​SEHLA SA MOTŠHELO SA 2017 BAKENG SA BATHO KA NOŠI

Sehla sa Motšhelo sa 2017 sa batho ka noši gabjale se thomile.
 
Bafaedi ba eFiling ba ka faela go tloga ka 1 Julae mola makala a rena le disenthara tša kgokaganyo di tla be di butšwe go go thuša go tloga ka 3 Julae 2017.

 Nako ya mafelelo ke: 

 

Kanale ​Nako ya mafelelo Mohuta wa Molefela motšhelo
Ka bowena – posong goba go lekala la SARS ka mapokising a go tlogela ​22 Setemere 2017 ​Yeo e sego ya sebakanyana le ya sebakanyana
eFiling goba go faela ka mokgwa wa elektroniki go lekala la SARS ​ ​24 Nofemere 2017 ​Yeo e sego ya sebakanyana
eFiling​ 31 Janaware 2018 ​Ya sebakanyana

 

Ke eng se sempsha? 14 Julae 2017 – Tlogelo ya khoutu ya mothopo 4582
Ka phethagatšo ya dinyakwa tša Mpshafatšo ya Motlaodutše, khoutu ya tshedimošo 4582 (karolo ya moputso wa letseno le le akareditšwego ka fase ga dikhoutu tša letseno: 3701 Putseletšo ya Maeto, 3702 Putseletšo ya Maeto ya go Bušetšwa morago, 3802/3816 Tšhomišo ya Koloi ya go fiwa ke Mongmošomo) le boleng bja yona di be di tlogetšwe go faele ya thomelo yeo e dirilwego ke e@syFile™ Employer. Mo ke seo Bengmešomo ba swanetšego go se dira le seo Bašomi ba swanetšego go se dira, kgotla mo.

Maele a go faela pušetšo ya gago

 • Hwetša leina la gago la go tsena go eFiling gomme o dirolle phasewete ya gago gona bjale ge eba o e lebetše.
 • Kgonthiša gore tshedimošo ya gago yeo e lego go pušetšo ya motšhelo e tloga e nepagetše.
 • Tshedimošo ka moka e swanetše go ba e nepagetše.
 • Dula o beakantše ditokumente tša thekgo:
  • Bohlatse bja letseno bjalo ka:
   •  Foromo ya IRP5/IT3(a) go tšwa go mongmošomo wa gago goba go sekhwama sa phenšene
   • Ditifikeiti tša motšhelo bakeng sa letseno la dipeeletšo IT3(b)
   • Ditifikeiti tša Dipeeletšo tša go Lokollwa go Motšhelo IT3(s)
   • Ditatamente tša tšhelete (Mohlala, bakeng sa letseno la kgwebo), bjalo bjalo.
  • Bohlatse bja dikgogelo bjalo ka:
   • Ditifikeiti tša dikabelo tša sekimi sa tša kalafo le dirasiti
   • Foromo ya go tlatšwa ya tiišetšo ya phekolo ya go golofala (ITR-DD) ge eba o nyaka go kleima ditshenyagelo tše dingwe le tše dingwe tša go golofala
   • Ditifikeiti tša dikabelo tša sekhwama sa motlaodutše
   • Pukutiragalo ya maeto (ge eba o hwetša putseletšo ya maeto goba o diriša koloi ya khampani), bjalo bjalo.

Maele a Bohlokwa kudu: Tšea puku ya gago ya Boitsebišo (ID), phasepoto goba laesense ya go otlela mo go wena ge o etela lekala goba ge o romela pušetšo ya gago.

Diphetogo go Pušetšo ya Motšhelo ya ITR12

Bakeng sa sehla sa motšhelo sa 2017 re tsebagatša diphetogo tše di latelago go pušetšo ya motšhelo ya ITR12:

 • Ditshenyagelo tša kalafo

Lekola ge eba tshedimošo yeo e lego go setifikeiti sa gago sa motšhelo wa sekimi sa kalafo e nepagetše. Ge eba ga go bjalo, ikgokaganye le sekimi sa gago sa kalafo go dira phošollo pele o ka faela pušetšo ya gago ya motšhelo. Ge eba mongmošomo wa gago o lefetše dikabelo tša gago tša sekimi sa kalafo legatong la gago, palo ya tšhelete e tla tšwelela go setifikeiti sa gago sa IRP5/IT3 (a) eupša SARS e ka se diriše tšhelete ye go tlhakantšha tekolo ya gago. O swanetše go tlatša karolo ya ditshenyagelo tša gago tša kalafo go ITR12 ka go diriša tshedimošo yeo e lego go setifikeiti sa gago sa motšhelo wa sekimi sa kalafo. Go hwetša tshedimošo entši ka ga diphetogo tša ditshenyagelo tša kalafo, lebelela, Ditshenyagelo tša kalafo.

 • Dikabelo tša Sekhwama sa Motlaodutše

Ge eba o nyaka go kleima dikgogelo bakeng sa dikabelo tša sekhwama sa motlaodutše tše o di dirilego, o swanetše go fana ka dinomoro tša pholisi tša motho ka noši le maina a baenšori goba tšhelete ya yo mongwe le yo mongwe.

 • Letseno le le abetšwego/beeleditšwego bjalo ka moholegi wa Trasete

Ge eba o amogetše letseno bjalo ka moholegi wa trasete/ditrasete, dintlha tša trasete bakeng sa trasete enngwe le enngwe le dintlha tša letseno la selegae le letseno la naga ya ka ntle leo le tšwago go trasete enngwe le enngwe di swanetše go fiwa ka e tee ka e tee. Letseno la trasete go tšwa go trasete e tee di se kopanywe, eupša di swanetše go laodišwa go ditšhelo tša go fapana.

 • Go golofala

Tshedimošo ya tlaleletšo ya motho yo mongwe le yo mongwe yo a khwalifayago yo a nago le dinyakwa tša bogolofadi e swanetše go tlatšwa go ITR12. Ge eba wena, molekani wa gago goba bana bao ba khwalifayago ba okilwego ka bogole ke ngaka ya kalafo ya go ngwadišwa gomme o nyaka go kleima dikgogelo, o swanetše go fana ka tshedimošo e latelago: 

  • letšatšikgwedi la matswalo la batho bao ba khwalifayago
  • bogolo bja bogole go ya ka ITR-DD
  • letšatšikgwedi leo setifikeiti sa bjale sa Tiišetšo ya Phekolo ya Bogole (ITR-DD) se bego se tladitšwe ka ngaka ya kalafo
  • nomoro ya tšhomelo ya kalafi ya ngaka ya kalafo ya go ngwadišwa yeo e tladitšego ITR-DD.

 Mo go nago le batho ba mmalwa ba go golofala, dintlha tša motho yo mongwe le yo mongwe di a nyakega.

 Maele a Bohlokwa kudu: O se ke wa romela ITR-DD. Re tla go botša ge eba re a e nyaka.

 • Maemo a Bodudi bja mo Afrika Borwa

Balefela motšhelo ba tla swanela ke go laetša, mo go hlokegago, gore ke letšatšikgwedi lefe mo nakong ya ngwaga wa tekolo (mohl. 1 Matšhe 2016 go fihla ka 28 Feberware 2017) ba tlogetšego go ba badudi ba Repabliki ya Afrika Borwa.

 • Maemo a mošomong

Balefela motšhelo bao ba bego ba sa šome bakeng sa ngwaga ka moka wa tekolo (mohl. 1 Matšhe 2016 go fihla ka 28 Feberware 2017), gomme ba sa amogele mokgwa o mongwe wa letseno (go akaretša go se boelwe/go senyagelwa ke matlotlo) ba tla swanela ke go laetša se go ITR12.  Balefela motšhelo bao ba bego ba sa šome ka nako enngwe le enngwe ya ngwaga wa tekolo ba tla swanela ke go laetša dinako tšeo ba bego ba sa šome ka gare ga ditšhelo tše di laeditšwego go ITR12.  

 • Mokgwatšhomo wa tiišetšo ya molefela motšhelo

Re phethagaditše magato a tšhireletšo ya tlaleletšo mo makaleng a rena gore balefela motšhelo bao ba nyakago go fetoša dintlha tša bona tša go panka goba tshedimošo yeo e amegago yeo e ngwadišitšwego le SARS. O tla kgonthišetšwa go tiišetša gore tshedimošo ya gago e šireletšegile. Gopola, balefela motšhelo bao ba ngwadišitšego bakeng sa eFiling ba ka fetoša dintlha tša bona tša go panka le dinthla tše di amegago tše di ngwadišitšwego go eFiling. Ge eba tiišetšo ya dinthla tša gago tša go panka ga se e tšwelele go eFiling, o tla kgopelwa go etela lekala la SARS go tiišetša dintlha tša gago tša go panka ka bowena. Gopola, dintlha tše dintši tša mong di ka fetošwa go eFiling, efela mo mabakeng a mangwe, o tla swanela ke go ya go lekala la SARS go yo fetoša dintlha. 


Dikgato tša tiišetšo:

  • Fana ka ID ya gago
  • Re tla gatiša (sekena) kgatišo ya menwana ya gago
  • Re tla tšea seswantšho sa gago
  • Re tla lekola ID ya gago le kgatišo ya menwana le  Kgoro ya Merero ya Gae go kgonthiša gore e nyalelana le direkhoto tša bona.
 • Lemoga bonokwane

O se ke wa ba mohlala ka go itemogela bomenetša bja go utswetšwa boitšhupo bja motšhelo – šireletša tshedimošo ya gago ya molefela motšhelo, dintlha tša go panka, leina la go tsena le phasewete ka dinako tšohle.

Lemoga batho bao ba ikgafago go tlatša pušetšo ya gago ya motšhelo gomme ba go tshepiša gore ba ka go hweletša tefelomorago. Šoma fela le ditsebi tša motšhelo tše di ngwadišitšwego. Ge o ka dira kgwebo le batho bao ba kleimago gore b aka kgona go go hweletša pušetšo morago, le wena o tloga o le molatong wa go roba molao. 

Maele a Bohlokwa kudu: SARS e ka se tsoge e kgopetše dintlha tša gago tša go panka goba tša mong ka ngwalelano yeo o ka e hwetšago ka poso, emeile goba SMS. SARS gape e ka se tsoge e go rometše ngwalelango ya dikgokaganyo (hyperlinks) go di wepsaete tše dingwe.  

Na o hloka thušo?

 • Letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 7277
  • O se ke wa ema mothalading wa senthara ya kgokaganyo – Diriša kgetho ya Call-back gomme agente ya SARS e tla go letšetša. Kgetho ya Call-Back o tla e fiwa ge eba o be o eme mothalading sebaka se itšeng. O tla botšišwa dipotšišo tše itšeng tša mong, go akaretša nomoro yeo o ka letšetšwago go yona. Ge mogala o tšweleditšwe ka katlego, nomoro ya mothaladi e tla bewa gomme o ka fega mogala gomme wa letela mogala go tšwa go agente ya SARS ya bogwera gore e go letšetše. Bakeng sa Sehla sa Motšhelo sa 2017 tšhomišo ya Call-Back e hwetšagala ka diiri tša mošomo tša SARS Contact Centre, go tloga ka Mošupologo go fihla ka Labohlano magarenga ga 8:00 le 18:00.
  • E re agente ya bogwera ya SARS Contact Centre e go tlhahle mola o le gare o  fela ka eFiling ka tirišo ya Help-You-eFile.
 • Etela Lekala la kgauswi la SARS.
 • Gape o ka ya go enngwe ya diwekšopo tša rena tša motšhelo goba etela SARS mobile unit ya kgauswi.
 • Ge eba o lebetše phasewete ya gago o ka e dira gape ka go letšetša SARS Contact Centre ya rena gomme o latele mokgwa tshepetšo o bonolo.Lebelela mokgwa tshepetšo wa rena wa go itirela ka bowena o bonolo.

Maele a Bohlokwa kudu: Dula o na le tshedimošo ka go etela wepsaete ya rena kgafetša kgafetša go hwetša mpshafatšo ya tshedimošo ya Sehla sa Motšhelo sa 2017, ebile go kaone go ngwadiša go RSS feeds ya rena gomme o tla tsebišwa ge diphetogo tše dingwe le tše dingwe di dirwa matlakaleng ao o ngwadišitšego go ona!

 

 

 

Last Updated: 01/08/2017 11:15 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ