​MOKGWA WA HO LEFA LEKGETHO LA TJHELETE E KENENG

Ho na le matsatsi a mararo a tefo:
  • Tefo ya pele e mahareng a selemo sa lekgetho ka letsatsi la ho qetela la kgwebo la Phato ke hore ka la 29 Phato 2014 ho TT02 - Tsebiso ya Tefo ya Lekgetho la Tjhelete e Keneng
  • Tefo ya bobedi e mafelong a selemo sa lekgetho ka letsatsi la ho qetela la kgwebo la Hlakola ke hore ka la 27 Hlakola 2015 ho TT02 - Tsebiso ya Tefo ya Lekgetho la Tjhelete e Keneng
  • Tefo ya ho qetela e ka mora TT03 ya selemo ka seng - Kgutliso ya Lekgetho la Tjhelete e Keneng e a nyehelwa mme e sebetswe
Ditefo tse pedi tsa pele tsa nakwana di tlameha ho itshetleha hodima tjhelete e akantsweng ya kgwebo e keneng e tlang ho lefiswa lekgetho selemong seo sa lekgetho. Ka mora mafelo a selemo sa lekgetho, kgutliso ya lekgetho la tjhelete e keneng (TT03) e bontshang tjhelete ya nnete ya kgwebo e keneng e tlang ho lefiswa lekgetho, e tlameha ho tlatswa. Dikgaello / ditefo dife kapa dife tse fetang tekanyo jwale e ba hona di lokelang leshwa / ho busetswa.
 
Ditefo tsa bobedi tsa nakwana di tlameha ho lekana le bokaalo ba lekgetho la tjhelete e keneng e lokelang ho leshwa ho latela kakanyo ya selemo se tletseng, ho tlositswe tefo ya pele ya nakwana.
 
Tswala e lefiswa ho latela palo ya matsatsi a karolo efe kapa efe ya lekgetho e setseng e so kang e leshwa.
 
Moo kakanyo ya tjhelete e keneng e tlang ho lefiswa lekgetho bakeng sa tefo ya bobedi ya nakwana e sa feteng diphesente tse 80 tsa tjhelete ya nnete e keneng e tlang ho lefiswa lekgetho bakeng sa selemo sa hlahlobo, ho tla lefiswa kotlo ya kakanyo ena e tlase e lekanang le diphesente tse 20 tsa phapang e pakeng tsa tse latelang:
  • Lekgetho le lokelang ho leshwa hodima kakanyo ya tjhelete e keneng; mmoho le
  • Lekgetho le lokelang ho leshwa hodima tjhelete ya nnete e keneng selemong sa hlahlobo.
SARS e ka etsa kakanyo ya ditefo tsa nakwana tse kolotwang ke kgwebo e nnyane moo kgwebo e hlolehang ho etsa tefo e jwalo kapa moo SARS e sa kgotsofatswang ke bokaalo bo lefilweng ba tefo ya nakwana.
 
Ha letsatsi lefe kapa lefe le hlwailweng bakeng sa tefo efe kapa efe le wela ka Moqebelo, Sontaha kapa letsatsing la phomolo, tefo e tlameha ho etswa ho eso fete letsatsi la ho qetela la kgwebo pele ho Moqebelo, Sontaha kapa letsatsi la phomolo.
 
Keletso ya bohlokwa: Hopola ho nkela hloohong nako e hlokehang ho sebetsana le tsena moo ditefo di entsweng ka banka kapa ka ATM.
 
Moo ditefo di entsweng ka mokgwa wa elektronike, dumella dinako tsa banka tsa makgaolakgang mmoho le nako ya tlhekelo e ka nnang ya nka matsatsi a mabedi ho isa ho a mahlano.
 
Last Updated: 13/12/2017 3:04 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ