INTELA YOKUTHUTHUKISWA KWAMAKHONO (SDL)

YINI I-SDL?

I-SDL iyintela emiselwe ukukhuthaza ukufunda nokuthuthuka eNingizimu Afika futhi ikhishwa yisibaluli sokuholela somqashi.
Imali yalesi sikhwama isetshenziselwa ukuthuthukisa nokuphucula amakhono abasebenzi.

Ngubani okufanele akhokhe i-SDL?

I-SDL ikhokhwa ngabaqashi asebebhalisile
 
Isu-Ngqangi: Lapho umqashi elindele ukuba uzoholela cishe kufike kwisamba sika-R500 000 ezinyangeni ezili-12, lowo mqashi ufanelekile ukuba akhokhe i-SDL.

Zinyathelo zini okufanele zithathwe ngumqashi na?

Uma umqashi esesigabeni sokukhokha, kufanele azibhalisele ukukhokha i- SDL.
Laba baqashi abalandelayo bashiwa ngaphandle ekukhokheni i-SDL-
  • Noma yimuphi umqashi owenza imisebenzi yomphakathi kuHulumeni kazwelonke noma wesifundazwe. (Laba baqashi kufanele bahlele isabelomali esilingana nentela obekumele bayikhokhe esizomela ukuqeqesha nokufundisa abasebenzi babo)
  • Noma yisiphi isikhungo sikahulumeni kazwelonke noma wesifundazwe, uma u-80% noma ngaphezulu wezindleko zabo ukhokhwa ngqo noma ngenye indlela ngemali evotelwe liPhalamande. (Laba baqashi kufanele bahlele isabelomali esilingana nentela obekumele bayikhokhe esizomela ukuqeqesha nokufundisa abasebenzi babo)
  • Noma yiyiphi inhlangano yokuzuzisa umphakathi (i-PBO), exigiselwe ukukhokhwa Intelangeniso ngokwemibandela yeSigaba 10 (1) (Cn)  soMthetho WezeNtelangeniso No. 58 ka-1962, eqhuba kuphela imisebenzi yezenhlalakahle, yezobuntu, ezokunakekelwa kwezempilo, ezenkolo, izinkolelo noma izinzululwazi ekuziziseni umphakathi noma ehlinzeka ngemali kuma-PBO abesenikwe izincwadi zokukhululwa esikhishwe LuPhiko Lwezikukhulula KwiNtela (i-TEU).
  • Noma yimuphi umasipala othole isitifiketi sokukhululwa kwintela esikhishwe nguNgqongqoshe WezeMisebenzi.
  • Umqashi osamba azosiholela ngaphansi kwe-SDL (isamba esingathelwa) kubasebenzi ezinyangeni ezili-12 esingezukweva ku-R500 000. Uma lokhu kuyisizathu sokushiya ngaphandle, lolu hlobo lwabasebenzi kudingeka lubhalisele ukukhokha i-SDL.

Kudingeka ukhokhe malini?

U-1% wesamba esiphelele semiholo yabasebenzi (kuhlanganisa nemali yesikhathi esongeziwe, imali yamalivu, amabhonasi, imihlomulo, kanye nezinkokhelo zesamba)
 
Yonke imali ethathwe ngumqashi noma ayibambile kufanele ayikhokhe kwabakwa-SARS nyanga zonke ngokugcwalisa Isidaluli Sabaqashi Sanyenga-zonke (i-EMP201). I-EMP201 iyisidaluli sokukhokha lapho umqashi edalula khona isamba asikhokhile kanye nezabelo zonke ze-PAYE, ze-SDL, ze-UIF kanye/noma Umhlomulo WeNtela Yabasebenzi (ETI.)
 
INombolonkomba yokukhokha (i-PRN)ekhethekile izokbe isifakiwe kwi-EMP201, futhi izokusetshenziselwa ukuxhumanisa ukukhokha nesidaluli sakho kanye ne-EM201 edanele.

Ngikhokha kanjani futhi nini?

Kufanele ikhokhwe ezinsukwini eziyisikhombise ngemva kokuphela kwenyanga leyo obekubanjwe ngayo leso samba. Uma usuku lokugcina lokukhokha lungeholidi elisemthethweni kumbe ngempelasonto, kufanele kukhokhwe ngosuku lokugcina lokuhweba andukuba kube yiholide noma impelasonto.
 
Yizindlela zokukhokha ezilandelayo ezikhona:
  • Nge-eFiling
  • Nge-inthanethi (EFT)
  • Egatsheni lelinye lamabhange agunyaziwe. Ukukhokha ngesheke akufanele kudlule u-R50 000. Lo mkhawulo usebenza noma ngabe ukhokhela izikhawu ezingaki zentela, nalapho kuzokhokhwa ngamasheke amaningi.
  • Egatsheni lakwa-SARS elikhethekile ukukhokha ngesheke makungadluli ku-R50 000. Lo mkhwawulo usebenza noma ngabe ukhokhela izikhawu ezingaki zentela, nalapho kuzokhokhwa ngamasheke amaningi.

Kwenzakalani-ke ngalentela ye-SDL?

Le mali etheliwe yabiwa ngomgudu wama-SETA.

Udinga usizo?

 
Last Updated: 28/06/2016 3:51 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ