DIPUSETSO TSA VAT BAKENG SA BAHAHLAUDI LE DIKGWEBO TSA MATJHABENG

Pusetso ya VAT ke eng?

Pusetso ya VAT ke bokaalo ba VAT e ileng ya lefiswa ke morekisi ka 14% mme e lefilwe ke moreki ya monyetleng wa seo nakong eo a fumanang dithoto Afrika Borwa. Se rekwang se tlameha ho ba Afrika Borwa ka nako eo se rekwang ka sona mme ho tlameha hore ho be le thomellontle ya dithoto ho tswa Afrika Borwa. 

Pusetso ya VAT e tla sebetsa feela phumanong ya dithoto e seng phumanong ya ditshebeletso, ke hore; VAT ya14% hodima phumano ya ditshebeletso dife kapa dife tse kang dipalangwang le bodulo, di ke ke tsa ba monyetleng wa ho fumana pusetso. Bakeng sa lesedi le leng le mabapi le dipusetso tsa VAT ya barekisi, tobetsa mona.

Lekgetho le akantsweng la ditjeo tsa hao le Boleng ba Mmaraka bo Butsweng di tla nkelwa hloohong bakeng sa pusetso ya dithoto tse ngodisitsweng mmoho le dithoto tse kileng tsa sebediswa, ho fumana lesedi le fetang lena ka kopo sheba Molao wa VAT.

Ke mang ya ka etsang kopo ya pusetso ya VAT?

Moreki ya monyetleng o tshwanelwa ke ho etsa tseko ya pusetso ya VAT. Ka lebaka la sena, 'moreki ya monyetleng' ke motho ya sa ngodiswang jwalo ka morekisi mme eo ho latela Melawana ya Thomellontle e leng:
 • mohahlaudi;
 • lenqosa la matjhabeng;
 • kgwebo ya matjhabeng;
 • eo e seng moahi wa Rephablike;
 • efe kapa efe ya -
 • mokgatlo wa matjhabeng o thehilweng ho latela dintlha tsa Molao wa Motheo, molaotheo kapa tjhata e mabapi le maikemisetso a ho phahamisa tsa kgotso, ditokelo tsa botho le batho le ntshetsopele ya sepolotiki, phedisano le ikonomi kapa maikemisetso afe kapa afe a tshwanang; kapa
  • mokgatlo o tshwanang le boikamahanyo boo e seng ba kuno kapa mokgatlo wa thekolohelo o ngodisitsweng jwalo naheng eo ya thomellontle
  • mme o thehilwe naheng ya thomellontle mme o se na diketsahlo dife kapa dife ka hara Rephablike; kapa
  • bakeng sa mabaka a Karolo ya Bobedi - Karolo ya A, motho eo e seng moahi wa Rephablike ya hlokang dithoto ho tswa morekising ka hara Rephablike ka maikemisetso feela a ho rekisetsa motho e mong eo e seng moahi wa Rephablike dithoto tseo.
Bakeng sa lesedi le leng le mabapi le dipusetso tsa VAT ya barekisi, tobetsa mona.

Ebe ke etsa tseko ya pusetso ya VAT jwang?

Moreki ya monyetleng, a ka etsa tseko ya pusetso ya VAT ka ho kenya tseko e jwalo ho Motsamaisi wa Pusetso ya VAT (Pty) Ltd (VRA).
 
Moreki ya monyetleng o tlameha hore pele a tsebahatse dithoto ofisiring ya Bolaodi ba Thepa Meeding setsheng seo sa kgwebo e tswang ka Afrika Borwa. Invoese ya lekgetho la dithoto tse sa bolokwang mokotlaneng o tshwarwang ka letsoho di tlameha ho tshehetswa ke ofisiri ya Bolaodi ba Thepa Meeding mmoho le ofisiri ya VRA ebang VRA e le teng setsheng seo sa kgwebo. Ebang VRA e sa na sebaka sa moo e sebeletsang ho sona, o tlameha ho etsa kopo e ngotsweng ho VRA. Boha lenane la ditsha tsa kgwebo tlasana mona.

Ebe pusetso ya VAT e tla shebisiswa neng?

Pusetso ya VAT e tla shebisiswa ebang ditlhoko tse latelang di kgotsofaditswe:
 • Moreki o tlameha ho ba moreki ya monyetleng wa seo.
 • Dithoto di tlameha ho romellwa ka ntle matsatsing a 90 ho tloha ka letsatsi le invoeseng ya lekgetho ho itshetlehilwe hodima mekgelo e itseng.
 • Paloyohle ya VAT e kentseng tsohle ya dithoto tsohle tse tsamayang tse rekilweng ka nako e itseng ya ho etela RSA mme di rometswe ka ntle mafelong a ketelo eo ke moreki ya monyetleng ha ya tlameha ho feta bonnyane ba R250 ho ya ka moreki ka mong ya monyetleng wa sena.
 • Kopo ya pusetso, mmoho le le ditokomane tse hlokehang, di tlameha ho fumanwa ke VRA matsatsing a 90 a letsatsi la thomellontle.
 • Dithoto tse tlamehang ho romelwa ka ntle ka tshebediso ya e nngwe ya ditsha tse hlwailweng tsa ho kena le ho tswa tse 43 ke moreki ya monyetleng kapa rakontraka ya tsamaisang tse rekilweng ke moreki ya monyetleng wa seo.
 • Moreki ya monyetleng wa seo o tlameha ho nehelana ka bopaki bo amehang ba ditokomane tsa makgonthe ho latela ka moo ho lohothilweng kateng Karolong ya Pele ya Melawana ya Thomellontle e le ho pakahatsa hore dithoto tse tsamayang di rometswe kantle ka mebila, lewatle, moya kapa ka seporo.
 
Ditsha tse 43 tse hlwailweng tsa kgwebo tsa ho kena le ho tswa ke tsena: 

 

Meeding e ka hara naha        Boemafofane ba Matjhaba Boemelo ba dikepe Relewe
Naha Ditsha tsa kgwebo 

Zimbabwe​
​Beit Bridge
​Bloemfontein ​
Cape Town
​King Shaka (Durban)
​OR Tambo (Johannesburg)
​Gateway (Polokwane)
​Lanseria
Kruger Mpumalanga
​Pilansberg
Port Elizabeth
Upington
​Cape Town
​​Durban
East London
Mosselbay
Port Elizabeth
Port Ngqura
Richards Bay
Saldanha
​ ​ ​
​Germiston
Golela
Johannesburg
Maseru Bridge
Mafikeng
Upington
​ ​ ​ ​ ​
Mozambique​
​Lebombo
Namibia
​Vioolsdrift
Nakop/Nargos
 
​Botswana
​Ramatlabama
Skilpadshek
Groblersbridge
Kopfontein

Lesotho
​Caledonspoort
Ficksburg
Maseru Bridge
Van Rooyenshek
Qacha's Nek
​Swaziland
​Jeppes Reef
Mananga
Mahamba
Nerston
Golela
Oshoek
 

Hlokomela: VRA e fumaneha feela Boemafofaneng bo latelang ba Matjhaba: Cape Town, King Shaka le OR Tambo.

Ebe ke ikopanya jwang le VRA?

Dintlha tsa boikopanyi tsa Ntlokgolo ya VRA ke tse latelang:

Aterese ya poso 

The VAT Refund Administrator
PO Box 107
OR Tambo (Johannesburg) International Airport
South Africa
1627

Aterese ya sebaka

Plot 206/1 High Road
Pomona, Kempton Park, 1619 

Diaterese tsa imeile

Ya kakaretso : [email protected]  
Botswana : [email protected]
Swaziland : [email protected]
Dinaha tse ding : [email protected]
 
Mohala: + 27 11 979 0055
 
Fekse: + 27 11 396 1129

O hloka thuso? 

Last Updated: 07/11/2017 2:07 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ