GO TLATŠA TAODIŠO YA MONGMOŠOMO YA KGWEDI KA KGWEDI (EMP201)

Ditšhelete tše di gogilwego goba di tshwerwego ke wena, mongmošomo, di swanetše go lefelwa go SARS kgwedi ka kgwedi ka go tlatša EMP201.
 
O swanetše go romela EMP201 ya gago le tefelo, ge go hlokega, mo matšatšing a 7 ka morago ga mafelelo a kgwedi enngwe le enngwe, mohlala, ka morago ga la 7 la kgwedi enngwe le engwe. 
 
Maele a Bohlokwa kudu: Ge eba la 7 le wela mafelelong a beke goba ka letšatši la boikhutšo la setšhaba, o swanela go romela EMP201 ya gago gammogo le tefelo ya gago, ge go kgonega, ka letšatši la mafelelo pele ga mafelelo a beke goba letšatši la boikhutšo la setšhaba.
 

KAKARETŠO YA TLHALOŠO  

 
 • EMP201 e go dumelela go beakanya thomelo ya ka pela ya taodišo goba go beakanyaleswa dikhrediti, ge e le ya moo e ka bago ya nako ye goba nako e tlago, bakeng sa Lefela Ka ge o Gola (PAYE), Lebi ya Tšwetšopele ya Mabokgoni (SDL), Tšhelete ya Insorense ya Go felelwa ke Mošomo (UIF) le/goba Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro.
 • ETI ke kgoketšo ya morero wa go tlhohloletša bengmošomo go hira banyaka mošomo ba baswa. E phethagaditšwe go tloga ka 1 Janaware 2014 gomme e hwetšagala mengwaga e mebedi ya khiro fela. Kgoketšo ye ga bjale e beakantšwe go fedišwa mafelelong a 31 Disemere 2016 eupša go šoma gabotse ga yona go tlo lekolwa go tseba ge eba kgoketšo ye e ka tšwetšwapele. Dikheraetheria tše itšeng di swanetše go fihlelelwa, go kgona go amega go ETI.
 • Dikgoba tša kotlo le tswala go EMP201 di laetša karolwana ya tefelo yeo e swanetšego go fiwa go kotlo le/goba tswala. Ka fao kgonthišiša go akaretša dipalo tše go tlhakantšha sekoloto sa kgwedi se se swanetšego go lefelwa.
 • O na le maikarabelo a go laola akhaonte ya gago ya motšhelo. Ge tefelo e dirilwe, o swanetše go kgonthišiša gore tshedimošo ya tefelo e nepagetše. Nomoro Tšhupetšo ya Tefelo (PRN) le kabo ya tefelo di swanetše go nepagala bakeng sa PAYE, SDL, UIF le/goba ETI go EMP201 yeo o e tlatšago.
 • O tla fiwa tebelelo ya teefatšo ya ditefelo ka moka tša motšhelo. Ge tefelo e hwetšwa, e tla bolokwa ka akhaonteng ya gago ya go fedišwa, yeo ka go itiriša e abelwago go PAYE, SDL le /goba UIF go ya ka ya gago e rometšwego EMP201.
Tefelo enngwe le enngwe ya ka fase goba ya go fetišwa e lemogwa ka pela ke ba SARS, gomme o a lemošwa ka seo. Se se nolofatša gore o kgone go abela ka maleba goba go šuthiša kabelo e timetšego lefelong la maleba.

GO DIRA KGOPELO YA EMP201

Maele a Bohlokwa kudu: EMP201 ga e sa tlo posetšwa go bengmešomo. Diforomo tša Motšhelo tša
Ditlankana tša Moputso (Payroll) tša go tlatšwa ka matsogo tšeo di bego di tlogelwa lekaleng la SARS ka lepokising (lepokisi la tlogelo) goba tše di bego di posiwa, ga di sa dumelelwa.
O ka hwetša EMP201 ka:

Ka kgopelo lemoga:

  • Foromo ya go gatišwa ya EMP201 go tšwa go eFiling/[email protected]™ Employer gomme ya romelwa go SARS e ka se amogelwe.
  • Tefelo e ka se dirwe ntle le go romela EMP201 pele.
Maele a Bohlokwa kudu: Bengmešomo ba swanetše go diriša eFiling goba [email protected]™ Employer go romela ditaodišo tša bona. Dikanale tše tša elekroniki ke mahala, di bonolo gomme di hwetšagala 24/7. Go hwetša ka fao o ka thomišago latela ditaetšo tša rena tše bonolo inthaneteng.   

GO THOMIŠA

 • Ditaetšo ka moka di swanetše go balwa ka tlhokomelo pele o leka go tlatša EMP201.
 • Ge eba ga go na se o swanetšego go se lefela, EMP201 e swanetše go romela go SARS gomme e laetša lefel (0).
 • O swanetše go dira tsebagatšo ka botlalo ya tshedimošo kamoka go EMP201. Tlhagišo yeo e sego ya nnete, go se hlokomele, go fan aka tshedimošo ya maaka goba go se romele go ka dira kotlo.
 • Dikotlo le ditswala di ka lefišwa moo EMP201 e lebeletšwego bjalo ka ge e sa amogelwa ge:
  • Dikgoba ka moka tše bohlokwa di sa tlatšwa.
  • EMP201 e sa saenwa.
 •  PRN:
  • E na le dititšiti tše 19 gomme e šoma ka sisteme ge o kgopela EMP201.
  • E swanetše go dirišwa ge tefelo e dirwa ka ge nomoro ye e kgokaganya tefelo yeo e dirilwego le taodišo go EMP201.
  • E dirišwa nako ka moka, go akaretša dipoeletšo tše dingwe le tše dingwe tše di rometšwego.
 •  Dikhophi tša ditaodišo tše di rometšwego di swanetše go beiwa lebaka la mengwaga e mehlano (5).
 •  Bjale latele dikgato tša rena tše bonolo go tlatša EMP201 ya gago.

GO TLATŠA EMP201

 EMP201 e arotšwe ka dikarolo tše 7:
1. Tshedimošo ya mongmošomo
2. Tshedimošo ya Kgokaganyo
3. Lenaneo la Tsebagatšo la Boithaopo
4. Tshedimošo ya tefelo
5. Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro(ETI)
6. Tshedimošo ya Setsebi sa Motšhelo (ge eba e a amega)
7. Taodišo
Melao ya kakaretšo ke e latelago:
 • Molaetša wa temošo o tla tšwelela ge eba tshedimošo e tsentšwego ga se ya maleba, mohlala: 

 

 • Tshedimoso ya lefelo le le swanetšego go tlatšwa e tla lemošwa ka go dikanetšwa ka bokhubedu, mohlala:  
 

• Dikgoba tša Palomoka/Nett di tla tlhakantšhwa ka setlhakantšhi sa go itiriša. 
 

GO ROMELA EMP201

Ge o feditše go tlatša EMP201 ya gago, o ka e romela go SARS ka:
Maele a Bohlokwa kudu: Ditaodišo tša go fekeswa, emeilwa goba go gatišwa tša eFiling goba e@syFile™ Employer di ka se amogelwa ke SARS.
 
Ge re hweditše EMP201 ya gago re tla go romela rasiti.  

GO LEFELA EMP201

O ka lefela EMP201 ya gago:
 • Ka eFiling.
Maele a Bohlokwa kudu: Ditshepetšo ka moka tša ‘credit push’. Belefela motšhelo ba eletšwa go dira ‘credit push’ goba go diriša mokgwa o mongwe wa SARS wa tefelo.
 
 • Khaontareng ka pankeng (Ditšheke tša magomo a R500 000)
 • EFT – phetišetšo ya tšhelete ka mokgwa wa elektroniki ka tirišo ya panka ya intheneteng
Go hwetša melao e meswa kgotla mo

POELETŠO YA EMP201

Ge eba o kgopetšwe go romela EMP201e boeleditšwego ka baka la ditekolo, palo ya tšhelete ya EMP201 bakeng sa PAYE, SDL le/goba UIF e se be ka fase ka palo e lekotšwego ya PAYE, UIF goba palo ya tšhelete ya dikoloto tša SDL. 
 
Moo o laodišitšego tšhelete ya ka fase le/goba o lefetšego EMP201, o tla hloka go romela EMP201 e boeleditšwego go SARS.
 
O tla swanelwa ke go:
 • Oketša/fokotša dikabo tše di laoditšwego go EMP201
 • Oketša/fokotša tefelo yeo o e dirilego.
Maele a Bohlokwa kudu: PRN ya go swana le nako di swanetše go dirišwa bjalo ka setlogo sa EMP201 e rometšwego, go kgonthiša gore bešene ya peleng e a tlošwa gomme gwa tsenywa enngwe gomme go se be le poeletšo.
 
 • Kaonafatšo ya kabo e laodišitšwego go EMP201
Ge eba o laodišitše ga nnyane/kudu go EMP201, o swanetše go:
  • Romela gape EMP201 e boeleditšwego. Kgetha mohlomongwe “Kgopelo ya Phošollo / Request for Correction (RFC)” goba “Boeletša/Revise”.
  • Kgonthiša gore PRN ya go swana le nako di dirišwa bjalo ka setlogo sa EMP201 e rometšwego.
  • Tlatša palo ka moka ya nnete yeo e bebo e swanetše e laodišitšwe.
Maele a Bohlokwa kudu: Phapano ya dipalo e se tlatšwe fela.
 
Ge o rometše EMP201 ya gago, o tla tlamega go:
  • Beakanya gape palo ya khrediti go nako e nngwe (laodišitšwe go fetiša/over-declared)
  • Dira tefelo ya tlaleletšo (laodišitšwe ga nnyane/under-declared).
• Beakanya gape palo ya khrediti  (laodišitšwe go fetiša/Over-declared)
 
Moo o laodišitšego kudu go EMP201 ya gago ya setlogo e rometšwego, o tla hwetša khrediti akhaonteng ya gago gomme e tla abelwa nako enngwe
 • O tla swanela ke go laetša nako yeo khrediti e swanetšego go abelwa. Latela taetšo ya sekirini.
 Maele a Bohlokwa kudu: Moo khrediti e abetšwego gape go nako yeo EMP201 e sego ya kgopelwa, sisteme e tla dira enngwe ka go itiriša.
• Go dira tefelo ya go tlaleletša (laodišitšwe ga nnyane/Under-declared)
 
Moo o laodišitšego ga nnyane go EMP201 ya gago ya setlogo e rometšwego, o tla swanela ke go dira tefelo ya tlaleleletšo.
 
Melao ya go swana ya go lefela e tla dirišwa bjalo ka ge o romela EMP201 ya gago la mathomo.
 
Go hwetša tshedimošo enngwe šupetša go Lefela EMP201 godimo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Kgonthiša gore o diriša PRN ya go swana gore tefelo e abelwe ka maleba
 
Go hwetša thušo enngwe letšetša SARS Contact Centre go 0800 SARS (7277) goba etela lekala la kgauswi.
Last Updated: 24/10/2016 10:00 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ