​DIKGWEBO TSA BOHWAI 

Dinako tsa Lekgetho

Ho na le kgopolo e fosahetseng ya hore dihwai tsohle di lebelletswe, kapa di hloka ho ngodisetsa Mokgahlelo wa D (nako ya dkgwedi tse tshelela kapa habedi ka selemo). Taba ena ha se nnete ka ha kgwebo ya bohwai e hloka hore e etse kopo e ngotsweng ho Khomeshenara ho ngodisetswa Mokgahelo wa D.  Ho feta moo, barekisi ba monyetleng wa  nako ya lekgetho ya Mokgahlelo wa D ba tlameha ho kgotsofatsa ditsela tsena tse latelang:
 • Kgwebo e tlameha hore boholo ba yona e be le feela e mabapi le tsa temo, makgulo kapa diketsahalo tsa bohwai.
 • Paloyohle ya tjhelete e keneng ho tswa diketsahalong tsohle tsa bohwai ha ya tlameha ho feta R1,5 million nakong ka nngwe e latellanang ya dikgwedi tse 12. 
Moo boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho di fetang R1,5 million nakong efe kapa efe e latellanang ya dikgwedi tse 12, Khomeshenara o tla aba ka mohlomong nako ya lekgetho ya Mokgahlelo wa A kapa B ho morekisi (ka nako ya dikgwedi tse pedi tsa lekgetho).
 
Moo boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho di fetang R30 million nakong efe kapa efe e latellanang ya dikgwedi tse 12, morekisi o tla ba le boitlamo ba ho lefa VAT le ho nehelana ka dikgutliso tsa kgwedi ka nngwe ho ya ka Mokgahlelo wa C nakong ya lekgetho. 
Diphepelo tse sa lefisweng lekgetho
Ho thusa dihwai ka phallo ya bona ya tjhelete, bongata ba dihlahiswa tse sebediswang kapa tse jewang ha ho ntse ho etswa tse mabapi le kgwebo ya bohwai ha di lefiswe lekgetho, kapa ha di angwe ke VAT ka nako ya thomellokahare. Mehlala e meng ya dithoto tse ka rekwang ntle le ho lefiswa lekgetho ke tsena -
 • Dijo tsa diphoofolo;
 • Meriana ya diphoofolo;
 • Menontsha;
 • Dibolaya dikokwana;
 • Dimela le dipeo tse sebedisetswang ho lema.
(ka kopo sheba Karolo ya A ya Sejule ya 2 ya Molao wa VAT bakeng sa lenane le phethahetseng)

Ebe ke ditlhoko dife tse mabapi le ho reka dithoto ka tsela e sa lefisweng lekgetho?

Ditlhoko tse latelang di tlameha ho kgotsofatswa hore kgwebo ya bohwai e tsebe ho reka dithoto tse boletsweng Sejuleng ntle le ho lefiswa lekgetho:
 • Dikgwebo tsa bohwai di tlameha ho ba le setifikeiti sa ngodiso sa VAT se bontshang hore kgwebo ena ya bohwai e tshwanetswe ke ho reka dithoto tse boletsweng Sejuleng ya 2 ntle le ho lefiswa lekgetho;
 • Tsebiso ya ngodiso e boletsweng pejana e tlameha ho bontshwa morekisi ya fanang ka phepelo;
 • Nomoro ya ngodiso ya VAT ya motho ya etsang tse mabapi le bohwai e tlameha ho hlahella invoiseng ya lekgetho la morekisi ya fanang ka phepelo;
 • Dithoto tseo ho fanweng ka tsona di tlameha ho hlakiswa Karolong ya A ya Sejule ya 2 ya Molao wa VAT mme ha di a tlameha ho ba dithoto tse thibetsweng.
Bakeng sa lesedi la dipusetso tsa Disele tsa bohwai, tobetsa mona.
 
Keletso ya Bohlokwa: paloyohle ya bokaalo bo fumanweng ho tswa phepelong ya dithoto tse sa lefiswang lekgetho (le ditshebeletso) di tlameha ho bontshwa sekgeong sa 2 kgutlisong ya VAT.
 
Last Updated: 24/10/2017 4:05 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ