​KE IKOPANYA JWANG LE SARS HA KE BATLA HO TLETLEBA KA SEKOLOTO SA KA?

O ka ikopanya le SARS ka mohala, imeile, fekse kapa wa etela lekala la SARS:
 • Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) pakeng tsa 08:00 le 17:00
 • Baletsi ba matjhabeng ba ka letsetsa SARS Contact Centre ho +27 11 602 2093 pakeng tsa 08:00 le 16:00 ho ya ka nako ya Afrika Borwa
 • Romela imeile kapa fekse ho e nngwe ya ditsi tsa rona tse nne tse kgethetsweng hona:
  • Leboya la Afrika Borwa: Balefalekgetho ba dulang Gauteng leboya (ho kenyeleditswe Centurion le Pretoria), North West, Mpumalanga le Limpopo, ka kopo sebedisang: [email protected] le fekse ena: 012 670 6880
  • Bohareng ba Afrika Borwa: Balefalekgetho ba dulang Gauteng borwa (ho kenyeleditswe le Midrand, Greater Johannesburg, Kempton Park, Boksburg, Vereeniging le Springs), Free State le Northern Cape, ka kopo sebedisang: [email protected] le fekse ena: 010 208 5005
  • Botjhabela ba Afrika Borwa: Balefalekgetho ba dulang KZN le dikarolong tse ka leboya tsa Eastern Cape (ho fihlella mme di akareditse le East London) ka kopo sebedisang: [email protected] le fekse ena: 031 328 6018
  • Borwa ba Afrika Borwa: Balefalekgetho ba dulang Eastern Cape borwa ho East London le Western Cape ka kopo sebedisang: [email protected] le fekse ena: 021 413 8905
Last Updated: 26/08/2016 2:03 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ