LEBI YA TŠWETŠOPELE YA MABOKGONI (SDL)

Na SDL ke eng?

Lebi ya Tšwetšopele ya Mabokgoni SDL ke lebi e gapeletšwago go tlhohleletša thuto le tšwetšopele mo Afrika Borwa gomme e lefelwa go ya ka tšhupamolato (bill) ya meputso ya mongmošomo.
Tšhelete ye e dirišwa go tlhabolla le go kaonafatša mabokgoni a bašomi.

Ke mang a swanetšego go lefela SDL?

SDL e lefelwa ke bengmošomo ba ba ngwadišitšego.
Maele a Bohlokwa kudu: Moo mongmošomo a letetšego gore palomoka ya meputso e tlo feta R500 000 mo digweding tše di latelago tše 12, mongmošomo yoo o ba le maikarabelo a go lefela  SDL.

Na mongmošomo o swanetše go tšea magato afe?

Ge eba mongmošomo o ba le maikarabelo go lefela, o swanetše go ngwadiša bakeng sa SDL.
Bengmešomo ba ba lokolotšwe go se lefele SDL—
  • Mongmošomo yo mongwe le yo mongwe wa setheo sa Mmušo wa setšhaba goba wa probense. (Bengmošomo ba ba swanetše go lekanyetša palo ya tšhelete ya go lekana le dilebi tše di swanetšego go lefelwa tša thuto le tlhatlho ya bašomi ba bona).
  • Setheo se sengwe le se sengwe sa setšhaba goba sa probense, ge eba 80% goba go feta ya ditshenyagelo tša yona e lefetšwe thwii goba ga se e lefelwe thwii go tšwa tšheleteng yeo e boutetšwego ke Palamente. (Bengmošomo ba ba swanetše go lekanyetša palo ya tšhelete ya go lekana thutho le tlhahlo ya bašomi ba bona).
  • Mokgatlo o mongwe le o mongwe wa kholego ya setšhaba (PBO), yeo e sa lefelego Motšhelo wa Letseno go ya ka Karolo ya 10(1) (cN) ya Molao wa Motšhelo wa Letseno No. 58 ya 1962/ Income Tax Act No.58 of 1962, yeo e swarago fela bobotlana bjo itšeng, botho, tlhokomelo ya tša maphelo, bodumedi, tumelo goba ditiro tša go khola setšhaba tša filosofi goba yeo e fanafo fela ka tšhelete go PBO gomme woo lengwalo la go se lefele le filwego ke ba Uniti ya Tokollo ya go se lefele Motšhelo (TEU).
  • Masepala o mongwe le o mongwe wo o filwego setifikeiti sa tokollo ya go sefele yeo e filwego ke Tona ya tša Mešomo.
Mongmošomo yoo palomoka ya moputso o gapeletšago go lefela SDL (palo ya lebi) yeo e swanetšego go lefelwa/ka lebaka la bašomi ba ona ka nako ya dikgwedi tše 12 tše di latelago ya go se fete R500 000. Ge eba le ke lebaka la tokollo ya go se lefele lebi, mehuta ye ya bengmešomo e swanetše go ngwadiša go lefela SDL.

Na o swanetše go lefela bokae?

1% ya palomoka ya meputso ya bašomi (go akaretšwa ditefelo tša go šoma go feta tekanyo, tefelo ya boikhutšo, diponase, dikhomišine le ditefelo tše dikgolo).
 
Palo ya tšhelete yeo e gogilwego goba e sa gogwago ke mongmošomo e swanetše go lefelwa go SARS kgwedi ka kgwedi, ka go tlatša Taodišo ya Mongmošomo ya Kgwedi ka kgwedi (EMP201). EMP201 ke taodišo ya tefelo yeo mongmošomo a laodišago palomoka ya tefelo gammogo le dikabo tša PAYE, SDL, UIF le/goba Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro (ETI).
 
Nomoro ya Tšhupetšo ya Tefelo e kgethegilego (PRN) e tlo tlaletšwa saruri ka go EMP201, gomme e tla dirišwa go kgokaganya tefelo ya maleba e dirilwego le tefelo ya taodišo ya EMP201.

Na e swanetše go lefelwa neng gape bjang?

E swanetše go lefelwa mo matšatšing a šupa ka mafelelong a kgwedi yeo tšhelete e gogilwego. Ge letšatši la mafelelo la tefelo le wela ka gare ga letšatši la maikhutšo a bohle la setšhaba goba mafelelong a beke, tefelo e swanetše go dirwa letšatši pele ga letšatši la maikhutšo a bohle la setšhaba goba mafelelong a beke.
 
Mekgwa ya tefelo e latelago e a hwetšagala:
  • eFiling
  • Tefelo ya elektroniki ka inthanete (EFT)
  • Go lekala la setheo sa panka ya go dumelelwa, Ditefelo tša tšheke di se fete R50 000. Kgaoletšo ye e a dirišwa go sa lebelelwe palo ya dinako tša motšhelo tše di lefetšwego, goba ge mohlomongwe ge ditefelo tša ditšheke tše dintši di dirilwe
  • Lekaleng le itšeng la SARS, ditefelo tša tšheke di se fete R50 000. Kgaoletšo ye e a dirišwa go sa lebelelwe palo ya dinako tša motšhelo tše di lefetšwego, goba ge mohlomongwe ditšheke tše dintši di dirilwe 

Na go diragala eng ka Lebi ya SDL?

Dilebi di romelwa ka SETA.  

Na o hloka thušo?

Last Updated: 24/10/2016 9:45 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ