MOTJHA WA PUSETSO YA LEKGETHO LA KGOTHATSO YA KHIRO (ETI)

O sebetsa jwang?

Beng ba mesebetsi ba ka busetswa bokaalo bo dumelletsweng ba ETI e sa sebediswang ho fokotsa bokaalo ba lekgetho la mosebetsi le leshwang ka mora ho fela ha nako ya tsepamiso ya dibuka ya dikgwedi tse tshelela (1 Tlhakubele ho isa ho 31 Phato le 1 Loetse ho isa ho 28/29 Hlakola).
 
Pusetso ya ETI e tla leshwa feela ebang mongamosebetsi a ikobela tefo ya lekgetho. Sena se bolela hore dikgutliso tsohle tsa lekgetho di nyehetswe mme ha ho sekoloto sa lekgetho se morao nakong eo ditokomane tsa Tsepamiso ya dibuka tsa mongamosebetsi [EMP501 le IRP5/IT3(a)s] di amohelwang le ho sebetswa ke SARS.
 
Keletso ya Bohlokwa: Mongamosebetsi ya sa ikobeleng o tla ba le dikgwedi tse tshelela ho qala ka saekele ya tsepamiso ya dibuka (1 Loetse ho isa ho 28 Hlakola kapa 1 Tlhakubele ho isa ho 31 Phato bakeng la tsepamiso ya nakwana le ya selemo ka seng) ho lokisa ho se ikobele hofe kapa hofe hore a tle a a tsebe ho fumana pusetso ya ETI. Ebang mongamosebetsi a ntse a sa ikobele tefo ya lekgetho mafelong a dikgwedi tse tshelela tse latelang tsa tsepamiso ya dibuka, 28 Hlakola kapa 31 Phato, ha a sa tla fumana pusetso ya ETI. 

Ebe rona jwalo ka beng ba mesebetsi re ka tseka pusetso ena jwang?

Bokaalo ba ETI bo dumelletsweng bo fokotsa bokaalo ba lekgetho la mosebetsi le leshwang ke mongamosebetsi ka tsela ya Lefa-ha-o-ntse-o-fumana-moputso (PAYE) kapa ho ka leshwa pusetso ya ETI. Mongamosebetsi o tlameha ho nehelana ka tsebahatso ya EMP501 mafelong a nako ka nngwe ya tsepamiso ya dibuka ho etsa tseko ya pusetso. Paloyohle ya pusetso ya ETI ya nako ka nngwe ya tsepamiso ya dibuka e tlameha ho leshwa mongamosebetsi ebang a ikobela tefo ya lekgetho ntle feela le ha mongamosebetsi a ka tsebisa SARS ka mokgwa o mong. 
 
Ha ho nyehelwa EMP501 mafelong a nako ya tsepamiso ya dibuka, dikhrediti tsohle tse sa sebediswang di a busetswa hobane ha di kgone ho ka nkelwa pele. Ha ho letho leo mongamosebetsi a lokelang ho le etsa ebang mongamosebetsi a ikobela lekgetho mme le diakhaonto tsa hae di le hantle.
 
Ebang o batla ho tletleba ka pusetso ya hao, ka kopo letsetsa Contact Centre ho 0800 00 7277 kapa o etele lekala la hao le haufi la SARS.  

Pusetso ena e tla etswa jwang ke SARS?

Dipusetso di leshwa ka tsela ya ditjheke ho beng ba mesebetsi ka tshebediso ya dintlha tsa banka tse tiisitsweng mokgwatshebetsong wa rona. Ebang dintlha tsa banka di sa tiiswa, SARS e tla kopa tlelaente ho etela e nngwe ya makala a haufi a SARS ho ntjhafatsa dintlha tseo tsa banka. Hang ha sena se entswe, SARS e tla kenya tjheke ena akhaontong ya mongamosebetsi. Pusetso ya ETI e leshwa ke SARS akhaontong ya banka ya mongamosebetsi ebang a ikobela tefo ya lekgetho mme akhaonto ena ya hae ya banka e netefaditswe ho latela mokgwatshebetso wa rona. Ebang dintlha tsa akhaonto ya banka di hloleha ho ka tiiswa, mongamosebetsi o tla romelwa lengolo le mo tsebisang hore a etele lekala le haufi la SARS ho ntjhafatsa dintlha tsa hae tsa banka.
 
Mongamosebetsi o sa na le dikgwedi tse ding tse tshelela ho lokisa maemo a hae a ho se ikobele tefo ya lekgetho. Dikgwedi tsena tse tshelela di fela mafelong a nako ya ho tsepamisa dibuka. Moo ho se ikobele ha tefo ya lekgetho ho so kang ho lokiswa teng nakong ya dikgwedi tsena tse tshelela, pusetso ya ETI ha e sa tla fumaneha.
 
Mohlala: Mongamosebetsi o nehelana ka tsebahatso ya EMP501 ya tsepamiso ya dibuka ya nako ya Phato 2014  mme a be monyetleng wa ho fumana pusetso ya ETI ya R8000.  Le ha ho le jwalo, mongamosebetsi ha a ikobele tefo ya lekgetho ka lebaka la kgutliso ya lekgetho la lekeno la 2013 e so kang e kgutla. Mongamosebetsi o lokisa ho se ikobele tefo ya lekgetho ka ho nehelana ka kgutliso ya lekgetho la lekeno la 2013 ka la 3 Tshitwe 2014. SARS e tlameha ho lefa pusetso ena hang feela ha maemo ana a lokiswa.
 
Keletso ya bohlokwa: SARS e ke ke ya lefa pusetso efe kapa efe ho mongamosebetsi ebang pusetso eo e le ka tlase ho R100 kapa bokaalo bofe kapa bofe bo laetsweng ke Khomeshenara ka hara Koranta ya Mmuso. Tjhelete e jwalo e tla nkelwa kgweding e latelang molemong wa nako e latelang ya tsepamiso ya dibuka.  

Ke lesedi lefe leo re lokelang ho le neha SARS?

Ebang SARS e hloka lesedi le itseng ho wena, e tla o bolella dintlha tsa lesedi leo e le hlokang. Le ka fapana ho ya ka mongamosebetsi enwa ho isa ho mongamosebetsi e mong mme le ka kenyeletsa lesedi le mabapi le lenane la meputso la basebetsi ba monyetelng wa se itseng mmoho le ho tlatswa ha foromo eo re tlang ho o neha yona.  

Ebe dipusetso (dikhrediti) di ka sebediswa ho lefa sekoloto?

Dipusetso ha di a lokela ho sebediswa ho lefa sekoloto se ka bang teng ka moso empa ebang o batla, o ka kopa SARS ho sebedisa dikhrediti tsena ho lefa sekoloto sa hao. Ebang o na le sekoloto le khrediti, o ka nna wa kopa hore o leshwe pusetso eo ho na le ho e sebedisa ho lefa sekoloto sa hao. 
 
Keletso ya bohlokwa: Beng bohle ba mesebetsi ba ile ba fuwa lengolo pele ho la 28 Hlakola le ba eletsang hore ebang ba sa ikobele tefo ya lekgetho ka tsela efe kapa efe mafelong a Hlakola 2015, ba tla be ba lahlehetswe ke pusetso ya bona. Ho se ikobele tefo ya lekgetho ho akaretsa sekoloto se so kang se leshwa kapa kgutliso e so kgutle mme sena se sebetsa makgethong ohle le afe kapa afe.

Ebang o sa dumele?

Ebang maemo a hao a sa ikobele tefo ya lekgetho mme o lahlehetswe ke pusetso empa o na le bopaki ba hore o nehelane ka tsohle tse lokelang ho kgutliswa mme ebile o lefile pele ho Hlakola 2015, o ka tletleba lekaleng la hao le haufi laSARS. 
  

Dintlha tsa bohlokwa tse mabapi le dipusetso

 • ETI e sa sebediswang ka la 31 Phato 2014
  • Ke bokaalo ba “ETI e sa sebediswang” Tsebahatsong ya Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi (EMP501) ya Phato (201408)
  • Bokaalo bona bo ke ke ba dumellwa ho iswa pele e le “bokaalo ba ETI e tlisitsweng pele” Tsebahatsong ya Loetse (201409) ya Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi (EMP201)
  • Bokaalo ba “ETI bo tlisitsweng pele” ho EMP201 ya Loetse (201409) bo tlameha ho ba ha ho letho.
Keletso ya Bohlokwa: Bokaalo bona ba, “ETI e sa sebediswang”, bo tla behelwa ka thoko hore bo emele dipusetso hang feela ha motjha wa pusetso o phethahatswa.
 • ETI e sa sebediswang ka la 28 Hlakola 2014
  • Bokaalo bofe kapa bofe ba ETI bo so kang bo sebediswa ho fokotsa bokaalo ba lekgetho la mosebetsi bo leshwang ka la 28 Hlakola 2014 bo ka nna ba kenyeletswa e le ETI ya bokaalo bo nketsweng pele.
  • Bokaalo bona bo ka kenyeletswa ho ETI ya bokaalo bo nketsweng pele ba EMP201 ya Tlhakubele 2014 (201403).
  • Ena ke yona nako feela eo bokaalo ba sehla se seng (rollover) bo tlang ho nkelwa pele ho ya nakong e nngwe ya tsepamiso ya dibuka.
   • Ho bile tjena hobane ha ho pusetso e tlang ho leshwa ya bokaalo ba ETI e nketsweng pele mafelong a Hlakola 2014.
Keletso ya Bohlokwa: Moo bokaalo ba ETI bo so kang bo sebediswa ka la 28 Hlakola 2014 bo kenyeleditswe ho bokaalo ba ETI e nketsweng pele ho EMP201 ya Tlhakubele ho isa ho Phato 2014 mme e sa sebediswa kaofela ho fokotsa bokaalo ba lekgetho la mosebetsi bo neng bo lokela ho leshwa dikgweding tseo, bokaalo bona bo tla kenyeletswa ho bokaalo ba “ETI Not Utilised / ETI e so ka e sebediswa” ba 31 Phato 2014.
 
 • Diphoso tsa ETI
  • ETI e so kang e tsekwa kapa e sa tsekwang ka botlalo kgweding e fetileng (ho kenyeleditswe Pherekgong le Hlakola 2014)
   • Moo bokaalo ba ETI bo sa tsekwang kapa bo le ka tlase ho bokaalo bo lokelang ho tsekwa, kgaello ena e tlameha ho tsekwa ka kgwedi eo phoso ena e etsahetseng ka yona.
   • Kenyeletsa le bokaalo (bo sa tsekwang / bo haellang) ba EMP201 ya kgwedi ya jwale tlasa “ETI Calculated / ETI e sebeditsweng palo”.
   •  Lesedi la ETI le Ditifikeiting tsa Mosebetsi tsa Lekgetho [IRP5/IT3(a)s] kgweding eo ha di a tlameha ho fetolwa hore di kenyeletse lesedi la ETI ya kgwedi e fetileng.
  • ETI e tsekilweng ho feta tekanyo kgweding e fetileng (ho kenyeleditswe le Pherekgong le Hlakola 2014)
   • Moo bokaalo bo sebedistweng palo ba ETI bo leng hodingwana ho feta bokaalo bo lokelang, ho tlameha hore ho nyehelwe EMP201 e lekotsweng botjha ya nako eo.
   • Ebang phoso e hlokomelwa ka mora hore EMP501 e nyehelwe, lesedi la ETI le ho IRP5/IT3(a)s e amehang le tlameha ho lokiswa mme e nyehelwe hape mmoho le EMP501 e lekotsweng botjha.
Dikeletso tsa Bohlokwa:
 • Ntle le Tlhakubele 2014 (201403), bokaalo ba ETI bo nketsweng pele ba Tlhakubele le Loetse ka mehla bo tlameha ho dula e le ha ho letho.
 • Bokaalo ba ETI bo nketsweng pele mafelong a dinako tsa tsepamiso ya dibuka, [ya nakwana (31 Phato) le ya selemo ka seng (28/29 Hlakola)] bo tla busetswa ha feela e le hore mongamosebetsi o ikobela tefo ya lekgetho.

Mohlala wa ka moo Pusetso ya ETI e sebetswang palo ka teng

Mongamosebetsi ya kgolang molemo wa sena o na le pusetso ya ETI mafelong a nako ya tsepamiso ya dibuka ya dikgwedi tse tshelela mme o ikobela tefo ya lekgetho ka botlalo. Mongamosebetsi o entse qeto ya ho se sebedise pusetso ya ETI ka morero wa ho fokotsa sekoloto sefe kapa sefe sa lekgetho.
 
ETI e nketsweng pele ETI e sebeditsweng palo​ ​Paloyohle ya ETI e teng e ka sebediswang ho lefa Sekoloto sa PAYE​ ETI e sebedisitsweng​ ETI e nketsweng pele​ PAYE e lokelang ho leshwa​
Tlhakubele​ ​R0 ​R100 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R0 ​R20 000
Mmesa​ ​R0 ​R120 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R80 000 ​R40 000 ​R0
​Motsheanong ​R40 000 ​R160 000 ​R200 000 ​R160 000 ​R160 000 ​R40 000 ​R0
​Phuptjane ​R40 000 R90 000 ​R130 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R10 000 ​R0
​Phupu ​R10 000 ​R200 000 ​R210 000 ​R190 000 ​R190 000 ​R20 000 ​R0
Phato​ ​R20 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R80 000 ​R40 000 ​R0
SARS e tla busetsa mongamosebetsi bokaalo ba R40 000 ha feela e le hore o ikobela tefo ya lekgetho ka botlalo​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​Loetse ​R0 ​R100 000 ​R100 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R0 ​R20 000
​Mphalane ​R0 ​R120 000 ​R120 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R20 000 ​R0
​Pudungwana ​R20 000 ​R150 000 ​R170 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R50 000 ​R0
​Tshitwe ​R50 000 ​R150 000 ​R200 000 ​R120 000 ​R120 000 ​R80 000 ​R0
​Pherekgong 2015 ​R80 000 ​R50 000 ​R130 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R30 000 ​R0
Hlakola 2015​ ​R30 000 ​R100 000 ​R130 000 ​R100 000 ​R100 000 ​R30 000 ​R0
SARS e tla busetsa mongamosebetsi bokaalo ba R30 000 ha feela e le hore o ikobela tefo ya lekgetho ka botlalo mme ditokomane tsa Tsepamiso ya dibuka tsa Hlakola 2015 di nyehetswe hantle mme di se na diphoso​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Tlhakubele 2015​ ​R0
 

Diphetoho bokaalong bo sebedistweng palo ba ETI

Dinakong tsa nyehelo ya tsepamiso ya dibuka tsa nakwana le tsa selemo ka seng, beng ba mesebetsi ba tlameha ho romela EMP501 le  IRP5/IT3(a)s ho SARS.
 
Hang feela ha e di fumana, SARS e tla netefatsa bokaalo ba “ETI Calculated/ ETI e sebedistweng palo” ho EMP501 papisong le lesedi la ETI leo ho nehelanweng ka lona ho IRP5/IT3(a)s e amehang.
 
Ebang ho ka fumanwa diphapang dife kapa dife, beng ba mesebetsi ba tla koptjwa hore ba lokise kapa ba hlakise tsena matsatsing a 21 a kgwebo.
 
Diphetoho dife kapa dife tse entsweng ho bokaalo ba “ETI Calculated/ ETI e sebeditsweng palo” tse bakang diphetoho ho bokaalo ba “ETI e sebedisitsweng” seo se tla bontshwa ho Setlankana sa Mongamosebetsi sa Akhaonto (EMPSA), se ka koptjwang ka eFiling kapa [email protected]™ Employer.
 
Keletso ya Bohlokwa: Diphetoho tsena di ka tla le ditjeo tsa dikotlo le tswala ebang lekgetho la mongamosebetsi le sa ka la leshwa ka botlalo ka letsatsi la ho qetela.
 
Moo mongamosebetsi a unneng molemo wa kgothatso ya ETI mme a sa ikobele tefo ya lekgetho ka letsatsi la ho qetela la kgwedi eo kgothatso e sebedisitsweng kapa e lefilweng ka yona, bokaalo ba “ETI Utilised/ ETI e sebedisitsweng” bo tla kgutlisetswa morao, mme sena se tla baka hore ho be le dikotlo le tswala ebang lekgetho la mongamosebetsi le sa leshwa ka botlalo ka letsatsi la ho qetela.
Last Updated: 20/07/2016 3:39 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ