​NGIMTHINTA KANJANI U-SARS UMA NGINEMIBUZO NGESIKWELETU SAMI?

Ungaxhumana no-SARS ngocingo, nge-imeyili, ngesikhahlamezi kumbe uvakashele igatsha lakwa-SARS:
 • Shayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277) phakathi kuka-08:00 kuya ku-17:00
 • Abashaya phesheya bangaxhumana ne-Contact Centre yethu yakwa-SARS ku- +27 11 602 2093 phakathi kuka-08:00 kuya ku-16:00 ngokwezikhathi zaseNingizimu Afrika
 • Ungathumela nge-imeyili noma ngesikhahlamezi ezizindeni zethu zeposi ezine :
  • ENyakatho neNingizimu Afika: Abakhokhintela abahlala enyakathi nesifundazwe sase (kuhlanganisa ne-Centurion nePitoli), esifundazweni saseNyakatho-Ntshona, esaseMpumalanga kanye naseLimpompo, sicela basenzise: [email protected] nesikhahlamezi ku- 012 670 6880
  • Enkabeni yeNingizimu Afrika: Abakhokhintela abahlala eningizimu nesifundazwe saseGauteng (kuhlanganisa iMidrand, iGolim iKempton Park, iBoksburg, iVereeniging kanye ne-Springs), isifundazwe saseFreystata kanye neMpumalanga Kapa sicela basebenzise: [email protected]   
  • nesikhahlemezi ku-010 208 5005
  • EMpumalanga yeNingizimu Afrika: Abakhokhintela abahlala KZN kanye nasezindaweni ezisenyakatho yeMpulanga Kapa (kuze kufike e-East London nakuyo uqobo) sicela basebenzise: [email protected] nesikhahlamezi 031 328 6018 nesikhahlamezi 031 328 6018
  • Entshonalanga yeNingizimu Afrika: Abakhokhintela abahlala eMpumalanga Kapa kusuka entshanolanga ye-East London kanye naseNtshonalanga Kapa sicele basebenzise: [email protected] nesikhahlamezi 021 413 8905
 
Last Updated: 07/09/2016 1:28 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ