DINAKO TSA LEKGETHO TSA BAREKISI BA VAT

Ke dinako dife tse teng bakeng sa VAT?

Ho na le mekgahlelo e mehlano e latelang ya dinako tsa lekgetho:
 • Mokgahlelo wa A

  • Tlasa mokgahlelo ona, morekisi o lokela ho nehelana ka kgutliso e le nngwe bakeng sa dikgwedi tse ding le tse ding tse pedi tsa khalendara, mafelong a letsatsi la ho qetela la Pherekgong, Tlhakubele, Motsheanong, Phupu, Loetse le Pudungwana.
  • Khomeshenara o tla tsebisa hore na morekisi o wela mokgahlelong ofe.
 • Mokgahlelo wa B

  • Tlasa mokgahlelo ona, morekisi o lokela ho nehelana ka kgutliso e le nngwe bakeng sa dikgwedi tse ding le tse ding tse pedi tsa khalendara, mafelong a letsatsi la ho qetela la Hlakola, Mmesa, Phuptjane, Phato, Mphalane le Tshitwe.
  • Khomeshenara o tla tsebisa hore na morekisi o wela mokgahlelong ofe.
 • Mokgahlelo wa C

  • Tlasa mokgahlelo ona, morekisi o lokela ho nehelana ka kgutliso e le nngwe bakeng sa kgwedi ka nngwe ya khalendara.
  • Morekisi o tla wela mokgahlelong ona ebang:
   • paloyohle ya boleng ba diphepelo tse entsweng ke morekisi di fetile kapa di na le kgonahalo ya ho feta R30 million nakong efe kapa efe ya dikgwedi tse latellanang tse12,
   • morekisi e entse kopo e ngotsweng ya ho behwa mokgahlelong ona, kapa
   • morekisi o hlolehile ka makgetlo ho phehahatsa maitlamo afe kapa afe a hae jwalo ka ha ho hlokeha ho latela molao wa VAT.
 • Mokgahlelo wa D

  • Tlasa mokgahlelo ona, morekisi o nehelana ka kgutliso e le nngwe bakeng sa dikgwedi tse ding le tse ding tse tshelela tsa khalendara, mafelong a letsatsi la ho qetela la Hlakola le Phato.
  • Mokgahleo ona o sebetsa haholoholo morekising ya -
   • etsang diketsahalo tsa bohwai, moo paloyohle ya diphepelo tse lefiswang lekgetho e leng ka tlase ho R1.5 million bakeng sa nako ya dikgwedi tse 12,
   • eo e leng kgwebo e nnyane e ngodisitsweng ho latela dintlha tsa Sejule ya Botshelela ya Molao wa Lekgetho la Lekeno.
 • Mokgahlelo wa E

  • Tlasa mokgahlelo ona, morekisi o lokela ho nehelana ka kgutliso e le nngwe bakeng sa dikgwedi tse ding le tse ding tse leshome le metso e mmedi, ho fihlela mafelong a letsatsi la ho qetela la selemo sa hlahlobo sa morekisi.
  • Mokgahlelo ona o sebetsa morekising eo e leng khampani kapa letlole la therasete. Mekgwa e meng ya tlatsetso, ya ho wela ka hara mokgahlelo ona, e hlalositswe Kgaolong ya 3 ya tataiso ya VAT 404.
 
Last Updated: 25/10/2017 3:28 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ