lenaneo le le kgethegilego la go bololla ka boithaopo (VDP)
Lenaneo la go Bololla ka Boithaopo la SARS (VDP) le laolwa ka fase ga Molao wa Motšhelo, 2011 go tloga ka 1 Oktobore 2012.
 
Lenaneo le le Kgethegilego la go Bololla ka Boithaopo (SVDP) le thomile go fa balefela motšhelo bao ba sa obamelego sebaka sa go laola dithoto tša bona le letseno tšeo di sego molaong tša ka dinageng tša ka ntle ka go bololla tshedimošo ye ka boithaopo. Batho ka noši le dikhamphani ba ka dira kgopelo ka nako ya go bulelwa go tloga ka 1 Oktobore 2016 go fihla ka 31 Agostose 2017.  SVDP e diretšwe batho ka noši le dikhampani tšeo di sego tša bololla motšhelo wa tšona kgajana le taolo ya papatšo mabapi le dithoto tša mawatleng. Balefela motšhelo ba ka fihlelela tshedimošo mabapi le SVDP go letlakala le le mpsha leo le tlhomilwego la SVDP.
 
Dikgopelo di ka romelwa ka eFiling go diofisi tša Makala. Go go thuša ka dipotšišo tša gago tša VDP, dipotšišo tše dingwe le dikarabo di beilwe mmogo. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, ka kgopelo o ka lebelela Tlhahli mo fase ga letlakala.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Ge eba o itemogela mathata afe goba afe ka go romela diforomo tša VDP le SVDP ka eFiling, ka kgopelo lebelela ditlhahli tša rena tša go kgontšha go poraosa.

Tshedimošo ya kgokaganyo ya sehlopha e hwetšagala mo fase ga letlakala le. 
 
Dipotšišo​
​Dikarabo
Na ke ka lebaka la eng go na le VDP?​
​Morero wa VDP ke go hloleletša obamelo ka boithaopo ka kgahlego ya taolo e botse ya mokgwatšhomo ya motšhelo le tirišo e kaone ya didirišwa tša SARS
​Na SARS e nyaka go fihlelela eng ka VDP?
​VDP e ikemišeditše go hlohleletša balefela motšehelo go tla ka bobona ka go ithaopa go laola merero ya bona ya motšhelo le SARS go efokga dikotlo le taolo enngwe ya dikotlo.
​Na ke mehuta efe ya motšhelo yeo e akareditšwego ka fase ga VDP?
​ VDP e dirišwa go metšhelo ka moka yeo e laolwago ke SARS (go sa akaretšwe Taolo ya Motšhelo ya Mellwaneng le Metšhelo ya ka nageng)
​Na ke mang a ka dirago kgopelo bakeng sa  VDP?
​Batho ka noši goba dikhamphani tšeo di nyakago go bololla merero ya tšona ya motšhelo go SARS, ntle le ge ba khwalifaya bakeng sa VDP
​Na go na le dinyakwa bakeng sa kgopelo ya tiišetšo ya VDP?
Ee. Gore kgopelo e tiišetšwe, dinyakwa tše di latelago di swanetše go latelwa:
 •  Bolollo e swanetše go dirwa ka boithaopo
 • E swanetše go ama tlhokomologo yeo ebego e sa bolollwa  ke mokgopedi goba moemedi wa mokgopedi
 • E swanetše go tlatšwa ka botlalo go gohle.
 •  E swanetše go ama kgonagalo ya kotlo ya lekgetho bakeng sa tlhokomologo
 • E se ke ya ama tefelamorago ya go lefelwa ke SARS
 • E swanetše go dirwa foromong ya go ngwalwa le ka mokgwa
​Na go tla direga eng ge eba kgopelo ya VDP ga se e tlatšwe go felela? 
​Kgopelo ya go se felele ya VDP e tla hlokomologwa ke uniti ya VDP ntle le go lemoša mokgopedi.
Mehlala ya tše ke –
 • Fao mokgopedi a sa laetšego hlaloso ya hlokomologo
 • ge go se na khoutu ya mothopo
 • ge kgopelo e nyalelana le pušetšo ya motšhelo yeo e hlaelago yeo SARS e tsebago ka ga yona
​Na nka hwetša kae foromo ya kgopelo?
​Foromo ya kgopelo e bitšwa Foromo ya Kgopelo ya go Bollolla ka Boithaopo (VDP01) gape e ka lekolwa fela ka mokgwatšhomo wa  SARS eFiling
​Na ke hloka go ngwadiša go eFiling go dira kgopelo ya VDP?
​Ee. Se se ra gore o swanetše go ngwadiša pele go sesteme ya  eFiling pele o ka dira kgopelo bakeng sa VDP.
​Na go tla diragala eng ge kgopelo ya ka e ka dumelelwa?
​Tumelelano e phethilwe magareng ga SARS le kgopelo yeo e laetšago dipoelo tša tshepetšo ya kgopelo
​Na nka ganana le go dira boipiletšo kgatlhanong le tekolo ya VDP?
​Aowa. Tekolo ya VDP e fa phethagalo ya tumelelano ya VDP, gape e akaretša tlaleletšo ya letseno la motšhelo yeo e bolollotšwego, le go ya le sebaka seo hlokomologo e diregilego, tswala le dikotlo tša go lefelwa llata .
​Na nka dira kgopelo ya tebalelo ya tswala le/goba ya dikotlo tšeo di tšweletšego go kelo ya VDP?
​Aowa. Ditswala le dikotlo ke karolo ya tumelelano ya VDP le tekolo ya VDP, tšeo bobedi e lego tša mafelelo ebile di a tlema.
Na go ka tšea sebaka se se kaakang go dira kgopelo ya go tšwelela ya VDP?
Nako ya phethagatšo ya kgetsi enngwe le enngwe ga bjale ke matšatši a 16 a go šoma.
​Na ke swanetše go dira eng ge eba ke dirile kgopelo bakeng sa VDP?
​Dilo tše di latelago di bohlokwa go lemogwa:
 • Ga go bohlokwa go kgopela tiišetšogape ya kgopelo ya VDP. Ge eba sesteme ya eFiling e ka lemoga kgopelo, gomme kgopelo e ele retšistareng ya VDP gona e tla tšweletšwa
 • Mokgopedi o tla kgokaganywa ge kgopelo e filwe moakanyetši bakeng sa tshepetšo. Ditokumente tša thekgo tša tlaleletšo goba tša go hlaelela di ka romelwa
 • Kgopelo ya motšhelo ya VDP e ka khanselwa neng kapa neng ka go romela emeile go [email protected]
 • Dipušetšo tša motšhelo tša go phošollwa goba tša go fetošwa tša go nyalelana le kgopelo di ka romelwa go SARS ka dikanale tša go tlwaelega nako enngwe le engwe pele ga ge kgopelo ya VDP e tšweletšwa. Ge pušetšo e lekotšwe ke SARS pele ga ge kgopelo ya VDP e tšweleditšwe, dikotlo tša go se obamele tšeo di swanetšego go dirwa bakeng sa kimollo ya VDP di tla hlokomologwa ge kgopelo ya VDP e tšweleditšwe gape ge tumelelo ya VDP e phathagaditšwe
 • Ga go na dikotlo goba tswala tša thomelo ya go latelwa tše di tlo dirwago bakeng sa kimollo ya VDP; di swanetše go lefelwa ka tekolo
​Na moemedi a ka dira kgopelo ya VDP bakeng sa molefela motšhelo?
​Ee, moemedi a ka dira kgopelo bakeng sa VDP legatong la molefela motšhelo.
​Na go nyakega eng gore moemedi a dire kgopelo legatong la molefela motšhelo?
​Bobedi molefela motšhelo le moemedi wa molefela motšhelo ba swanetše go ngwadišwa go eFiling gomme moemedi wa molefela motšhelo o swanetše go kgokaganywa le mehuta ya metšhelo le diprofaele.
​Ge eba molaetša wo o latelago ‘Kgopelo ya go se itsebegatše e swanetše go romelwa moo mokgopedi a sa ingwadišago bakeng sa mohuta wa motšhelo wa kgopelo ya VDP’ e bewa pepeneneng ge go romelwa kgopelo ya VDP?
​Se ke sešupo sa gore e kaba molefela motšhelo goba moemedi bao ba sa ngwadišago bakeng sa mohuta wa motšhelo go eFiling gomme ke ka fao mohuta wa motšhelo o sa kgokaganywago le diprofaele.

Kgonthiša gore molefela motšhelo le moemedi ba kgokantšwe go eFiling gomme mohuta wa motšhelo o a diragatšwa go eFiling pele go romelwa kgopelo ya VDP ka eFiling. Ge go na le bothata bjo bongwe le bjo bongwe, letšetša, SARS Contact Centre go 0800 00 7277.
  
Ditokumente tša VDP
Lege e le gore diforomo di hwetšagala ka fase ga eFiling, ditokumente tše di lego ka bolokong bja ka tlase di bohlokwa go wena.
 
​Mohuta wa Tokumente
​Tlhalošo
​Tlhahli
​Tlhahli
​Tlhahli
​Tlhahli
​Tlhahli
​Tlhahli
 
 
Tshedimošo ya go ikgokaganya
Bakeng sa dipotšišo tša go nyalelana le VDP le SVDP, Uniti ya VDP e ka etelwa pele fela ka peakanyo gomme e ka kgokaganywa ka tshedimošo yeo e lego ka tlase:
 
Mogala
​0800 864 613 (Diiri: 08h:00 – 16:00)
Emeile
​Aterese wa wep
​Aterese ya Moago
​VDP Unit, South African Revenue Service, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
​Aterese ya go Posa
VDP Unit, South African Revenue Service, Private Bag X923,Pretoria, 001
​Dikgokaganyo tša GPS  
​S25.77147° E28.23179°
 
Bakeng sa dipotšišo tša Taolo ya Papatšo ya SVDP, Panka ya Resefe ya Afrika Borwa e ka kgokaganywa ka tshedimošo yeo e lego ka tlase:
 
Mogala                   
​012 647 2243 (Diiri: 08:00 – 16:00)
​Aterese ya emeile
​​Aterese ya wep
​Aterese ya Moago
FinSurv SVDP Unit, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
​Aterese ya go Posa
​Finsurv SVDP Unit, P O Box 3125,  Pretoria, 0001
​Dikgokaganyo tša GPS
S25.77147° E28.23179°
 
 
Last Updated: 01/08/2017 10:57 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ