​DIPUŠETŠO MORAGO TŠA BAETI LE DIKGWEBO TŠA KA NTLE

Na pušetšo morago ya VAT ke eng?

Pušetšo morago ya VAT ke palo ya tšhelete ya VAT yeo e bego e lefišitšwe, ka 14%, ke morekiši gomme e lefetšwe ke moreki yo a amegago, ka theko ya dithoto mo Afrika Borwa. Theko yeo e diregilego e swanetše go ba mo Afrika Borwa ka nako ya thekišo gomme dithoto di swanetše go romelwa ntle go tšwa Afrika Borwa.   
 

Pušetšo morago ya VAT e tla diragatšwa fela go dithoto e sego go ditirelo i.e VAT e tla lefišwa ka 14% go theko ennge le enngwe ya ditirelo, bjalo ka dinamelwa le madulo, di ka se khwalifaye go hwetša pušetšo morago. Go hwetša tshedimošo ka ga tshepetšo bakeng sa dipušetšo tša VAT go barekiši, kgotla mo.

Motšhelo wa Tefišo le Boleng bja Mmaraka wa go Bulega di tla hlokomedišišwa bakeng sa pušetšo morago go ngwadišo ya dithoto le dithoto tša disekene, go hwetšwa tshedimošo enngwe ka kgopelo šupetša go Molao wa VAT.

Na ke mang a ka kleimago pušetšo morago ya VAT?

Moreki yo a khwalifayago o swanetše ke go kleima pušetšo ya VAT. Ka tsela ye, ‘moreki wa go khwalifaya’ ke motho yo a sa ngwadišwago bjalo ka morekiši go ya ka Melao ya Diphahlogae e lego: 
 • baeti;
 • batseta ba ka ntle;
 • dikgwebo tša ka ntle;
 • bao e sego badudi ba Repabliki;
 • enngwe le enngwe –
  • mokgatlo wa ditšhabatšhaba wo o tlhomilwego go ya ka Molao wa Molaotheo, molaotheo goba tšhatha bakeng sa morero wa go sepetša khutšo le tšhireletšo, ditokelo tša botho le batho le tšwetšopele ya dipolotiki le ekonomi ya leago goba morero wa go swana; goba  
  • mokgatlo wa go swana le kamano yeo e sego ya go kholega goba mokgatlo wa kagišo wo o ngwadišitšwego bjalo ka negeng yeo gwebišwago ka ntle
  • yeo e tlhamilwego ka nageng yeo go gwebišwago gomme go sa dirwe ditiragalo ka go Repablike; goba
  • bakeng sa morero wa Karolo ya Bobedi – Karolo ya A, motho yo e sego modudi wa Repabliki yo a rekago dithoto go tšwa go morekiši mo go Repabliki ka morero wa go rekiša dithoto go motho yo mongwe yo e sego modudi wa Repabliki.
Go hwetša tshedimošo bakeng sa dipušetšo tša VAT tša barekiši, kgotla mo

Na nka kleima bjang pušetšo morago ya VAT?

Moreki yo a khwalifayago, a ka kleima pušetšo morago ya VAT ka go romela kleimi go Molaodi wa Pušetšo morago ya VAT (Pty) Ltd (VRA).
 
Moreki yo a khwalifayago o swanetše go laodiša dithoto pele go moofisiri wa taolo ya metšhelo mellawaneng go boema kgwebo bjo bo filwego bja go tloga mo Afrika Borwa. Setlankana sa dithoto tšeo di sa swarwago bjalo ka dithoto tša go swarwa la letsogo di sanetše go lekolwa ke moofisiri wa taolo ya metšhelo mellwaneng le moofisiri wa VRA ge eba VRA e gona ka boyona ka go boema kgwebo. Ge eba VRA ga e gona ka boyona, o swanetše go dira kgopelo ya lengwalo go VRA. Lebelela lenaneo la boema kgwebo mo fase.

Na pušetšo morago ya VAT e ka hlokomedišwa neng?

Pušetšo morago ya VAT e tla hlokomelwa ge dilo tše di latelago di fihleletšwe: 
 • Moreki e swanetše goba moreki wa go khwalifaya.
 • Dithoto di swanetše go romelwa ntle mo matšatšing a 90 go tloga ka letšatšikgwedi la setlankana sa motšhelo go ya ka maarogi a mangwe.
 • Palomoka ya VAT ya dithoto ka moka tša go šutha tše di rekilwego ka nako ya ketelo ya RSA gomme tša romelwa mafelelong a ketelo yeo ke morekiši wa go khwalifaya e swanetše go fetiša palo ya R250 go morekiši yo mongwe le yo mongwe yo a khwalifayago.
 • Kgopelo ya pušetšo morago, gammogo le ditokumente tša maleba, di swanetše go amogelwa ke VRA mo matšatšinga 90 a letšatšikgwedi la thomelo ntle.
 • Dithoto di swanetše go romelwa ntle ka boema kgwebo bjo bo kgethilwego ke moreki yo a khwalifayago goba rakontraka wa moreki yo a khwalifayago. 
 • Moreki yo a khwalifayago o swanetše go romela ditokumente ka moka tša setlogo bjalo ka bohlatse bjale k age go laeditšwe go Karolo ya Mathomo ya Melao ya Diyantle gore go be le bohlatse bja gore dithoto di be di rometšwe ntle ka tsela, lewatle, moya goba seporo.

Boema kgwebo bjo 43 bjo bo akantšwego ke: 

Diposo tša Mabopong a Naga           Boemafomane bja Ditšhabatšhaba Boemakepe Diporo
Naga Boema Kgwebo/Papatšo

Zimbabwe​
​Beit Bridge
​Bloemfontein ​
Cape Town
​King Shaka (Durban)
​OR Tambo (Johannesburg)
​Gateway (Polokwane)
​Lanseria
Kruger Mpumalanga
​Pilansberg
Port Elizabeth
Upington
​Cape Town
​​Durban
East London
Mosselbay
Port Elizabeth
Port Ngqura
Richards Bay
Saldanha
​ ​ ​
​Germiston
Golela
Johannesburg
Maseru Bridge
Mafikeng
Upington
​ ​ ​ ​ ​
Mozambique​
​Lebombo
Namibia
​Vioolsdrift
Nakop/Nargos
 
​Botswana
​Ramatlabama
Skilpadshek
Groblersbridge
Kopfontein

Lesotho
​Caledonspoort
Ficksburg
Maseru Bridge
Van Rooyenshek
Qacha's Nek
​Swaziland
​Jeppes Reef
Mananga
Mahamba
Nerston
Golela
Oshoek

 

 

Lemoga: VRA e bonagala ka bo yona fela go Boemafofane bja Ditšhabatšhaba bjo bo latelago: Cape Town, King Shaka le OR Tambo.

Na ke ikgokaganya bjang le VRA?

Tshedimošo ya go ikgokagaya bakeng sa Ofisi e Kgolo ya VRA ke yeo e latelago:  

Aterese ya Poso

The VAT Refund Administrator

PO Box 107
OR Tambo (Johannesburg) International Airport

South Africa
1627

Aterese ya Moago

Plot 206/1 High Road
Pomona, Kempton Park, 1619 

Aterese ya emeile 

Kakaretšo: [email protected]  
Swaziland: [email protected]
Dinaga tše dingwe: [email protected]
 
Mogala: + 27 11 979 0055
 
Fekesemeile: + 27 11 396 1129

Na o hloka thušo?

 

 

 

 

Last Updated: 25/10/2017 11:47 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ