​VAT 

VAT ke eng?

Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng le tsejwa e le VAT. VAT ke lekgetho le sa tobang hodima tshebediso ya dithoto le ditshebeletso ikonoming. Mmuso o fumana lekgetho ka ho etsa hore dikgwebo tse itseng di ingodise le hore di lefise VAT diphepelong tsa dithoto le ditshebeletsong tse lefiswang lekgetho. Dikgwebo tsena e ba barekisi ba sebetsang jwalo ka diakgente tsa mmuso ho bokellweng ha VAT. 
 
VAT e lefiswa mokgahlelong ka mong wa motjha wa tlhahiso le phatlalatso mme e lekalekana le theko e lefiswang dithoto le ditshebeletso.
 
Ha jwale VAT e lefiswa ho latela sekgahla sa tlwaelo sa 14% hodima boholo ba phepelo ya dithoto le ditshebeletso le thomellokahare ya dithoto. VAT e hodima thomellokahare ya dithoto e bokellwa ke bolaodi ba thepa meeding. Ho na le lethathama le itseng la dithoto le ditshebeletso tse angwang ke VAT ya sekgahla sa ha ho letho (zero) kapa tse sa angweng ke VAT.

Ke mang ya lokelang ho ingodisetsa VAT?

Motho ofe kapa ofe ya etsang tsa kgwebo a ka ingodisetsa VAT. O ka ingodisa hang feela bakeng sa makgetho ohle a fapaneng ka ho sebedisa mokgwatshebetso wa lesedi la tlelaente. Ha re bua ka motho mona ha re bue feela ka dikhampani empa re akareditse, batho ka bonnotshi ba bona, bolekane, matlole a ditherasete, diprojeke tse tshehetswang ka ditjhelete tsa matjhabeng mmoho le bomasepala. Hore o ingodise, ho tlameha hore ho tlatswe foromo ya kopo mme ho latelwe motjha o itseng, tsena tse pedi o ka di fumana leqepheng la rona le mabapi le mokgwa wa ho ingodisetsa VAT.
 
Ke setlamo hore motho a ingodisetse VAT ebang diphepelo tse lefiswang lekgetho tse entsweng kapa tse tlang ho etswa, di feta R1 million nakong efe kapa efe ya dikgwedi tse latellanang tse 12.
 
Motho a ka nna a ikgethela ho ingodisa ka boithaopo ebang diphepelo tse lefiswang lekgetho tse entsweng, nakong e fetileng ya dikgwedi tse 12, di fetile R50 000. Ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2012, dikgwebo tse nnyane tse monyetleng mme di ingodiseditse Lekgetho la tjhelete e keneng di ka nna tsa ikgethela ho ingodisetsa VAT ha feela e le hore boemo bohle bo mabapi le boingodiso ba VAT bo kgotsofaditswe.
 
Motho ya boitlamong ba ho ingodisetsa VAT o tsejwa e le morekisi.

Ebe ke lokela ho nehelana ka dikgutliso le ho etsa ditefo neng?

Morekisi o lokela ho nehelana ka kgutliso ya VAT le ho etsa ditefo tsa dikoloto tsa VAT (kapa ho tseka pusetso ya VAT) ho latela nako ya lekgetho e filweng morekisi eo. Dikgutliso tsa VAT le ditefo ka tlwaelo di nyehelwa / di etswa ka la kapa pele ho letsatsi la la 25 ka mora ho fela ha nako ya lekgetho. Ditefo tse morao tsa VAT di tla fumantshwa kotlo le tswala.

 

Mokgwa wa tefo​ Letsatsi la makgaolakgang la dikgutliso​ Letsatsi la makgaolakgang la ditefo​
Ditefo tsa ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, FNB,
HBZ Bank LTD, Nedbank le Standard Bank.
​ka la 25 ​ka la 25
Phetiso ya Matlole ka mokgwa wa elektronike (ho kenyeleditswe le ho banka ka inthanete)​ ​ka la 25 ​ka la 25
Kgutliso ka eFiling le tefo ka tsela ya Phetiso ya Matlole ka mokgwa wa elektronike (ho banka ka inthanete)​ ​Letsatsi la ho qetela la kgwebo ​Letsatsi la ho qetela la kgwebo
 
 
Keletso ya Bohlokwa: Ka la 19 Mphalane 2012, SARS e ile ya hlakisa ka tsela ya tsebiso hore barekisi ba sebedisang eFiling ba ka nna ba tswela pele ho nehelana ka ditsebahatso tsa bona tsa VAT ka la 25 la kgwedi ka nngwe. Molemo wa ho se lefe tswala, dikotlo kapa diqoso tsa molao o tla dula o le jwalo ebang tsebahatso le tefo di nyehetswe ka tsela ya eFiling (kapa EFT) ka la kapa pele ho letsatsi la ho qetela la kgwedi.  

Ebe nka fumana ditokomane tsa kgale tse mabapi le VAT jwang?

Websaete ya SARS ha e boloke ditokomane tsa kgale kapa tse hutsweng, ntle feela le tseo e leng tsa Molao le Leano, mohlala, Diphatlalatso, Melawana le Ditsebiso tsa Mmuso tse phatlaladitsweng pejana mmoho le dikhopi tsa polokelo ya direkoto tsa VATNews.  Dikhopi tsa VATNews di ka fumanwa Akhaeveng ya tsa Molao le Leano, tse fumanehang molemong wa tse mabapi le dipaltlisiso le referense.
 
Last Updated: 14/12/2017 2:50 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ