​LEKGETHO LA KGOTHATSO YA KHIRO (ETI) LE SEBETSA JWANG?

Keletso ya Bohlokwa: Ho fumana hore na o mongamosebetsi ya ka unang molemo wa sena tobetsa mona.
 
Beng ba mesebetsi ba angwang ke sena ba tla lokela ho sebetsa palo ya tseko ya bona le ho e tseka kgwedi le kgwedi. Bokaalo bona bo tlameha ho tlatswa ho Tsebahatso/Tefo ya mongamosebetsi ya kgwedi ka nngwe (EMP201), e ileng ya lokiswa.
 
Keletso ya Bohlokwa: Hopola hore o kgona ho etsa tseko ya ETI ho tloha ka Pherekgong 2014 bakeng la basebetsi bohle ba angwang ke sena ho tloha ka la 1 Mphalane 2013. Bokaalo bo ka tsekwang ha bo a tlameha ho ho qalella morao kgweding ya Mphalane 2013. ETI e qadile ka la 1 Pherekgong 2014 mme mongamosebetsi o monyetleng wa ho fumana ETI ena ho tloha ka letsatsi lena.
Ke sebetsa palo ya ETI ya ka jwang?
 
Latela mehato ena e mene kgwedi ka nngwe ho sebetsa bokaalo ba palo ya ETI ya hao eo o ka e tsekang:
 
1. Hlwaya basebetsi bohle ba angwang ke sena kgweding eo
2. Sebetsa nako e amehang ya khiro ya mosebetsi ka mong ya molemong wa sena
3. Ebe o sebetsa palo ya mosebetsi ka mong ya "moputso wa kgwedi ka nngwe"
  • Ha o sebetsa bokaalo ba moputso o tlang ho sebediswa ha ho sebediswa palo ya ETI, ebang mosebetsi ya amehang a hirilwe:
    • dihora tse 160 ka kgwedi, ho tlameha hore ho sebediswe bokaalo ba nnete bo lefilweng
    • Dihora tse ka tlase ho tse 160 ka kgwedi, bokaalo ba moputso bo tlameha ho ballwa kaofela (grossed up) ho isa ho dihora tse 160 ka kgwedi ho sebetsa palo ya boleng ba ETI. Bokaalo bona bo ka nna ba sebetswa ka dipalo hore bo iswe tlase (grossed down) ka yona palohare eo.
Mohlala
Ebang mosebetsi ya angwang ke sena a sebeditse dihora tse 80 ka kgwedi mme a leshwa R1 500, bokaalo ba moputso bo tlameha ho ballwa kaofela (grossed up) ho isa ho dihora tse 160 ka kgwedi ho lekola hore na bokaalo bona bo wela ka hara ditlhoko tsa moputso kapa tjhe.
  • Fumana bokaalo ba moputso ba dihora tse 160: "Balla moputso ho isa dihoreng tse 160": dihora tse 160/80 = 2
  • Moputso wa nnete o fumanweng X 2 = R1 500 X 2 = R3 000 (ka hara ditlhoko tsa moputso).
4. Sebetsa palo ya bokaalo ba kgothaletso ya mosebetsi ka mong ya angwang ke sena ho latela tafole e ka tlase mona.
 
Ka kopo hlokomela: Moo mosebetsi a hirilweng dihora tse ka tlase ho tse 160 sebetsa palo hore e iswe tlase ‘gross down’ ho latela palohare e sebedisitsweng ha ho ne ho sebetswa palo hodimo '‘grossed up’. Sena se bolela hore bokaalo ba ETI bo lokelang ho tsekwa bo tlameha ho arolwa ka 2 ho tswa mohlaleng o ka hodimo.
 
Keletso ya Bohlokwa: Hopola ho sebetsa palo ya tsohle tse ka masakaneng pele ka dinako tsohle.
 
Moputso wa kgwedi ka nngwe​ Lekgetho la Kgothatso ya Khiro la kgwedi ka nngwe dikgweding tsa pele tse 12 tsa khiro tsa mosebetsi ya angwang ke sena.​ Lekgetho la Kgothatso ya Khiro la kgwedi ka nngwe dikgweding tse 12 tse tlang tsa khiro tsa mosebetsi ya angwang ke sena.​
R 0 - R2 000 ​ ​50% ya Moputso wa kgwedi ka nngwe
​25% ya Moputso wa kgwedi ka nngwe
​R 2 001 - R4 000 ​R1 000 ​R500
​R 4 001 - R6 000 ​Fomula:
R1 000 – (0.5 x (Monthly Remuneration – R4 000)
 
Mohato wa 1: Nka moputso wa kgwedi ka nngwe mme o tlose R4 000
 
Mohato wa 2: Nka sephetho sa mohato wa 1 mme o arole palo eo ka lehare
 
Mohato wa 3: Nka R1 000 mme o tlose bokaalo bo sebeditsweng palo ba mohato wa 2
​Fomula:
R500 – (0.25 x (Moputso wa kgwedi ka nngwe – R4 000)
 
Mohato wa 1: Nka moputso wa kgwedi ka nngwe mme o tlose R4 000

Mohato wa 2: Nka sephetho sa mohato wa 1 mme o nke kotara ya plao eo

Mohato wa 3: Nka R500 mme o tlose bokaalo bo sebeditsweng palo ba mohato wa 2
 
Keletso ya Bohlokwa:Ka nako e nngwe ho ka ba thata ho utlwisisa difomula mme ka hoo re na le mehlala ya mohato ka mong tobetsa mona.
 
Ha o ntse o sebetsana le nako ya pele kapa ya bobedi ya dikgwedi tse 12, ho shejwa feela dikgwedi tsa mosebetsi ya angwang ke sena. 
 
Mosebetsi o ne a hirilwe ka la 1 Tlhakubele 2015 mme a ba monyetleng wa ETI dikgweding tsa Tlhakubele, Mmesa, Motsheanong Ka lebaka la lekeno la tlatsetso leo a le fumaneng, mosebetsi ha a ba monyetleng wa ETI dikgweding tsa Phuptjane le Phupu. Ho tloha ka Phato, mosebetsi o fumane lekeno la hae la tlwaelo mme a ba monyetleng wa ETI hape. Ho fumana tshebetso ya palo ya dikgwedi tse 12, dikgwedi tsa Tlhakubele, Mmesa, Phato ho fihlella ka Mmesa di tlameha ho kenyeletswa. Sena se bolela hore ho sebetsa palo ya ETI o sebedisa dikgwedi tse 12 tse monyetleng e seng dikgwedi tsa khalendara.
Last Updated: 20/07/2016 3:47 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ