reageer op die Kennisgewing van Ouditbevindinge nie, sal die hef van onderstellingsboetes oorweeg word.  Daarna sal 'n aangepaste aanslag gemaak word en 'n Kennisgewing van Aanslag, tesame met 'n brief wat die gronde vir die aanslag uiteensit, per eFiling, e-pos of pos uitgereik word.  Enige terugbetaling aan jou verskuldig sal na die voltooiïng van die oudit betaal word, onderhewig aan bepaalde terugbetaling egverklarings wat nagekom moet wees.
 
Indien geen bevindinge gemaak is as uitslag van die oudit nie of SARS het toegegee gebaseer op die reaksie deur die belastingpligtige op die Kennisgewing van Ouditbevindinge, sal 'n brief wat die finalisering van die oudit aandui uitgereik word per eFiling, e-pos of pos.
 
Indien jy deur die aanslag gegrief is, kan jy 'n dispuut aanteken.  Verwys na Besware vir meer riglyne oor daardie proses.
 
Sou jy enige verdere hulp benodig na die finalisering van die oudit, kontak die SARS-kontaksentrum op 0800 00 7277. 
 
 
Last Updated: 23/04/2018 12:47 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ