NGUVA YA XIBALO YA 2017 EKA VANHU HI VOXE

Nguva ya Xibalo ya 2017 eka Vanhi hi Voxe yi sungula hi ti1 Mawuwani 2017. 
 
eFilers ku ta va vona vo sungula elayenini naswona va nga fayila ku sukela hi ti1 Mawuwani kasi  marhavi ya hina na Contact Centre yi ta pfula ku ku pfuna ku sukela hi ti3 Mawuwani 2017.
 
Masiku yo pfala hi lawa:
 
Chanele​ Siku ro pfala​ Muxaka wa Muhakelaxibalo​
​Hi voko (manyuwali) – poso kumbe erhavini ra SARS emabokisini yo chela ka wona ​22 Ndzhati 2017 ​Muhakelaxibalo loyi a nga kumeki mali yin'wana leyi nghenaka handle ka ya muholo na wa nkarhinyana
eFiling kumbe filing ya xitironiki erhavini ra SARS ​24 Hukuri 2017 ​Muhakelaxibalo loyi a nga kumeki mali yin'wana leyi nghenaka handle ka ya muholo
eFiling​ ​31 Sunguti 2018 ​Muhakelaxibalo wa nkarhinyana

 

Xana i yini leswintshwa? 14 Mawuwani 2017 – Ku susiwa ka khodi ya xihlovo ya 4582

Hi ku tirhisiwa ka swilaveko swa Antswiso wa Rhithayamente, khodi ya vuxokoxoko 4582 (xiphemu xa muholo wa mali leyi nghenaka leyi katsiweke ehansi ka tikhodi ta mali leyi nghenaka: 3701 Xengetelo wa swa Marendzo, 3702 Xengetelo wa swa Marendzo lowu Rihekaka, 3802/3816 Ntirhiso wa Movha lowu u nyikiweke hi Muthori) naswona nxavo wa swona a wu siyiwile eka rhumelo wa fayile leyi tumbuluxiweke hi e@syFile™ Employer. Leswi hi leswi Vathori va faneleke ku swi endla na leswi Vatirhi va faneleke ku swi endla, tliika laha. 

Switsundzuxo swo fayila ntlheriso wa wena wa xibalo 

 • Kuma vito ra wena ro nghena eka eFiling no lulamisa hi vuntshwa rito ra wena ra xihundla sweswi loko ku ve u ri rivele.
 • Tiyisisa leswaku vuxokoxoko bya wena hi wexe lebyi kombisiweke eka ntlheriso wa xibalo i bya sweswi.
 • Vuxokoxoko hinkwabyo bya le bangi byi fanele ku va byi lulamile.
 • U fanele ku va na tidokhumente to seketela leti nga lungheka:
  • Vumbhoni bya mali leyi nghenaka yo fana na:
   • IRP5/IT3(a) ku suka eka muthori wa wena kumbe nkwama wa wena wa phenxeni
   • Tisetifikheti ta xibalo ta mali leyi nghenaka ya vuvekisi IT3(b)
   • Setifikheti (Tisetifikheti) ta Vuvekisi lebyi nga Hakerisiwiki Xibalo IT3(s)
   • Switatimende swa timali (xik. eka mali leyi nghenaka ya bindzu), na swo tala.
  • Vumbhoni bya misuso byo fana na:
   • Tisetifikheti na tirhasiti ta tihakelo ta swikimi swa Vutshunguri
   • Fomo ya ntiyisiso wa nhlahluvo wa vutsoniwa leyi tatiweke (ITR-DD) loko u lava ku koxa tihakelo tin’wana na tin’wana ta vutshunguri
   • Tisetifikheti ta tihakelo ta nkwama wa rhithayamente anyuwithi 
   • Xibukwana xa swa marendzo (loko u kuma xengetelo wa swa marendzo kumbe u tirhisa movha wa khamphani), na swo tala.

Ku kuma vuxokoxoko byo hlaya eka ku ngheisa tidokhumente to seketela eka eFiling, tlilika laha.

Xitsundzuxo xa Nkoka: Famba na xibukwana xa wena xa ID, phasipoto kumbe layisense yo chayela loko u endzela rhavi ku rhumela ntlheriso wa wena. 

Micinco eka Ntlheriso wa Xibalo wa ITR12

Eka nguva ya xibalo ya 2017 hi tivisa micinco leyi landzelaka eka ntlheriso wa xibalo wa ITR12:

 • Tirhiselo ra mali eka swa vutshunguri

Langutisisa vuxokoxoko eka setifikheti ya wena ya xibalo ya xikimi xa swa vutshunguri loko byi lulamile. Loko byi hoxekile, tihlanganise na xikimi xa wena xa swa vutshunguri loko u nga se fayila ntlheriso wa wena wa xibalo.  Loko muthori wa wena a hakerile tihakelo ta wena ta xikimi xa swa vutshunguri eka xikimi xa swa vutshunguri ematshan’wini ya wena, ntsengo wu ta vonaka eka setifikheti ya wena ya IRP5/IT3 (a) kambe SARS yi nge tirhisi ntsengo lowu eku hlayeleni ka nhlelelo wa wena. U fanele ku tata xiphemu xa tihakelo ta swa vutshunguri eka ITR12 ya wena hi ku tirhisa vuxokoxoko eka setifikheti ya wena ya xibalo ya xikimi xa swa vutshunguri. Ku kuma vuxokoxoko byo hlaya eka micinco ya tirhiselo ra mali eka swa vutshunguri, vona Tirhiselo ra mali eka swa vutshunguri. Tsundzuka: Loko ku ve vuxokoxoko lebyi tumbuluxiweke eka ITR12 ya wena a byi fani na vuxokoxoko lebyi kombisiweke eka setifikheti (tisetifikheti) ta wena ta xibalo ta xikimi xa swa vutshunguri leti u tikumeke eka xikimi xa swa vutshunguri, u komberiwa ku tlilika eka batheni ya ‘Refresh Medical Data’ ku tiyisisa leswaku vuxokoxoko bya wena lebyi sukaka eka setifikheti (tisetifikheti) ta xibalo ta xikimi xa swa vutshunguri ta sweswinyana bya tumbuluxiwa eka ntlheriso wa wena wa ITR12. Loko u hlangana na swirhalanganyi swin’wana na swin’wana loko u ri karhi u tata Misuso ya wena ya swa Vutshunguri eka ITR12 ya wena, tlilika laha.

 • Tihakelo ta Nkwama wa Rhithayamente Anyuwithi

 Loko u lava ku koxa tihakelo ta misuso ya nkwama wa rhithayamente anyuwithi leti u nga ti hakela, u fanele u nyika nomboro (tinomboro) ta pholisi na vito (mavito) ya ndzindzhakhombo (tindzindzakhombo) kumbe nkwama (mikwama) ya tihakelo tin’wana na tin’wana. Loko u hlangana na swirhalanganyi swin’wana na swin’wana loko u ri karhi u tata Tihakelo ta Nkwama wa Rhithayamente Anyuwithi eka Ntheriso wa Xibalo xa Mali leyi nghenaka (ITR12) ya wena, tlilika laha.

 • Mali leyi nghenaka leyi hangalasiweke/vekiweke tanihi muvuyeriwa wa Tithirasiti

Loko u kumile mali leyi nghenaka tanihi muvuyeriwa wa thirasiti/tithirasiti, vuxokoxoko bya thirasiti eka thirasiti yin’wana na yin’wana ku katsa na mali leyi nghenaka ya laha kaya na ya le matikwenimambe leyi sukaka eka thirasiti yin’wana na yin’wana byi fanele ku nyikiwa hi yin’we yin’we. Mali leyi nghenaka ya thirasiti ku suka eka ku tlula thirasiti yin’we yi fanele yi nga hlanganisiwi, kambe yi fanele yi tivisiwa eka ndzhawu yo hambana.

 • Vutsoniwa

Vuxokoxoko byo engetelela bya munhu un’wana na un’wana loyi a ringaneleke loyi a nga na swilaveko swa vutsoniwa u fanele a tatiwa eka ITR12. Loko ku ve wena, muringani wa wena kumbe n’wana (vana) va hlahluviwile leswaku va na vutsoniwa hi dokodela loyi a titsariseleke naswona u lava ku koxa misuso, u fanele ku nyiketa vuxokoxoko lebyi landzelaka:

  • siku ro beburiwa ra munhu (vanhu) lava ringaneleke
  • tikelo ra vutsoniwa hi ku ya hi ITR-DD
  • siku leri setifikheti ya sweswinyana swinene ya Ntiyisiso wa Nhlahluvo wa Vutsoniwa (ITR-DD) leyi nga tatiwa hi rona hi dokodela
  • nomboro ya ntsariso ya dokodela leri tateke ITR-DD leri nyikaka vukorhokeri eka vavabyi va phurayivhete.

 Laha ku nga na munhu wo tlula un’we loyi a nga na vutsoniwa, vuxokoxoko byo hlaya hi un’we un’we bya laveka.

 Xitsundzuxo xa Nkoka: U nga rhumeli ITR-DD. Hi ta ku tivisa loko hi yi lava.

 • Xiyimo xa Vutshamo xa le Afrika-Dzonga

Vahakelaxibalo va fanele ku kombisa, laha swi faneleke, leswaku i siku rihi enkarhini wa lembe ra nhlelelo (xik. ti1 Nyenyankulu 2016 ku fikela hi ti 28 Nyenyenyani 2017) lowu va nga yima ku va mutshami wa Rhiphabuliki ra Afrika-Dzonga.

 • Xiyimo xa ntirho

Vahakelaxibalo lava a va nga ri eku tirheni eka lembe hinkwaro ra nhlelelo (xik. ti1 Nyenyankulu 2016 ku fikela hi ti 28 Nyenyenyani 2017), no ka va nga kumi muxaka wihi kumbe wihi wa mali leyi nghenaka (ku katsa no ka va nga kumangi mbuyelo/lahleko wa xuma xa miako) va fanele ku swi kombisa eka ITR12. Vahakelaxibalo lava a va nga tirhi enkarhini wun’wana na wun’wana eka lembe ra nhlelelo leri faneleke va fanele ku kombisa nkarhi (mikarhi) leyi a va nga tirhi eka ndzhawu leyi nyikiweke eka ITR12.  

 • Sisiteme ya ntiyisiso eka muhakelaxibalo

Hi tirhisile matshalatshala yo engetelela ya vuhlayiseki emarhavini ya hina eka vahakelaxibalo lava lavaka ku cinca vuxokoxoko bya vona bya le bangini kumbe vuxokoxoko byin’wana na byin’wana lebyi tsarisiweke na SARS. U ta tiyisisiwa ku tiyisisa leswaku vuxokoxoko bya wena byi sirhelelekile. Tsundzuka, vahakelaxibalo lava titsariseleke eka eFiling va nga cinca vuxokoxoko bya vona bya le bangini na vuxokoxoko lebyi nga kona lebyi tsarisiweke eka eFiling. Loko ntiyisiso wa vuxokoxoko bya wena bya le bangini wu tsandzeka eka eFiling, u ta komberiwa ku endzela rhavi ra SARS ku tiyisisa vuxokoxoko bya wena bya le bangini wexe. Tsundzuka, vuxokoxoko byo tala bya munhu byi nga cinciwa eka eFiling, hi le ka swiyimo swin’wana ntsena, laha u nga ta fanela ku ya erhavini ra SARS ku ya cinca vuxokoxoko.

Magoza ya Ntiyisiso:

  • Nyiketa ID ya wena
  • Hi ta sikena nkandziyiso wa rintiho ra wena
  • Hi ta ku teka xinepe
  • Hi ta langutisisa leswaku vuxokoxoko lebyi na Ndzawulo ya Timhaka ta Xikaya ku tiyisisa leswaku bya fambisana na tirhekhodo ta vona.
 • Tivonele eka vuhomboloki

U nga vi mukhumbheki eka vukanganyisi bya vutitivisi bya xibalo – sirhelela vuxokoxoko bya wena bya muhakelaxibalo, vuxokoxoko bya le bangi, rito ro nghena hi rona na vito ra xihundla (phasiwedi) hi mikarhi hinkwayo.                                                                                                                                                                            

Tivonele eka vanhu lava tinyikelaka ku tata ntlheriso wa wena wa xibalo no ku tshembhisa leswaku va ta ku kumela vuyiselo wa mali. Tirha na vatokoti hi swa xibalo lava tsarisiweke. Loko u endla mitwanano na vanhu lava ku khorwisaka leswaku va ta ku kumela vuyiselo wa mali, na wena u na nandzu wo tlula nawu.

Xitsundzuxo xa Nkoka: SARS yi nge pfuki yi kombele vuxokoxoko bya wena bya le bangi kumbe bya wena hi wexe eka mbhurisano lowu u wu kumaka hi poso, imeyili kumbe SMS. SARS yi nge ku rhumeli mbhurisano lowu nga na tihayiphalinki (hyperlinks) to ya eka tiwebusayiti tin’wana.

Ku vona nsungulo wa ntlheriso wa xibalo wa ITR12 tanihi hi xikombiso ntsena, tlilika laha.

Xana u lava ku pfuniwa?

 • Bela riqingho eka Contact Centre ya SARS eka 0800 00 7277
  • U nga rindzeli eka layeni ya le contact centre – Tirhisa nhlawulo wa Call-back naswona ejente ya SARS yi ta ku bela riqingho endzhaku ka nkarhi. Nhlawulo wa Call-Back wu ta nyikiwa eka wena loko ku ve u vi le elayenini nkarhi wo karhi. U ta komberiwa ku nyika vuxokoxoko bya wena n’winyi byo karhi, ku katsa na nomboro leyi u faneleke ku beriwa riqingho eka yona endzhaku. Loko se Call-Back yi endliwile hi ndlela yo humelela, u ta vekeriwa nomboro elayeni naswona u nga veka riqingho ehansi no yimela ejente ya SARS leyi nga na vunghana swinene ku ku bela riqingho endzhaku. Eka Nguva ya Xibalo ya 2017, xipfuni xa Call-Back xa kumeka enkarhini wa ntirho wa Contact Centre ya SARS, Musumbhunuku ku fikela Ravuntlhanu exikarhi ka 8:00 na 18:00.
  • Pfumelela ejente leyi nga na vunghana ya le Contact Centre ya SARS ku ku letela loko u ri karhi u endla eFile hi ku tirhisa Help-You-eFile.
 • Endzela Rhavi ra SARS ra le kusuhi na wena.
 • U nga tlhela u ya eka yin’we ya tiwekixopo ta hina ta xibalo kumbe u endzela yuniti ya movha ya SARS.
 • Loko u rivarile rito ra wena ra xihundla (phasiwedi) u nga ri lulamisa hi vuntshwa hi ku bela riqingho eka Contact Centre ya hina ya SARS no landzelela endlelo ro olova. Vona phurosese ya hina yo olova yo tipfuna hi wexe.

Xitsundzuxo xa Nkoka: Tshama u ri karhi u tivisiwa hi ku endzela webusayiti nkarhi na nkarhi ku kumiwa mahungu yantshwa eka Nguva ya Xibalo ya 2017, kumbe hi swo antswa swinene, sabusikirayiba eka RSS feeds ya hina naswona u ta tivisiwa loko ku ri na ku cinca loku nga endliwa eka mapheji lawa u nga sabusikirayiba eka wona! 

Last Updated: 28/07/2017 9:48 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ