1. TSHEDIMOŠO YA MONGMOŠOMO

 

 

 • Tshedimošo ya Mongmošomo e tla dula e tladitšwe. Lekola ge eba tshedimošo ya gago e nepagetše.


Maele a Bohlokwa kudu: Dikgoba ka moka di swanetše go tlatšwa.

 • Leina la kgwebo goba Leina le Lengwe – Leina la kgwebo ke leina leo kgwebo ya gago e gwebago ka lona. Le ka fapana le leina la kgwebo ya gago la semolao.
 • No. ya Tšhupetšo ya PAYE – Nomoro ya tšhupetšo e swanetše go thoma ka ‘7’.
 • No. ya Tšhupetšo ya SDL (ge go hlokagega) – Nomoro ya tšhupetšo e swanetše go thoma ka ‘L’.
 • No, ya Tšhupetšo ya UIF (ge go hlokega) – Nomoro ya tšhupetšo e swanetše go thoma ka ‘U’.

2. TSHEDIMOŠO YA KGOKAGANYO 

 

 • Tshedimošo ya moemedi wa molefela motšhelo yo a nago le maikarabelo a go laodiša e swanetše go tlatšwa mo.
 • Leina la Mathomo le Sefane – Sekgoba se se swanetše go tlatšwa
 • Maemo a poso yeo o e swerego mo Kgwebong – Sekgoba se se swanetše go tlatšwa
 • No. ya Mogala ya Kgwebo goba ya sele. – Sekgoba se se swanetše go tlatšwa. E kaba nomoro ya mogala ya kgwebo goba nomoro ya sele di swanetše go tlatšwa.

Maele a Bohlokwa kudu: Nomoro ya mogala ya kgwebo e swanetše go thoma ka khoutu ya maleba ya tikologo.

 • Nomoro ya Fekese. –Sekgoba se ga se gapeletšwe go tlatšwa.
 • Emeile ya kgokaganyo – Sekgoba se ga se gapeletšwe go tlatšwa

 

 

 

3. LENANEO LA TSEBAGATŠO LA BOITHAOPO

 

 

 

 • Moo tumelelo ya VDP e dumeletšwego e lego gona magareng ga khamphani/CC le SARS, swaya “X” ka gare ga lepokisi la “Y” gomme o fe VDP nomoro ya kgopelo.
  Maele a Bohlokwa kudu: Ge o tlatša EMP201 ka moka, o se ke wa lebala go akaretša palo ka moka yeo e amegago ya ngwaga wa motšhelo woo ya VDP e filwego, go akaretšwa le tshedimošo yeo e tlogetšwego peleng.
  4. TSHEDIMOŠO YA TEFELO

Maele a Bohlokwa kudu:

 • Dikgoba ka moka di swanetše go tlatšwa.
 • Go mabaka a taodišo ya NIL, tsenya palo ya tšhelete “0”.

 

 • Dikarolwana tše mpsha tše tharo di akareditšwe:
  • Payroll Tax Calculation – motšhelo wa gago wa kgwedi ka kgwedi wa go lefela meputso wo o swanetšego go lefelwa
  • ETI Calculation – ge eba dikheraetheria le dinyakwa di fihleletšwe, o ka dumelelwa go kleima bakeng sa Kgoketšo y
  • Motšhelo wa Khiro. Lebelela ge e ba o a amega.
  • Total Payable – palo ye e swanetšego go lefelwa go SARS, ge go hlokega.

1. Tlhakantšho ya Motšhelo wa Meputso

 • PAYE Liability – Tlatša palo moka yeo e swanetšego go abelwa go PAYE.
 • SDL Liability  – Tlatša palomoka yeo e swanetšego go abelwa go SDL.
 • UIF Liability – Tlatša palomoka yeo e swanetšego go abelwa go UIF.
 • Payroll Liability – Palo ye tla tlhakantšhwa ka go itiriša. Ke palomoka ya PAYE go tlhakantšhwa le SDL gape le go tlhakantšhwa le UIF yeo e swanetšego go lefelwa.

2. Tlhakantšho ya ETI


Maele a Bohlokwa kudu: Mongmošomo yo a nago le dipušetšo tše šaletšego goba a kolotago SARS tšhelete ka letšatši la mafelelo la kgwedi a ka se dumelelwe go kleima ETI, ka ntle le ge mongmošomo a dirile tumelelano le SARS.

 • ETI Brought Forward – Tlatša palo ya tšhelete yeo e Fetišeditšwego pele ya ETI (ETI Carry Forward amount) go tšwa kgweding ya go feta.

Ka kgopelo lemoga:

  • Palo ya tšhelete yeo e fetišeditšwego pele bakeng sa Matšhe (nako ya 03) le Setemere (nako ya 09) e swanetše go ba lefela (0) ka mehla.
  • Tšhelete e šetšego e ka fetišetšwa pele go kgwedi e latelago, ge ETI:
   • E feta PAYE yeo e swanetšego go lefelwa mo kgweding yeo.
   • E be e hwetšagala, eupša ga se ya gogwa go tšwa go PAYE ya kgwedi yeo.
  • Moo mongmošomo a sa dumelelwego go kleima ETI ka lebaka la go se obamele go lefela motšhelo, mohlala: dipušetšo tša motšhelo tše di tlhaelago goba sekoloto, bjalo le bjalo, palo ya tšhelete e dumelelwago e ka fetišetšwa pele go nako e tlang go fihlela ge mongmošomo a obamela tefelo ya motšhelo gape. 

Maele a Bohlokwa kudu: Mongmošomo o tla fiwa dikgwedi tše tshela go phošolla go se obamele tefelo ya motšhelo, gomme se se tla mo dumelela go kleima ETI ka nako ya poelanyo ya dipuku. Ge eba mongmošomo o sa ntše a sa obamele tefelo ya motšhelo, mongmošomo a ka se kgone go dumelelwa go kleima ETI (ya nako e fetilego ya poelanyo ya dipuku) Gomme tšhelete ye e ka se hwetšagale.

 • ETI Calculated – Tlatša palomoka ya ETI yeo o swanetšego go e hwetša ya kgwedi yeo.

Maele a Bohlokwa kudu: Lebelela tshedimošo e ntši go Ka fao Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro (ETI) o šomago le go tlhakantšha tšhelete ya ETI yeo o swanetšego go e hwetša.

 • ETI Utilised – Tlatša palomoka ya tšhelete ya ETI yeo e swanetšego go dirišwa kgweding yeo.

  Maele a Bohlokwa kudu:
 • Ge eba ETI e Dirišitšwego e feta dikoloto tša gago tša PAYE kgweding e itšeng, nett PAYE e tlo ba lefela (R0), ke gore, nett PAYE e ka se be palo ya lefela yeo mafelelong e bago khrediti.
 • Palo ye ya tšhelete e ka se fete ETI e Fetišeditšwego Pele go tlhakantšhwa le ETI e Tlhakantšhitšwego ya kgwedi e itšeng.
 • Ge eba mongmošomo ga a obamele tefelo ya motšhelo, palo ya ETI e Dirišitšwego e ka dirišwa fela mo kgweding yeo mongmošomo a obametšego tefelo ya motšhelo gape gomme a se lefelwe go tloga morago.

 • ETI Carry Forward – Palo ye ya tšhelete e tlhakantšhwa ka go itiriša. E tla ba palo ya kgwedi e latelago ya ETI e Fetišeditšwego pele e swanetšego go tlatšwa gomme ke ETI e Fetišeditšwego Pele go tlhakantšhwa le ETI e Tlhakantšhitšwego ka fase ga ETI e Dirišitšwego.

 • Payment Reference No. – Nomoro ye e dirilwe ke SARS gomme e tla tlatšwa ge EMP201 e ntšhitšwe.

 • Payment period – Sekgoba se se tlatšwa ke SARS ka PRN ya maleba ya nako yeo.


3. Palomoka yeo e Lefelwago

 • PAYE Payable – Palo ye e tlhakantšhwa ka mokgwa wa go itiriša. Ke Sekoloto ya PAYE ka fase ga ETI e Dirišitšwego.
 • SDL Payable – Palo ye e tlhakantšhwa ka go itiriša
 • UIF Payable – Palo ye e tlhakantšhwa ka go itiriša
 • Penalty & Interest – Tlatša palomoka ya tšhelete yeo e swanetšego go abelwa go dikotlo & ditswala tša kgwedi e itšeng.
  Maele a Bohlokwa kudu:
 • Palo ye e swanetše go swana le palo yeo e laeditšwego go Setatamente sa Sekoloto sa Mongmošomo (EMPSA).
 • Mongmošomo yo a amogelago ETI bakeng sa mošomi yo a sa amegego, o tla lefela kotlo ya 100% ya ETI a e hweditšego ya mošomi yoo.

 • Total Payable – Palo ye ya tšhelete e tlhakantšhwa ka go itiriša

5. KGOKETŠO YA MOTŠHELO WA KHIRO (ETI) 

 

 

Go kgona go kleima ETI, se se nyakegago kudu ke gore mongmošomo a se be le dipušetšo tša motšhelo tše tlhaelelago goba a se be le sekoloto le SARS.
Tlatša Y (Ee) goba N (Aowa).
Maele a Bohlokwa kudu: Ge e ba N (Aowa) e kgethilwe, molaetša wa temošo o tlo tšwelela gomme o eletša gore o ka se kgone go kleima ETI.

 

6. TSHEDIMOŠO YA SETSEBI SA MOTŠHELO (ge eba go a hlokega)

 • Ge setsebi sa motšhelo se tlatša le go romela EMP201, karolo ye e swanetše go tlatšwa:
  • Nomoro ya go Ingwadiša ya Setsebi sa Motšhelo
  • Nomoro ya mogala ya Setsebi sa Motšhelo.
    

7. TAODIŠO

 

 

 • Karolo ye e gapeletša go tlatšwa gomme e swanetše go tlatšwa.

Maele a Bohlokwa kudu: Leina la tirišo la go tsena le phasewete di tšewa bjalo ja tshaeno ya mokgwa wa elektroniki.


Last Updated: 24/10/2016 10:05 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ