THOMELO YA TAODIŠO YA POELANYO YA DIPUKU TŠA MONGMOMOŠOMO YA GO PEDIFATŠWA GOBA YA GO SE FELELE

Bengmešomo ba bangwe ba ka itemogela mathata ka lebaka la dithomelo tša taodišo ya poelanyo ya dipuku ya go pedifatšwa goba ya go se felele yeo e dirilwego go e@syFile™ Employer.

Na ke eng seo se tšebjago bjalo ka thomelo ya go pedifatšwa?

Thomelo e tšewa bjalo ka pedifatšo ge tiišetšo e dirilwe gomme e feditšwe gape go a tiišetšwa gore tshedimošo yeo e romelwago gape go SARS e swana le ya thomelo yeo e šetšego e dirilwe (mohlala: tshedimošo yeo e lego ka gare ga Taodišo ya Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo (EMP501) le Ditifikeiti tša Motšhelo tša Mongmošomo di [IRP5/IT3(a)] di swana le tša thomelo ya peleng).

Na ke eng se se ka bakago thomelo ya pedifatšo?

Thomelo ya pedifatšo e ka direga ge mongmošomo a kgetha “Via SARS Branch (Mokgwa wa elektroniki)” go dira di IRP5/IT3(a) go lekola nepagalo ya thomelo pele a e romela go SARS.

Na ke eng se se tšebjago bjalo ka thomelo ya go se felele?

Thomelo e tšewa e sa felela ge ditifekeiti di sa amogelwa.

Na ke eng se se ka bakang thomelo ya go se felele?

Thomelo e sa felelago e ka direga ge mongmošomo a kgetha “Via SARS Branch (mokgwa wa elektroniki)” go dira di IRP5/IT3(a) to lekola nepagalo ya thomelo pele a e romela go SARS.
 
Ge di IRP5/IT3(a) di lekotšwe, gomme diphetogo di dirilwe (moo go hlokegago), mongmošomo gape gape, o romela tshedimošo go SARS ka go kgetha “Via the Internet (go Hlokega go Tsena go eFiling)” yeo e tšweletšago thomelo ya go se felele.
 
Ka ge e@syFile™ Employer e romela fela EMP501 yeo e kaonafaditšwego le/goba di IRP5/IT3(a) tše mpshafaditšwego, tshedimošo ya mathomo e be e sa romelwa go SARS, ke ka fao mafelelong tshedimošo ya go se felele e rometšwego. 

Na ke lokiša bjang bothata bjo bja pedifatšo goba thomelo ya go se felele?

 • Tsena go e@syFile™ Employer
 • Tsenya tshedimošo ya go tsena
 • Go sekirini sa gae, kgetha “Utilities” go la nngele la menyu
 • Kgetha “Full Resubmission Request”, ye ke kgetho ya mafelelo go menyu
 • Kgetha mongmošomo, go lenaneo la go theogela fase, moo thomelo gape e dirwago gona
 • Kgotla “Request”
 • Molaetša o tla tšwelela – ka kgopelo bala se ka tlhokomelo
 • Kgotla “Yes” go tšwelapele
 • Bjale o tla be o le sekirining sa taodišo ya poelanyo ya dipuku.
 • Rekhota tshedimošo ya gago ya taodišo ya poelanyo ya dipuku gomme o re romele go SARS.

Na ke ka lebaka la eng SARS e dira tiišetšo pele ga thomelo enngwe le enngwe?

Go fokotša pedifatšo le go kaonafatša nako ya go araba bengmešomo ka ga dipoelo tša dithomelo tša bona, SARS e dira tiišetšo nako enngwe le enngwe ge EMP501 le/goba di IRP5/IT3(a) di romelwa bakeng sa go tšweletšwa. Moo pedifatšo e šupetšwago, se se tla laetša phošo ka ge dipedifatšo di sa dumelelwa bakeng sa thomelo.
Ge tiišetšo ya di IRP5/IT3(a) e feditšwe gomme go sa nyakege diphetogo, mongmošomo o romela tshedimošo go SARS ka go kgetha “Via the Internet (go hlokega go Tsena go eFiling)” yeo e fetšago e le thomelo ya pedifatšo.
 
Thomelo gape e ka se dumelelwe, ka ge tshedimošo e swana.  
 
Maele a Bohlokwa kudu:
 • Nefetatša gore ge o kgetha “Submit to SARS” gomme o feleletša tshepetšo, tshedimošo e feleletše gomme e ka romelwa go SARS.
Tšhomišo ya kgopelo ya thomelo ka botlalo e ka dirišwa fela mo mabakeng a kgethegilego ka ge se se ka ditela tshepetšo ya thomelo ya taodišo ya poelanyo ya dipuku. Melao ya tiišetšo e akareditšwe go dinomoro tšhupetšo tša Lebi ya Tšweletšo ya Mabokgoni (SDL) le Tšhelete ya Insorense ya go Felelwa ke mošomo. Ka fao bengmošomo ba eletšwa:
 
 • Moo setheo SE SA ngwadišwago go Lefela ka Ge o Gola (PAYE), SDL le UIF le SARS eupša se sa diriša  e@syFile™ Employer go romela ditaodišo tša poelanyo ya dipuku, nomoro ya tšona ya tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno e swanetše go tlatšwa go sekgoba sa nomoro ya tšhupetšo ya PAYE letlakaleng la dikerafo ya mongmošomo (EMPLOYER ADMIN – View/Edit/Change), eupša se swanetše go tloša tshedimošo go dikgoba tša SDL le UIF fields. Dikgogelo tša UIF ga se tša swanela go akaretšwa ge go tlatšwa ditaodišo tša poelanyo ya dipuku, ka ge tšhelete ye e lefelwa thwii go Kgoro ya Mešomo.

     
 • Moo setheo se ngwadišitšego bakeng sa SDL le UIF, eupša e sego go PAYE gomme se sa diriša e@syFile™ Employer go romela taodišo ya poelanyo ya dipuku, nomoro ya tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno e swanetše go tlatšwa go sekgoba sa nomoro ya tšhupetšo PAYE go letlakala la dikerafo la mongmošomo (EMPLOYER ADMIN – View/Edit/Change) gomme se swanetše go kgonthiša gore dinomoro tša tšhupetšo tša maleba di swanetše go tlatšwa go dikgoba tša SDL le UIF.  

Tshedimošo enngwe

Go hwetša tshedimošo enngwe etela letlakala la web la Dipoelanyo goba letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277), goba etela lekala la SARS la kgauswi.
 
Last Updated: 13/10/2016 11:10 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ