​HO TLATSA LE HO NEHELANA ka TSEBAHATSO/TEFO YA MONGAMOSEBETSI

Ke eng?

Mongamosebetsi o hloka ho nehelana ka tefo ya tsepamo ya dibuka e bontshang dintlha tsa bokaalo bohle ba tjhelete ya Lekgetho la Lefa ha o ntse o fumana moputso [Pay-As-You-Earn (PAYE)], Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL), Letlole la Inshorense ya ho sebetse (UIF) le/kapa Lekgetho la Kgothatso ya Khiro (ETI) le hutsweng kapa le tshwerweng mmoho le dintlha tse ding tsa ditifikeiti tsa Lekgetho la Basebetsi [IRP5/IT3(a)s] tse ntshitsweng selemong sa ditjhelete.

Tsebahatso/Tefo ya mongamosebetsi ya kgwedi ka nngwe (EMP201)

Keletso ya Bohlokwa: Beng ba mesebetsi ba amehang, ebe le ne le tseba hore le ka etsa tseko ya ETI nyehelong ya lona ya EMP201? Ho bona hore o monyetleng wa sena kapa ho fumana lesedi le fetang lena bala mona.
 
Bokaalo bo hutsweng kapa bo tshwerweng ke mongamosebetsi bo tlameha ho lefuwa Ditshebeletso tsa Lekgetho Afrika Borwa (SARS) kgwedi ka nngwe, ka ho tlatsa Tsebahatso/Tefo ya Mongamosebetsi ya kgwedi ka nngwe (EMP201). EMP201 ke tefo ya tsebahatso moo mongamosebetsi a bontshang paloyohle kaofela ha yona mmoho le dikabelo tsa PAYE, SDL, UIF le/kapa ETI. Nomoro e ikgethang ya Referense ya Tefo (PRN) e tla be e se e kentswe ho EMP201, mme e tla sebediswa ho hokahanya tefo ya nnete le EMP201 e amehang ya tsebahatso ya tefo.
 
Keletso ya Bohlokwa: Na o hloka thuso ho tlatsa EMP201 ya hao? Tobetsa mona ho fumana lesedi le fetang lena.

Ditsebahatso tsa Tsepamiso ya dibuka tsa beng ba mesebetsi (EMP501, EMP601 le/kapa EMP701)

Keletso ya Bohlokwa: Beng ba mesebetsi ba lokela ho nehelana ka tsepamiso ya bona ya dibuka ka letsatsi le hatisitsweng ka hara Koranta ya Mmuso.
 
Mongamosebetsi o lebelletswe hore hara tse ding a kenye Tsebahatso ya Mongamosebetsi ya Tsepamiso ya dibuka (EMP501), Ditifikeiti tsa Basebetsi tsa Lekgetho [IRP5/IT3(a)s tse tlang ho ntshuwa ebang ho hlokeha, Tsebahatso e behellang ka thoko Setifikeiti sa Lekgetho bakeng la:
  • Nako ya Nakwana - eo e leng ya dikgwedi tse tshelela ho tloha ka la 1 Tlhakubele ho isa ho la 31 Phato
  • Nako ya selemo - eo ke selemo se felletseng ho tloha ka la 1 Hlakola ho isa ka la 28/29 Tlhakubele.

Seitifikeiti sa Lekgetho la Basebetsi tsa elektronike [IRP5/IT3(a)s]

Mongamosebetsi o tlameha ho neha mosebetsi IRP5/IT3(a) moo moputso o lefilweng teng kapa ha o leshwa. IRP5/IT3(a) e hlahisa tsohle tse mabapi le moputso wa khiro o fumanweng selemong seo sa hlahlobo mmoho le paloyohle ya dikgulo.
 
 
Last Updated: 05/02/2018 9:47 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ