​IZIKHUNGO ZOKULIMA 

izithuba zentela

Kungulwazi oluphundulekile oluvamile kwabaningi ukuba abalimi kufanele, kumbe kudingeka babhaliswe eSigabeni D(isithuba sentela esinyangasithupha kumbe esinyakambili) Lokhu kakulona iqiniso njengalokhu izikhungo zokulima kudingeka ukuba zifake izicelo ezibhaliwe kuKhomishana ukuze zibhaliswe eSigabeni D.  Ngaphezu kwalokho, abathengisi abafanekile ukungena esithubeni sentela esiseSigabeni D kufanele babe nalokhu okulandelayo: 
 • Isikhungo masibe ngesemsebenzi yezolimi, yedlelo kumbe ukulima.
 • Ingenisomali eliphelele eliyinzuzo elivela ngemisibenzi yokulima kufanele lingevi ku-R1,5 million esithubeni esiqhubekayo sezinyanga ezili-12.
Lapho inani lempahla ethelayo leva ku-R1,5 million esithubeni sezinyanga ezili-12 ezilandelanayo, uKhomishana uzokufaka umthengisi esithubesni seSigaba A noma B (okuyisisthuba esinyangambili sentela)
 
Uma inani lempahla ethelayo lidlula ku-R30 millilo esithubeni sezinyanga ezili-12 ezilandelanayo, umthengisi uzokube esephoqelekile ukukhokha iNtelantengoi futhi alethe imbuyiselo yakhe nyangazonke ngokweSigaba C sesithuba sentela.

Impahla ebekwe esikalweni selutho.

Ukuze kulekelelwe abalimi ngokuphathwa kwemali,  imikhiqizo eminingi yalelo esetshenziswa noma edliwa ngesikhathi kulinywa esikhungweni ikalwa njengelutho, kumbe ishiywe ngaphandle ekutheleni Intelantengo lapho kuthekeliswa. Ezinye izibonelo zale mpahla engathengwa ngezinga lelutho yilena-
 • Idlelo lezilwane:
 • Ukushanguzwa kwezilwane;
 • Umquba;
 • Izibulala-sikhonyana;
 • Izitshalo nembewe okusetshenziselwa ukutshala.
(sicela ubheke kwiNgxenye A yeShedula 2 loMthetho Wentelantengo ukuze ubone uhlu olugcwele)

Yini eyisidingongqangi sokuthengwa kwempahla esesigabeni selutho?

Kufanele ufeze lezi zidingongqangi ezilandelayo lapho isikhungo sokulima sithenga impahla  ekwiShedula elibaluliwe ngezinga lelutho:
 • Isikhungo sokulima masibe nesitifiketi seokubhaliselwa iNtelantengo esiveza ukuba isikhungo sokulima sinelungelo lokuthenga impahla ebalulwe kuShedula 2 ngezinga lelutho;
 • Isaziso sokubhaliswa esibalulwe ngaphambilini kufanele sethulwe kumthengisi waleyo mpahla;
 • Inombolo yokubhliselwa Intelantengo  yomuntu owenza imisebenzi yokulima kufanele kuvele kwisiliphu sentela esikhishwe ngumthengisi othengisa ngaleyo mpahla; 
 • Izimpahla ezihlinzekiwe mazibalulwe Engxenyeni A yeShedula 2 loMthetho Wentelantengo futhi makungabi yizimpahla ezinqindiwe. 
Ngemininingwane mayelana nokubuyiselwa imali ngoDizili ekulimeni,cindezela lapha.
 
Isungqangi: Isamba esigcwele esitholakale ngempahla esesigabeni selutho (nemisebenzi) kufanelwe ivele esikhaleni 2 sembuyiselo yeNtelantengo.
 
Last Updated: 24/10/2017 4:01 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ