​ITOKIŠETŠE GO LEFELA VAT

Na ke magato afe ao ke swanetšego go a tšea?

Ge kgwebo e šetše e ngwadišitšwe go VAT, morekiši goba moemedi wa morekiši o gapeletšega go dira mešomo e mengwe le go tšea maikarabelo, Mohlala, morekiši goba moemedi wa morekiši ba swanetše go -
  • akaretša VAT go ditheko ka moka tšeo ba di bapatšago goba ba di khoutago;
  • lefiša le go kgoboketša VAT;
  • romela dipušetšo le ditefelo ka nako
  • fana ka ditlankana tša motšhelo bakeng sa dithekišo tše di dirilwego;
  • bea direkhoto tša maleba bakeng sa dithekišo tše di dirilwego le go amogelwa;

Na VAT e swanetše go lefelwa neng?

Bakeng sa dikgwebo tšeo di faelago dipušetšo tša tšona tša VAT gape di dirago ditefelo ka mokgwa wa elektroniki (k.g. morekiši o swanetše go ngwadiša bjalo ka mofaedi wa eFiling, ka mokgwa wo pušetšo ya VAT e swanetše go faelwa ka tirišo ya platfomo ye gomme ditefelo tša VAT di swanetše go dirwa ka tirišo ya platfomo ye), VAT e swanetše go lefelwa pele ga letšatši la mafelelo la kgwebo la kgwedi morago ga mafelelo a nako ya motšhelo.
 
Bakeng sa dikgwebo tše dingwe ka moka, VAT e swanetše go lefelwa pele ga letšatši la 25 mafelelong a nako ya motšhelo. Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga dinako tša motšhelo bakeng sa barekiši ba VAT, kgotla mo.

Na VAT e swanetše go lefelwa bjang?

VAT e ka lefelwa ka:
  • SARS eFiling;
  • EFT (mokgwa wa elektroniki) ka Pankeng
  • Khaontareng go lekala la panka
 
Last Updated: 25/10/2017 10:36 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ