LEKGETHO LA PHETISO YA DISEKHURITI 

Ke eng?

Lekgetho la Phetiso ya Disekhuriti le ama phetiso e nngwe le e nngwe ya sekhuriti mme le qadile ho sebetsa ka la 1 Phupu 2008 tlasa Molao wa Lekgetho la Phetiso ya Disekhuriti, wa Nomoro ya 25 wa 2007, mmoho le Molao wa Tsamaiso ya Phetiso ya Disekhuriti, wa Nomoro ya 26 wa 2007.
 • Ka ha patlo ya thepa tse ka fetolelwang tjheleteng ha bobebe (liquid assets) e ntse e nyoloha ka lebaka la ditlhoko tse phahameng tsa tjhelete le tsa phetolelo e bobebe ya tjhelete, bongata ba ditumellano tsa sekoloto di kentse tshebediso ya kholaterale mme yona e ka ba dibopehong tse pedi, e leng, (i) boitlamo (ha ho phetiso ya thuo e nang le molemo e se nang ditlamorao tsa lekgetho) mme (ii) phetiso ka kotloloho (kgino e felletseng ya thuo e molemo e nang le ditlamorao tsa lekgetho).
 • Ha ho etswa phetiso e otlolohileng ya kholaterale ka nako ya transekshene ya kadimo ya disekhuriti, disekhuriti tsa diabo di angwa ke lekgetho la lekeno mmoho le lekgetho la phetiso ya disekhuriti ka lebaka la hore phetiso e otlolohileng ya kholaterale e kentse phetiso ya nnete ya thuo e nang le molemo.
 • Ho latela Karolo ya 8 ya Molao wa Phetiso ya Disekhuriti, 2007 (Molao wa Nomoro ya 25 wa 2007) e bolela hore Lekgetho la Phetiso ya Disekhuriti le ka se amehe ebang phetiso e otlolohileng ya kholaterale e se na lekgetho la lekeno mme ditlamorao tsa lekgetho la phetiso ya disekhuriti di hlahella ka lebaka la ditlhophiso tsa kholaterale bakeng la nako e kana ka dikgwedi tse 12. Ho tshwana feela le ditlhophiso tsa kadimo tsa disekhuriti, diabo tse mebarakeng ya diabo di ka se dumellwe hore di sebediswe e le kholaterale bakeng sa nako e fetang dikgwedi tse 12.
  • Sena se qala ho sebetsa ka la 1 Pherekgong 2016 mme se ama tlhophiso efe kapa efe ya kholaterale e bileng teng ka letsatsi leo kapa ka mora lona.
Ka sekhuriti ho bolelwa efe kapa efe ya tsena:
 • diabo kapa polokelo khampaning; kapa
 • kgahleho ya setho koporasing e kwetsweng (CC);
Keletso ya Bohlokwa: "Tokelo efe kapa efe kapa tshwanelo ya ho fumana kabo efe kapa efe ho tswa khampaning kapa koporasing e kwetsweng" e se e tlositswe tlhalosong ya "sekhuriti" ho tloha ka la 1 Mmesa 2012.
 
Lekgetho la Phetiso ya Disekhuriti le ba teng bakeng sa:
 • phetisetso e nngwe le e nngwe ya sekhuriti efe kapa efe e ntshitsweng ke:
  • koporasi e kwetsweng kapa khampani e kopaneng, e thehilweng kapa bopilweng ka hara Afrika Borwa; kapa
  • khampani e kopaneng, e thehilweng kapa e bopilweng ka ntle ho Afrika Borwa mme e le mmarakeng wa phapanyetsano ya diabo.
 • kabohape efe kapa efe ya disekhuriti ho tswa akhaontong ya setoko se thibetsweng ya setho kapa akahaontong ya setoko se sa thibelwang ya setho ho leba akhaontong ya kakaretso ya setho ya setoko e thibetsweng.
Lekgetho la Disekhuriti le lefiswa ho latela sekgahla sa 0.25%

E tobile mang?

Lekgetho la Disekhuriti  le sebetsa hodima theko le phetiso ya disekhuriti tse lenaneng (la mebaraka ya diabo) le tse seng lenaneng (la mebaraka ya diabo).
 • Ha disekhuriti tse lenaneng di rekwa kapa di fetiswa ka kapa ho tswa ho setho kapa ya nang le kabelo, setho kapa ya nang le seabo o jara boikarabelo ba lekgetho. Le ha ho le jwalo, setho seo kapa ya nang le seabo a ka boela a fumana lekgetho le lefilweng hape ho hlaha ho batho bao disekhuriti di fetiseditsweng ho bona.
 • Phetiso ya sekhuriti efe kapa efe e nngwe e lenaneng e tla etsa hore motho eo e fetisetswang ho yena, a be boikarabelong ba lekgetho. Le ha ho le jwalo, lekgetho leo le tlameha ho leshwa ka setho kapa ke ya nang le seabo ya tshwereng kapa ya bolokileng sekhuriti seo. Ebang sena se se jwalo, lekgetho le tlameha ho leshwa ka khampani e ntshitseng sekhuriti seo se lenaneng.
 • Ka phetiso ya sekhuriti e seng lenaneng, khampani e ntshitseng sekhuriti e seng lenaneng e boikarabelong ba lekgetho. Le ha ho le jwalo, khampani e ka boela e fumana lekgetho leo hape ho tswa ho motho eo sekhuriti e fetiseditsweng ho yena.

Ke tlameha ho nka mehato efe?

Motho ofe kapa ofe eo sekhuriti e seng lenaneng e fetiseditsweng ho yena o tlameha ho tsebisa khampani e ntshitseng sekhuriti eo ka phetiso eo matsatsing a 30 ho tloha ka letsatsi la phetiso eo.
 
Tsebahatso ya elektronike e tlameha ho tlatswa le ho romelwa bakeng sa phetiso ya sekhuriti e nngwe le e nngwe mokgwatshebetsong wa SARS e-STT.
 
Ebang lekgetho la phetiso ya disekhuriti le sa leshwa ka botlalo ka nako e behilweng, ho tla ba le tswala e tlang ho ba teng ho latela sekgahla se behilweng. Ho tla ba le kotlo ya 10% ebang ho ntse ho na le bokaalo bofe kapa bofe bo ntseng bo sa leshwa ka mora nako e behilweng kapa ebang molefalekgetho a hloleha ho tsebahatsa kapa a entse polelo e fosahetseng foromong ya tsebahatso.

Ebe mokgwa wa ho nehelana ka dintlha tsa transekshene ya eSTT ho SARS ke ofe?

Hore o tsebe ho tlatsa le ho nehelana ka transekshene ya eSTT, ingodisetse eSTT ho eFiling. 

E lokela ho leshwa neng?

 • Disekhuriti tse lenaneng (la mebaraka ya diabo): Lekgetho la phetiso ya disekhuriti le tlameha ho leshwa ka letsatsi la la 14 la kgwedi e hlahlamang eo diphetiso tsa disekhuriti tse lenaneng di etsahetseng ka lona.
 • Disekhuriti tse seng lenaneng (la mebaraka ya diabo): Lekgetho la phetiso ya disekhuriti le tlameha ho leshwa dikgweding tse pedi ho tloha mafelong a kgwedi eo phetiso ya sekhuriti e seng lenaneng e etsahetseng ka lona.

E lokela ho leshwa jwang?

Lekgetho la Phetiso ya Disekhuriti le ka leshwa feela ka mokgwa wa elektronike ka tshebediso ya mokgwatshebetso wa SARS e-STT. Ho fumana lesedi le fetang lena mabapi le mokgwatshebetso wa SARS e-STT letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS(7277).
 
Last Updated: 19/01/2018 11:29 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ