GO INGWADIŠA BAKENG SA MOTŠHELO WA POELO YA KGWEBO

Na nka ngwadiša bjang bakeng sa motšhelo wa Poelo ya kgwebo?

Maele aBohlokwa kudu: Ga go tshwenye ge eba TT01 e tladitšwe ka letsogo goba e tladitšwe inthaneteng, o tla swanelwa ke go e gatiša ka morago ga go e tlatša gomme o e iše lekala la SARS.

Na nka hwetša kae fomo ya go ngwadiša?

Fomo ye ya kgopelo e a hwetšagala:
  • Go letlakala le
  • Go SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277) goba
  • Go Lekala la SARS.

Na kgopelo ya ngwadišo e swanetše go romelwa neng?

E swanetše go romelwa pele ga mathomong a ngwaga wa tekolo (ngwaga wa tekolo o thoma go tloga ka 1 Matšhe go fihla ka 28 Feberware), goba ka letšatšikgwedi la morago leo le ka laetšwago ke Komišinare go Tsebišo ya Mmušo.
 
Dinako di fapana ga nnyane bakeng sa dingwadišo tše mpsha le dikgwebo tše di lego gona tše di ngwadišitšwego:
  • Dikgwebo tše dimpsha: Ge kgwebo e mpsha ya maekro e ka thoma go gweba mo ngwageng wa tekolo gomme e nyaka go ngwadiša bakeng sa motšhelo wa poelo ya kgwebo, kgopelo e swanetše go romelwa mo dikgweding tše pedi go tloga ka letšatšikgwedi leo kgwebo e thomilego ka  
  • Dikgwebo tše di lego gona: dikgwebo tše di lego gona tša maekro di ka ngwadiša bakeng sa goba go fetogela go motšhelo wa poelo ya kgwebo pele ga ge ngwaga o mompsha wa motšheloo thoma.
O ka iša fomo yeo e tladitšwego go lekala la kgauswi le wena la SARS goba o ka romela ka poso go:
 
SARS Revenue Branch Office
PO Box 1003
Alberton
1450
 
SARS e tla go romela lengwalo ka la dipoelo tša kgopelo. Moo fomo yeo e rometšwego ya TT01 e sa tlatšwago go felela, molefela motšhelo o tla tsebišwa gomme kgopelo e tla lebelelwa gape ge tshedimošo ka moka e filwe.

Na ngwadišo e šoma bjang?

  • Go ngwadišolla ka boithaopo: Motho a ka kgetha go ngwadišolla ka boithaopo pele ga mathomo a ngwaga wa tekolo goba ka morago ga letšatšikgwedi leo le begilwego ke Komišinare go Tsebišo ya Mmušo. Ngwadišollo e tla thoma go phethagatšwa go tloga mathomong a ngwaga woo wa tekolo.
  • Go ngwadišolla ka kgapeletšo: O ka gapeletšega go ngwadišolla ge eba poelo ya gago ya kgwebo e feta R1million bakeng sa ngwaga wa motšhelo o filwego goba kheraetheria enngwe e khwalifayago ga e sa fihlelelwa (temana ya  3 ya Šetšulu ya Botshela). Mo mabakeng a ngwadišollo ya kgapeletšo, kgwebo e tla ngwadišollwa go tloga mathomong a kgwedi morago ga kgwedi yeo ba se sa khwalifayago bakeng sa motšhelo wa kgwebo.
Maele a Bohlokwa kudu: Ge eba motho o ngwadišollotšwe  (ka boithaopo goba ka kgapeletšo) go motšhelo wa poelo ya kgwebo, a ka no se sa ngwadišwa gape bjalo ka kgwebo ya maekro.

Go tlatša fomo ya TT01?

Ge go bulwa fomo ya kgopelo ya TT01, o tla kgopelwa go tlatša Quick Test pele ga ge fomo e buleg go ya pele.  
 

 
Ge eba karabo go potšišo enngwe le enngwe ya Quick Test ke “Aowa”, kgwebo e ka se khwalifaye bakeng sa Motšhelo wa Poelo ya kgwebo. 
 
Ge eba Quick Test ga se e tlatšwe botse molaetša o latelago wa phošo o tla tšwelela:

 
Ge o feditše go tlatša Quick Test kgotla “Create Form” gomme molaetša o latelago o tla tšwelela:

 
Tshedimošo ya mokgopedi
Laetša ge eba mokgopedi ke:
Kgwebo ya Mong (ka noiši)
Kgwebo ya kgwerano
Koporasi ya go tswalelwa
Koporasi goba
Khamphani
 
ka go kgotla lepokisi la maleba.
 
Go palelwa ke go swaya lepokisi le lengwe le le lengwe go tla dira gore kgopelo ya gago e ganwe.
 
Letšatšikgwedi la tlhomo
Le ke letšatšikgwedi leo kgwebo e thomilego ka lona. Ka kgopelo kgonthiša gore fomete ya CCYYMMDD e a dirišwa
Mohl, 20020601 bakeng sa kgwebo yeo e thomilego go gwebiša ka 01 June 2002.
 
Leina le le ngwadišitšwego
Le ke leina leo kgwebo e ngwadišitšwego ka lona semolao ka fase ga taolo e itšeng mohl, Dikhamphani le Khomišene ya Thoto ya Kelello (CIPC).
 
Le ke lefelo la go tlatšwa ka kgapeletšo ge fela koporasi ya go tswalelwa, koporasi goba lepokisi la khamphani godimo ga fomo le swailwe. 
 
Leina la kgwebo/le lengwe
Le ke leina leo kgwebo e gwebago ka lona goba leo le tsebjago ke bareki ba yona.  
 
Nomoro ya tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno
Ye ke nomoro ya ngwadišo yeo kgwebo e e hwetšago go tšwa go SARS ge e ngwadiša bakeng sa Motšhelo wa Letseno. 
 
Nomoro tšhupetšo ya Lefela-Ka-Ge-O Gola (PAYE)
Ye ke nomoro ya ngwadišo yeo kgwebo e e hwetšago go tšwa go SARS ge e ngwadiša bakeng sa PAYE.
 
Nomoro ya Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa (VAT)
Ye ke nomoro ya go ngwadiša yeo kgwebo e e hwetšago go SARs ge e ngwadiša bakeng sa VAT. 
 
Nomoro ya ngwadišo ya CIPC
Ye ke nomoro ya ngwadišo yeo koporasi ya go tswalelwa, koporasi goba khamphani e e hwetšago ge e ngwadiša le  CIPC (Kgoro ya Kgwebo le Intasteri).
 
Khoutu ya mothopo wa letseno le legolo
Ye ke khoutu bakeng sa sektoro e itšeng ya ekonomi mohl, tšweletšo ya dithoto, yeo kgwebo e hwetšago letseno le legolo ka botlalo. Dikhoutu tša disektoro tše mmalwa tša ekonomi di ka hwetšagala go Tlhomelo A ka fase.
 


Aterese ya Kgwebo
Ye ke aterese ya moago ya kgwebo k.g moago wo kgwebo e gwebago go yona.
 
Ge eba kgwebo e gweba go tšwa go moago wa go namelana (folete) goba ntlo ya toropong, “nomoro ya uniti” maleba ya moago wa folete goba ntlo ya toropong e swanetše go tsenywa.
 
Leina la poloko goba dipoloko tša difolete goba ntlo ya toropong di swanetše go tsenywa ka “khomplekse” le Moo kgwebo e sa gwebelego foleteng, ntlong ya toropo goba khomplekse dikgoba tše di tlogelwa di se na selo. 
 
Nomoro ya seterata
Setarata/Nomoro ya polase
Toropo/Selete
Toropokgolo/Toropo le
Khoutu ya poso.

Aterese ya Poso
Ye ke aterese yeo kgwebo e ka ratago gore poso ya yona e romelwe go yona. E ka swana le aterese ya yona ya kgwebo goba e kaba nomoro ya lepokisi la poso goba ater
 

ese enngwe. Ge eba ke nomoro ya go swana le ya kgwebo, swaya lepokisi la maleba ka    “X”.
Ge eba ke “Aowa”, dikgoba tše di latelago di tla laetšwa bjalo ka bolegile le e a swayega:
 
Agente ya Poso goba yuniti e Nyane (ge go hlokega) (mohl. Postnet Suite ID)
PO Box: Laetša go lepokisana la go swaya ge eba aterese ya go posa ke ‘P.O. Box’ goba ‘Private Bag’
Private Bag: Laetša go lepokisana la go swaya ge eba aterese ya poso ke ‘P.O. Box’ goba ‘Private Bag’
Tirelo Enngwe ya PO E kgethegilego (hlalosa)
Nomoro
Ofisi ya Poso
Khoutu ya go Posa
Selaetša aterese ya go Posa yeo e Ngwadišitšwego


Dintlha tša Akhaonteo ya Panka
Tše ke ditlabela tša akhaonte ya panka tšeo di tlo dirišwago ke kgwebo.
No ya Akhaonte
 
Lemoga: Dikgoba tše dilatelago di swanetše go tlatšwa ka morago ga kgetho ya Leina la Panka .
 
No ya Lekala: Ge eba ‘Leina la Panka’ le na le khoutu ya panka ya go swana gohle, sekgoba se se tla notlelwa gomme sa laetša khoutu ya lekala ya gohle, go sego bjalo sekgoba se se tla kgona go swayega gomme se swanetše go tlatšwa
 
Leina la Lekala: Ge eba ‘Leina la Panka’ le na le khoutu ya gohle ya go panka, sekgoba se se tla notlelwa gomme sa laetša 
“lekala la Gohle”, go sego bjale sekgoba se se tla swayega gomme se swanetše go tlatšwa.
 
Mohuta wa Akhaonte – Kgetha Tšheke goba Polokelo/Transmišene
Leina la Mong wa Akhaonte (Leina la akhaonte bjale ka panka ya go ngwadišwa) – Leina la Panka: Kgotla go leswao la + bakeng sa maina a dipanka tše di swanetšego go laetšwa. Kgotla konope ya “OK” go tšwelapele
 
Leina la Mong wa Akhaonte


Ditlabelo tša Kgwebo ya go Šoma e le noši/Modirišani wa go dira Kgopelo mmogo/Moofisiri wa Setšhaba
Ditlabelo tše di latelago di a nyakega:
 
Kgwebo ya go Šoma e le noši: dintlha tša kgwebo ya go šoma e le noši goba motho ka mong .
 
Kgwerano ya gwebišano: Dintlha tša leloko la kgwerano ge go dirwa kgopelo ya Motšhelo wa Poelo ya kgwebo. Moo bagwebišani ba dirago kgopelo ya Motšhelo wa Poelo ya kgwebo leloko le lengwe le le lengwe le swanetše go tlatša foromo ya kgopelo ya go fapana.  

Koporasi ya go Tswalelwa: Dintlha tša moofisiri wa setšhaba wa koporasi ya go tswalelwa.
 
Khamphani: Dintlha tša moofisiri wa setšhaba wa khamphani.
 
Koporasi: Dintlha tša moofisiri wa setšhaba wa koporasi.
Nomoro tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno le letšatšikgwedi la kopano ya batho bao ba lego lenaneong di swanetše go fiwa.   
 
Ka kgopelo lemoga:
Dikgoba ka moka mo karolong ye di a gapeletšwa. Le ge go le bjalo, mokgopedi a ka fa nomoro ya gagwe ya
 ID goba nomoro ya pasepoto k.g bobedi bo ka fiwa. O swanetše go fan aka nomoro ya kgokaganyo e tee. 

Mo go nago le Bagwebišani/Maloko/Baswarakabelo ba ba bedi goba go feta ba swanetše go tlatša dikgoba tše di latelago Bagwebišani/Maloko/Baswarakabelo:
Leina la Mathomo
Ditlhaka
Sefane
Nom ya Mogala wa gae
Maemo a mošomo
Nom ya Mogala ya kgwebo
Nomoro ya ID
Letšatšikgwedi la matswalo (CCYYMMDD)
Nom tšhupetšo ya motšhelo wa letseno
Nom ya Fekese
Nom ya Pasepoto
Naga ya pasepoto (mohl Afrika Borwa = ZAF)
Letšatšikgwedi la kopano (CCYYMMDD)
Nomoro ya Selefounu le
Aterese ya Emeile.

Ditlabelo tša Bagwebišani/Maloko/Baswarakabelo ba ba Raro
Mo go nago le bagwebišani/maloko/baswarakabelo ba babedi goba go feta ba swanetše go tlatša nomoro ya palo ya bagwebišani/maloko/baswarakabelo.
 
Ditlabelo tša Bagwebišani/Maloko/Baswarakabelo
Tlatša dikgoba tše di latelago bakeng sa bagwebišani/maloko/baswarakabelo:
Leina la Mathomo
Ditlhaka
Sefane
Nom tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno
Nom ya ID
Nom ya Pasepoto
Naga ya Pasepoto (mohl. Afrika Borwa = ZAF)
 
Ge o ka leka go gatiša fomo ya TT01 ntle le go tlatša dikgoba tše di nyakegago, molaetša o tla tšwelela wa kgapeletšo ya tlatšo ya sekgoba seo


Ge fomo e ka se romelwe semetseng ka lebaka la go hloka tiišetšo ya dintlha tše di hlokegago goba ge eba go na le hlokego ya go thoma gape go tlatša fomo, dikgetho tše di latelago di a hwetšagala: 
 

Kgotla “Save” go tlatša tshedimošo yeo e nyakegago ka morago
Kgotla “Reset” go thomolla go tlatša pušetšo ya gago
Kgotla “Print” go gatiša fomo go saena le go romela go SARS.
 
Taodišo
Ge tshedimošo e tladišwe mokgopedi o swanetše go tlatša, gatiša le go saena letlakala la mathomo la kgopelo la fomo. Go palelwa ke go dira bjalo go tla dira gore kgopelo e ganwe.  

Na o ka romela bjang?
Fomo e tladitšwego ya TT01 e swanetše go romelwa go lekala la SARS ka gare ga lepokisana la go tlogela.
Kgetho ya go faela ga se e tšho e hwetšagala ya thomelo fomo ya TT01.
Last Updated: 13/12/2017 1:37 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ